Search
Close this search box.

Know How

SPEE advocaten & mediation Maastricht
Berichten Filter
Preventive Law: voorkomen is beter dan genezen.
Werkneemster ontslaan zonder verbetertraject: bezint eer ge begint
Mag verhuurder het woongenot opschorten indien huurder niet betaalt?
De Legitieme Portie: Een vangnet bij onterving
You got the job! Of toch niet?
Aansprakelijkheid VvE-beheerder
Aandeelhoudersgeschillen: hoe hiermee om te gaan?
Het verdelen van vermogen na echtscheiding: de belangrijke rol van de peildatum
Belangenafweging concurrentiebeding
Geldt het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW bij de koop van een bouwkavel door een consument?
Veranderingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2024
Het nut van mediation bij echtscheidingen: duurzaam en oplossingsgericht
Heeft een werknemer recht op salaris tijdens inlog- en opstarttijd?
Inbreuk op eigendomsrecht door de Vereniging van Eigenaren (VvE)?
Het belang van duidelijke financiële afspraken voor ongehuwde samenlevers.
Ontslag op staande voet: hoe zit het met de ‘onverwijldheid’ bij een samengestelde dringende reden?
Mededelingsplicht bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst
Stappenplan voor ondernemers in een echtscheiding.
Nieuwe wetgeving in aantocht: werken met zelfstandigen. Wanneer ZZP, wanneer loondienst?
Tijdelijke verhuur aanzienlijk beperkt!
Indexeringspercentage alimentatie 2024 ongekend hoog: zijn er escapes?
Loonstop onterecht: niet-reagerende mediator komt voor rekening van werkgever
Een huurprijsverhogingsbeding, mag dat zomaar?
Premarital Mediation: beter voorkomen dan genezen
Bestuurder aansprakelijk na turboliquidatie vanwege arbeidsongeval?
Collaborative Divorce: respectvol en efficiënt scheiden
Oneerlijk huurprijswijzigingsbeding?
Ontslag van een kennismigrant: werkgevers opgelet!
Wat komt er kijken bij het verwerpen van een nalatenschap?
Onvoorziene omstandigheden door coronapandemie bij dienstverleningsovereenkomst
Studiekostenbeding voor een (beroeps)opleiding: toegestaan of niet?
Bent u ondernemer en heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Let op, vooral bij echtscheiding!
Nieuwe regels over turboliquidatie per 15 november 2023
Ontbinding van een overeenkomst op grond van wanprestatie, “tenzij”. Hoe zit dat?
Zijn alle werknemers van een WNT-instelling gebonden aan de WNT?
Kan een bij testament benoemd executeur ontslagen worden?
Op staande voet ontslagen wegens afwezigheid na huisartsbezoek
Verdeling van schulden bij echtscheiding: Onderlinge draagplicht en opeisbaarheid
Nieuwe inzichten ten aanzien van de uitleg van huwelijkse voorwaarden
Verval en verjaring van verlofdagen: zorg- en informatieplicht van de werkgever
De voordelen van een gespecialiseerd erfrechtadvocaat als professioneel vereffenaar in een nalatenschap
De wet goed verhuurderschap
Van ongewenst gedrag beschuldigde manager ontvangt billijke vergoeding na ontslag op staande voet
Wat zijn vergoedingsrechten bij ongehuwde samenlevers?
Algemene voorwaarden: geen pre maar een must voor ondernemers!
Uitleg bewijsvermoeden art. 7:218 BW bij schade aan het gehuurde
Opschonen door werknemer van zakelijke mailbox vlak voor vrijstelling van arbeid/ontslag: mag dat?
Werknemer in detentie, wat nu?
Ondernemer/DGA? Alimentatie betalen of ontvangen? Hoe werkt dat?
Voortzetting huur door samenwoner na overlijden van de huurder
Nalatenschapsmediation: het zoeken naar harmonie en duurzame oplossingen in conflicten over nalatenschappen.
Werknemer heeft concurrentiebeding voor Nederland maar treedt in dienst bij concurrent in België: mag dit?
Wetsvoorstel dubbele achternaam
De aandeelhoudersovereenkomst: in voor- en tegenspoed
Wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten: einde tijdelijke verhuur
Ondernemer en echtscheiding: moet in de onderneming opgebouwde Goodwill worden verdeeld en zo ja, hoe wordt deze dan gewaardeerd?
Eisen aan het verbeterplan bij disfunctioneren
Het recht op informatie van erfgenamen bij een nalatenschap
Nieuwe Uitvoeringsregels ontslag bij bedrijfseconomische redenen: de belangrijkste wijzigingen
Non-conformiteit: mededelingsplicht en onderzoeksplicht
Update bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
Grensarbeiders opgelet: nieuwe regels per 1 juli 2023!
