Algemene Voorwaarden voor dienstverlening

SPEE advocaten & mediation Maastricht

SPEE advocaten & mediation
Wilhelminasingel 98
6221 BL Maastricht
T: 0031 – (0)43-365 20 88
F: 0031 – (0)43-210 01 00
KVK 14107569

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

.
a. Het kantoor: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPEE advocaten B.V., met handelsnaam SPEE advocaten & mediation, welke is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14107569;
b. Cliënt: de contractspartij van het kantoor;
c. Honorarium: de financiële vergoeding – exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub d en e bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt;
d. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder (doch niet beperkt tot) kosten derden, verschuldigd griffierecht, uittreksels Handelsregister, uittreksels register burgerlijke stand en uittreksels gemeentelijke basisadministratie;
e. Kantoorkosten: de vaste opslag van 6% op het honorarium vanwege de kosten van kantoorfaciliteiten, waaronder (doch niet beperkt tot) telefoon- en faxkosten, portokosten, en kosten fotokopieën c.a.;
f. De / een overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten door cliënt met het kantoor;
.

2. Toepasselijkheid
.

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, iedere aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdracht daaronder begrepen, die aan het kantoor worden verleend, tenzij partijen voorafgaand bij het tot stand komen van de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
b. Al de bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouder(s) van kantoor, van de bestuurders van de besloten vennootschap(pen) die aandeelhouder van de vennootschap is/zijn (geweest), alsmede van al diegenen die in dienst, ten behoeve en/of in opdracht van het kantoor werkzaam zijn en/of zijn geweest.
c. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend.

.

3. Overeenkomst van opdracht
.

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers die daartoe een schriftelijke volmacht bezitten;
b. Cliënt sluit de overeenkomst met het kantoor. Cliënt sluit de overeenkomst niet met één van de aan het kantoor verbonden advocaten, c.q. werknemers. De aan het kantoor verbonden advocaten, c.q. werknemers zijn dan ook niet persoonlijk gebonden. Cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan het kantoor verbonden advocaten, c.q. werknemers en/of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Kortom, iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door het kantoor, zelfs als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de overeenkomst door een bepaalde aan het kantoor verbonden advocaat, c.q. werknemer, zal worden uitgevoerd.
c. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW is het kantoor gerechtigd om – met in acht name van de voor advocaten geldende gedragsregels – te allen tijde de overeenkomst met cliënt te beëindigen.
.

4. Declaratie
.

a. Voor de uitvoering van de overeenkomst is cliënt het hono­rarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzet­belasting verschuldigd. Kantoor is gerechtigd het overeen­gekomen honorarium jaarlijks te indexeren;
b. Als het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van het kantoor bindend, tenzij cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
c. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan 1 maand, tussentijds in rekening worden gebracht;
d. Het kantoor is steeds gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie;
e. In zaken die worden behandeld volgens het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de aan het kantoor verschuldigde eigen bijdrage, alsmede voor de (eventuele) kosten derden.
f. Indien een andere partij dan cliënt de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft cliënt voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk.
g. Als de overeenkomst bestaat tussen het kantoor en meer cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.
h. Het recht van cliënt om declaraties van het kantoor te betwisten, vervalt na betaling van de betreffende declaratie, dan wel in elk geval na ommekomst van drie maanden na de datum van de declaratie.

.

5. Betaling
.

a. Alleen betaling door girale overmaking op één van de ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde Stichting Beheer Derdengelden, gestelde bankrekeningen, leidt tot kwijting van cliënt. In geval van girale betaling wordt betaling pas geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip waarop de betaling op de bankrekening van het kantoor is bijgeschreven;
b. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of op de betreffende declaratie een afwijkende betalingstermijn is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
c. Indien het kantoor incassomaatregelen treft tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten hiervan ten laste van cliënt. Deze kosten zullen worden berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, en bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van ten minste € 40,-;
d. Het kantoor behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten indien cliënt in gebreke blijft met de betaling van de declaraties. Het kantoor zal alsdan enkel die werkzaamheden verrichten die op grond van haar zorgplicht strikt noodzakelijk zijn. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW is het kantoor gerechtigd om – met in acht name van de voor advocaten geldende gedragsregels – de overeenkomst met de cliënt te beëindigen.
.

