Hoe maakt u de thuiswerkplek van werknemers Arbowet-proof?

Ten gevolge van de coronacrisis werken veel werknemers (nog steeds) zoveel mogelijk thuis. Dit roept vragen op voor veel werkgevers, zeker nu deze situatie langer aanhoudt. Welke verplichtingen heeft een werkgever ten opzichte van zijn werknemer voor het realiseren van een goede (thuis)werkplek?

De Arbeidsomstandighedenwet, kort gezegd de Arbowet, regelt dat werkgever zorgdraagt voor en beleid voert dat is gericht op goede arbeidsomstandigheden. Ook bij thuiswerken heeft de werkgever de verplichting te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.

Maar wat houdt deze verplichting concreet in? In deze bijdrage, volgen een aantal handvaten voor werkgevers.

Ergonomisch ingerichte thuiswerkplek

Een werkgever dient er op toe te zien dat de thuiswerkplek van werknemers ergonomisch is ingericht. Zo gelden er ergonomische eisen ten aanzien van de stoel, de tafel, het beeldscherm, het toetsenbord, de muis en de verlichting. Ook dient werkgever de werknemer instructies te geven over een juiste werkhouding.

Een tip voor werkgevers is, om een checklist voor werknemers op te stellen, zodat zij deze kunnen gebruiken om hun thuiswerkplek te beoordelen. Op deze manier wordt inzichtelijk, of een thuiswerkplek voldoet aan de eisen die worden gesteld in het kader van de Arbowet.

Faciliteren van bureau-artikelen

Mocht een thuiswerkplek onverhoopt niet voldoen aan de ergonomische eisen in het kader van de Arbowet, dan dient de werkgever te zorgen voor de juiste arbeidsmiddelen. Gedacht kan worden aan het faciliteren van een ergonomische stoel of bureau. De kosten die een werkgever in het kader van deze verplichtingen maakt, dus ook de kosten van de ergonomische inrichting van de werkplek, mogen niet in rekening van werknemer worden gebracht.

Beperken van psychosociale arbeidsbelasting

Werkgever is verplicht om een preventief beleid te voeren zodat de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen. Hierbij wordt veelal gedacht aan seksuele intimidatie, agressie en geweld. Thuiswerken brengt echter ook de nodige risico’s met zich mee. Denk hierbij aan: geen pauze met collega’s, geen fysieke afstand tot het werk, mogelijk verminderde werk-privé balans en dergelijke. Psychosociale arbeidsbelasting kan leiden tot werkstress en kan in extreme gevallen verantwoordelijk zijn voor langdurig psychisch ziekteverzuim. Een preventief beleid, gericht op het verminderen van deze risicofactoren, is belangrijk en kan bijdragen aan het voorkomen en beperken hiervan.

Een werkgever doet er dan ook goed aan, om ook ter zake een beleid op te stellen, in de vorm van een thuiswerkprotocol.

Hoe snel moeten werkgevers in actie komen?

Door het plotselinge intreden van de coronapandemie, werken veel werknemers ook vrij plotseling, vanuit thuis. Deze situatie is uitzonderlijk, waardoor het logisch is dat werkgevers niet meteen noodzakelijke maatregelen of actie hebben ondernomen in het kader van de Arbowet.

Van een werknemer kan gelet op deze uitzonderlijke situatie dan ook flexibiliteit en creativiteit worden verwacht. Dit uitgangspunt wordt ook weerspiegeld in de Arbowet. De werkgever en werknemer moeten sámen zorgen voor het verbeteren/optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.

Echter: de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek, ligt bij de werkgever.

Hoe langer de periode van thuiswerken duurt, hoe méér er van een werkgever kan worden verwacht in het kader van het voldoen aan de verplichtingen die worden gesteld door de Arbowet.

Het is dan ook raadzaam de nodige acties te ondernemen.

Mocht een werknemer namelijk fysieke of psychische klachten krijgen als gevolg van een ondeugdelijke thuiswerkplek, dan kan werkgever aansprakelijk zijn voor de dientengevolge te lijden schade.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een checklist thuiswerkplek, bij het opstellen van een thuiswerkprotocol, of heeft u andere vragen op het gebied van arbeidsrecht? Het team van SPEE advocaten & mediation heeft alle kennis in huis om u hierbij snel en optimaal van dienst te kunnen zijn.

SPEE advocaten & mediation Maastricht