Overlast door huurder, wat te doen?
Hervorming arbeidsmarkt: wat gaat er veranderen?
Nieuw ROZ-model winkelruimte
Foutje, bedankt?
Nieuwe regels borg bij huurwoningen
Geen verbod op nevenactiviteiten
Update Ondernemingsrecht: Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen
Veroordeling tot verkoop woning in kort geding?
Ontslag op staande voet na ‘grap’ blijft in stand
Wanprestatie makelaar bij bemiddelingsopdracht
Buitengerechtelijke vernietiging arbeidsovereenkomst omdat werknemer verschenen is in uitzending Undercover: houdt dit stand bij de rechter?
Factuur met specificatie van verleende zorg: schending AVG en geheimhouding?
Inflatie en indexering huurprijs
(On)geldigheid studiekostenbeding: wel of geen ‘verplichte’ opleiding?
kopie paspoort: het spanningsveld tussen anti-witwasregels en privacy
Verzwijging van bezittingen bij echtscheiding
Grensarbeid. Nederlandse werkgever sluit VSO met In België woonachtige werknemer: hoe zit het met de uitkeringsrechten?
Is privé tanken met de zakelijke tankpas reden voor ontslag op staande voet?
Goede voornemens? Kijk eens naar uw aandeelhoudersovereenkomst!
Werkneemster verzoekt om ontbinding slapend dienstverband met toekenning van transitievergoeding en billijke vergoeding
Gezamenlijk gezag door erkenning per 1 januari 2023
Ontslag op staande voet van rijinstructeur vanwege whatsapp-contact met leerlingen
Nieuwe berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023: het woonbudget
Gokverslaafde werknemer steelt tonnen van werkgever
Werkneemster dient verzoekschrift ontbinding arbeidsovereenkomst in, maar dit wordt afgewezen en zij ontvangt dus ook géén transitievergoeding/billijke vergoeding, omdat werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld
Ontslag CFO wegens trip naar Formule 1 met privévliegtuig
Vernietiging van algemene voorwaarden en de bekendheidsuitzondering
Werknemer dient verzoekschrift ontbinding arbeidsovereenkomst in en ontvangt naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van werkgever
Indexering alimentatie 2023
Ontslag leidinggevende wegens seksuele relatie met vrouw van collega
Vernietiging van een vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling/bedrog en een vordering op grond van onrechtmatige concurrentie
Proeftijdontslag kan niet door de beugel
Ontslag stichtingsbestuurder door de rechtbank
Platform arbeid anno 2022: wat is het en wat zijn de laatste ontwikkelingen?
Informele rechtsingang voor minderjarigen
Werkgevers, let op de schriftelijke aanzegging van de arbeidsovereenkomst!
Update ondernemingsrecht: concept-wetsvoorstel Personenvennootschappen
Ontslag op staande voet wegens overhandigen telefoon aan gedetineerde
Ontruiming bij drie maanden huurachterstand?
Ook ontslag van statutair bestuurder is aan regels gebonden!
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens privérelatie docent-student?
De relatie tussen welstand ouders en hoogte kinderalimentatie, hoe zit dat?
Grensoverschrijdend gedrag en verplicht knuffelen met de directeur
Auteursrechten op onderwijsmateriaal: voor de docent óf voor de werkgever?
Wanneer is er sprake van stilzwijgende voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Werkneemster neemt gesprekken met werkgever heimelijk op
Bestuurder aansprakelijk voor handelen vlak voor ontbinding van de BV?
Hoe verhoudt een “lopende” mediation zich tot gerechtelijke procedures?
Verstoorde arbeidsverhouding door onjuiste informatieverstrekking werknemer over strafrechtelijke veroordeling
Werkgevers opgelet: ‘empowerment’ beleid geen vervanging voor dossieropbouw
Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na liquidatie van BV
Ontslag op staande voet: verwijt seksuele intimidatie en vernieling.
Verhuizing en gezag
Automonteur veroorzaakt ernstige schade aan BMW en wordt op staande voet ontslagen
Deadline voor registratie van UBO’s weer opgeschoven
Concurrentiebeding bij contract voor bepaalde tijd, mag dat?
Werkgevers opgelet: bent u klaar voor de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?
Moeten overuren wél of niet uitbetaald worden?
Verjaring tijdens garantietermijn
Is Hema als werkgever aansprakelijk voor huis,- tuin,- en keukenongeval?
Stage-overeenkomst of toch arbeidsovereenkomst?
Vervangende toestemming
Update juni 2022: thuiswerken voor grensarbeiders
Slapende dienstverbanden, hoe zit dat ook alweer?
Minen van cryptovaluta gaat fout: bestuurders aansprakelijk?