6. Aansprakelijkheid
.

a. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door SPEE advocaten & mediation gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SPEE advocaten & mediation onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.
b. Indien – om welke reden dan ook – op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaats-vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door het kantoor in het desbetreffende dossier in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte en door cliënt betaalde honorarium, met een maximum van € 50.000,-.
c. De onder lid 1 en 2 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
d. Cliënt sluit een overeenkomst met het kantoor en aldus niet met één van de aan het kantoor verbonden advocaten en/of medewerkers. Enige persoonlijke aansprakelijkheid, op welke grondslag dan ook, van de aan het kantoor verbonden advocaten , c.q. werknemers is volledig uitgesloten. De aan het kantoor verbonden advocaten en/of medewerkers kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
e. Bij inschakeling van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van de betreffende derden niet aansprakelijk.
f. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval wanneer kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het geval ingeschakelde derden, voor zover het onder lid 5 gestelde geen stand kan houden, of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
g. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden géén rechten ontlenen.
h. Onverminderd artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld, dan vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval vierentwintig maanden na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop het vorderingsrecht betrekking heeft.
.

7. Gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand
.

a. Het kantoor hanteert als beleid om géén zaken aan te nemen waarvan een cliënt wenst dat deze verricht worden op grond van door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp. Cliënt kan er uiteraard wel voor kiezen om afstand te doen van het aanvragen van een toevoeging en ermee akkoord gaan dat het kantoor haar diensten verricht op basis van het reguliere honorarium.
b. Het kantoor kan er evenwel om haar moverende redenen voor kiezen om – indien cliënt mogelijk in aanmerking komt voor door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp – een uitzondering op lid 1 te maken, en een toevoeging aan te vragen. Het kantoor geeft echter geen garantie dat de toevoeging daadwerkelijk zal worden verleend;
c. In situaties zoals bedoeld in lid 2 is cliënt zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door het kantoor aan de Raad voor Rechtsbijstand worden verstrekt bij het aanvragen van de toevoeging alsmede het tijdig aanleveren van een diagnosedocument;
d. Indien de toevoeging wordt verleend, is cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd aan het kantoor. Hieronder vallen echter niet: griffierecht, deurwaarderskosten, kosten vertalers/tolk voor zover de kosten daarvan niet (geheel) onder de toevoeging vallen, overige kosten derden, alsmede een eventuele proceskostenveroordeling. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van deze posten;
e. Voor alle werkzaamheden die door het kantoor voorafgaande aan de datum van afgifte van de toevoeging worden verricht, is cliënt een voorschot verschuldigd ter hoogte van minimaal de te verwachten inkomensafhankelijke eigen bijdrage, vermeerderd met te verwachten griffierechten alsmede eventueel te verwachten kosten derden. Slechts na betaling van de voorschotdeclaratie zal een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden, tenzij ter zake uitdrukkelijk en expliciet andere afspraken zijn gemaakt. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van cliënt, indien cliënt niet tijdig het in rekening gebrachte voorschot voldoet. Hetzelfde geldt indien na afgifte van de toevoeging niet tijdig de uiteindelijk opgelegde eigen bijdrage alsmede eventuele verschotten (zoals griffierechten, deur-waarderskosten, c.a.) worden voldaan;
f. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt (waarbij een gereduceerd uurtarief zal worden gehanteerd) tot het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging zal hebben afgegeven. Indien de toevoeging niet wordt verleend, is cliënt derhalve het gereduceerde uurtarief ver¬schuldigd ter zake alle verrichte en nog te verrichten werkzaamheden;
g. Na afwikkeling van de zaak zal de Raad voor Rechtsbijstand een resultaatsbeoordeling verrichten. Indien de Raad voor Rechtsbijstand, om welke reden dan ook, de toevoeging achteraf alsnog intrekt, zullen de werkzaamheden alsnog op basis van een gereduceerd uurtarief aan cliënt in rekening worden gebracht;
h. Onverlet het elders in dit artikel bepaalde, kan het kantoor met cliënt schriftelijk overeenkomen dat er wordt afgezien van het aanvragen van een toevoeging, en dat de te verrichten werkzaamheden tegen uurtarief zullen worden verricht.
.

8. Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)
.

a. Op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is het kantoor verplicht bij de uitvoering van in voornoemde wet nader omschreven diensten de identiteit van de cliënt te verifiëren en eventueel een cliëntonderzoek te verrichten. De cliënt dient desgevraagd alle gegevens te verstrekken, die nodig zijn teneinde de identiteit van de cliënt en/of de UBO (de uiteindelijk belanghebbende) vast te stellen, in afwachting waarvan de uitvoering van de werkzaamheden kan worden opgeschort.
b. Voorts is het kantoor verplicht om, zonder voorafgaande mededeling aan cliënt, in een aantal in de WWFT geregelde gevallen melding te maken van zogenaamde “ongebruikelijke transacties” bij de Financial Intelligence Unit (FIU – Nederland).
c. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor schade die cliënt heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een melding in het kader van de WWFT, ook niet als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het kantoor.
d. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor schade die een cliënt heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat het kantoor de werkzaamheden niet heeft kunnen aanvangen of voortzetten omdat de identificatieprocedure als bedoeld in lid 1 nog niet is afgerond, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het kantoor.
e. Cliënt vrijwaart het kantoor tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een in verband met de betreffende opdracht gedane melding in het kader van de WWFT, ook als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het kantoor.

.
9. Geschillen
.

a. Op de rechtsverhouding tussen cliënt en kantoor is Nederlands recht van toepassing.
b. De rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen het kantoor en cliënt kennis te nemen, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. Indien het kantoor eisende partij is, heeft zij het recht om in afwijking daarvan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van cliënt.
c. Op onze dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling van toepassing. Zowel cliënt als het kantoor heeft het recht om het geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Advocatuur. Alvorens een geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Advocatuur, is cliënt gehouden om de klacht voor te leggen aan het kantoor, opdat de Kantoorklachtenregeling kan worden gevolgd. Het indienen van een klacht bij het kantoor dient te geschieden binnen drie maanden na het moment waarop cliënt kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen dan wel nalaten dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht van de cliënt;
d. Binnen vier weken na het voorleggen van de klacht aan het kantoor zal het kantoor schriftelijk een voorstel voor een oplossing voor het gerezen probleem doen aan cliënt. Indien cliënt zich niet kan vinden in de voorgestelde oplossing, dient cliënt zijn klacht binnen twaalf maanden na de schriftelijke reactie van het kantoor in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP ’s-Gravenhage;
e. Het kantoor heeft de keuze om onbetaalde declaraties ter incasso voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur dan wel een incassoprocedure te starten bij de civiele rechter.
f. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag ad € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie wanneer de hoogte van de claim wordt beperkt tot € 10.000,- en schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere;
g. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over zakelijke dienstverlening. Bij dienstverlening aan particulieren voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de particuliere cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door het kantoor tot de gewone rechter wendt. Alsdan is de rechter binnen het arrondissement Limburg bevoegd. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Bij uitblijven hiervan is op de incasso ook arbitrage van toepassing;
h. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Hoger beroep tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is niet mogelijk.

.

10. Slotbepaling
.

a. Op de overeenkomst tussen kantoor en cliënt is tevens van toepassing de schriftelijke opdrachtbevestiging, die met cliënt wordt gesloten. De bepalingen die in de schriftelijke opdrachtbevestiging zijn opgenomen, maken integraal onderdeel uit van de met cliënt gesloten overeenkomst, tezamen met de onderhavige Algemene Voorwaarden;
b. Mochten de onderhavige Algemene Voorwaarden onverhoopt op enig punt in strijd zijn met hetgeen partijen in de opdrachtbevestiging overeengekomen zijn, dan prevaleert hetgeen partijen hierover in de opdrachtbevestiging hebben vastgelegd.

 

Versie 19 juli 2021