Modernisering consumentenrecht
Verrekening van “corona min-uren” met vakantiegeld toegestaan?
Geen tussentijds opzegbeding in arbeidsovereenkomst, toch een WW-uitkering?
rechtsgeldigheid elektronische handtekening
Ontslag wegens gewetensbezwaren
Gebreken aan het gehuurde
Arbeidsongeval: wanneer is werkgever aansprakelijk?
Concurrentiebeding bij gevoelige en gedetailleerde bedrijfsinformatie
Is de bestuurder van een BV persoonlijk aansprakelijk voor verzekeringsproblemen?
Privégebruik businesscard NS: reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst op e-grond?
IKEA medewerker op staande voet ontslagen vanwege dubbele maaltijdbon
Digitaal een BV oprichten, kan dat?
Vereisten schriftelijke waarschuwing werknemer
Schending zorgplicht door opdrachtnemer
Studiekostenbedingen niet meer in alle gevallen toelaatbaar
Uitleg geografisch bereik concurrentiebeding bij verhuizing werkgever
Klachtplicht bij bederfelijke waar
Het nevenwerkzaamhedenbeding gaat op de schop
Is werkgever aansprakelijk voor psychisch letsel werknemer?
Bedenktijd in de koopovereenkomst
Is er wel of niet voldaan aan aanzegplicht?
Ontslag op staande voet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag rijinstructeur
Inkomensvermindering door corona en alimentatieverplichtingen
Concurrentiebeding en opvolgend werkgeverschap
Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, waaronder salarisverlaging, mag dat?
Persoonlijke garantstelling voor een BV
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Ontslag op staande voet na discussie over opgenomen verlof
Tussenhuur
Help, ik kan mijn medewerker echt niet missen, wat nu?
Vaststelling alimentatieverplichting IB-ondernemer
Ontslagbrief niet compleet, ontslag op staande voet niet rechtsgeldig
Het portretrecht van werknemer, hoe zit dat precies?
Aansprakelijkheid NVM-makelaar
Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte
Concurrentiebeding: onbillijke benadeling werknemer
Medehuurderschap
Toch ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens zwangerschap?
Mediation en geheimhouding, hoe zit dat ook weer?
Ontbinding arbeidsovereenkomst omdat werknemer nergens aan meewerkt tijdens ziekte
Huurkorting door coronamaatregelen
Coronajurisprudentie: een korte bloemlezing van 2021
Valse handtekening onder zakelijk leasecontract
Ontslag op staande voet wegens handelen in strijd met huisregels
Kind vraagt rechter om toestemming voor coronavaccinatie
Werknemer neemt ontslag op staande voet. Terecht of niet?
Privacy en het UBO-register
Evaluatie – coaching – mediation toezichthouders
Opzegverbod staat in de weg van ontbinding arbeidsovereenkomst
Indexering alimentatie 2022
Ontslag stichtingsbestuurder op h-grond
Bedrijfsovername: tien tips
Bewuste aansturing op verstoorde arbeidsverhouding?
Wel of geen vast contract?
Tijdig voldaan aan klachtplicht?
Corona crisis als bedrijfseconomische reden voor ontslag
Wet betaald ouderschapsverlof
De leaseauto: wel of geen onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde?
Directeur/bestuurder ontslagen vanwege fraude van een ondergeschikte.
Mag de arbeidsovereenkomst van een werkneemster die weigert een mondkapje te dragen tijdens haar werk, worden ontbonden?
Berekening transitievergoeding bij einde slapend dienstverband
Vanaf 2022: woonadressen van (veel) ondernemers en bestuurders afgeschermd in Handelsregister
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Taxichauffeur bij Uber: wel of niet sprake van een arbeidsovereenkomst?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Sleutelgeld
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Kapitein kan door werkgever niet zomaar overboord worden gezet
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Afspraken over grensarbeiders met België en Duitsland verlengd tot 31 december 2021
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Trouble in the kitchen: welke bewijskracht hebben documenten?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Loonvordering van kelner die door corona tijdelijk bezorgwerkzaamheden moest verrichten in verband met corona, wel of niet toegewezen?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verdeling goodwill eenmanszaak bij echtscheiding?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Het herplaatsingsvereiste bij bedrijfseconomisch ontslag
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Beslag laten leggen: de basics
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Ontbinding arbeidsovereenkomst werkneemster wegens uitlatingen over vaccinatiebeleid werkgever
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Betaling van een vervalste factuur
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bedrijfsovername? Denk ook aan afspraken over de handelsnaam
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Disfunctioneren: verbetertraject belangrijk, maar hoeft niet oneindig te duren
SPEE advocaten & mediation Maastricht
“Uitsluiting van aansprakelijkheid” op toegangsbord, geldig of niet?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bedrijfsovername? Denk aan de pensioenen!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Weigeren van coronavaccinatie geen reden voor ontslag op staande voet
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Autoriteit Persoonsgegevens springt in de bres voor privacy zzp’ers
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Administratief medewerker op staande voet ontslagen wegens fraude
SPEE advocaten & mediation Maastricht
IE-update: wijziging in de Auteurswet
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Ontruimingsbescherming bij de huur van bedrijfsruimte
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Emotionele impact corona(maatregelen) weegt mee bij beoordeling rechtsgeldigheid opzegging arbeidsovereenkomst door een werknemer
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Sportpaard kopen of verkopen: verborgen gebreken, hoe zit dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bedrijfsarts in coronatijd: extra eerlijkheid van werknemer gevergd bij telefonisch consult
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aansprakelijkheid aankoopmakelaar
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Belangrijke rol bedrijfsarts bij preventie
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Woonlasten bij kinderalimentatie
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Het concurrentiebeding, vroeger, nu en in de toekomst
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Het UBO-register
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Thuiswerken zonder toestemming
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Corona en rechtspraak arbeidsrecht: wat mag wel en wat mag niet
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Beslag op voertuigen vereenvoudigd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Ongeldig proeftijdontslag leidt tot beëindigingsvergoeding van € 64.000
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verplichte vaccinatie voor werknemers: mag dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bedrijfsovername zonder expliciet concurrentiebeding: concurrerende activiteiten kunnen tóch ontoelaatbaar zijn
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Zaak leent zich niet voor kort geding
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wel of geen recht op loon bij ziekte vanwege drugsverslaving
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Mag de werkgever weten of een werknemer is gevaccineerd tegen corona?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wet tijdelijke huurkorting
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Controle op thuiswerkers slechts onder strikte voorwaarden
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Mag een werkgever een werknemer (preventief) laten testen op corona
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over huurkorting in coronatijd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Na ontslag op staande voet gewoon weer aan de slag als zzp’er bij hetzelfde bedrijf
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Beslag op aandelen uitwinnen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Beursbedrijf moet aan vrouwelijke beurshandelaar billijke vergoeding van € 350.000 betalen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Let op vervaltermijnen bij de transitievergoeding en billijke vergoeding
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aannemer aansprakelijk voor verspreiding asbest?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij na een verbod van werkgever in verband met coronamaatregelen en quarantaine toch afreist naar Polen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verdere verruiming vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Geen recht op loon na vertrek naar verslavingskliniek Thailand
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De bedrijfsarts acht werknemer niet ziek, de verzekeringsarts van het UWV wel, moet er wel of geen loon betaald worden
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Oprichting BV kan vanaf 1 augustus 2021 waarschijnlijk digitaal
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Maximering huurverhoging vrije sectorwoningen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Werknemers onder NOW-regeling hoeven niet gratis over te werken
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wel of niet verplichting tot bedrijfstakpensioenfonds bij grensoverschrijdende arbeid
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bestuurdersaansprakelijkheid oftewel op eieren lopen
Wanneer kiest u voor mediation
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Berekening transitievergoeding bij ‘genormaliseerde’ ambtenaar
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Intrekken functiegebonden leaseregeling wegens minder zakelijke kilometers
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verborgen gebreken
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Nieuwe wetgeving in de maak: de besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm)
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Anciënniteit telt niet áltijd mee bij berekening transitievergoeding
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Werkneemster met slapend dienstverband heeft geen recht op de transitievergoeding
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Limitering partneralimentatie door misbruik van procesrecht
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bezorgers Deliveroo hebben een arbeidsovereenkomst
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (deel 2): nieuwe regels voor o.a. stichting en vereniging bij tegenstrijdig belang
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor spookfacturen!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Billijke vergoeding van € 200.000 bruto voor werkneemster Aldi bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (deel 1): aansprakelijkheid van bestuurders van stichtingen en verenigingen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De gevolgen van Brexit voor “vrij verkeer van werknemers”
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Tien jaar lang een leaseauto rijden: verworven recht van werknemer
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Schuldeiser aansprakelijk bij onrechtmatige faillissementsaanvraag van schuldenaar?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Loonstop vanwege weigering werkneemster om naar het werk te komen, mag dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wetsvoorstel van rechtswege ontstaan gezamenlijk gezag door erkenning
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verlenging van afspraken over thuiswerkende / thuiszittende grensarbeiders
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wat heeft 2021 voor werkgevers en werknemers in petto?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten in consultatie!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Weigering passende arbeid te verrichten? Aanspraak van werknemer op loondoorbetaling vervalt in zijn geheel
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Arbeidsovereenkomst of niet? Partijbedoeling speelt geen rol bij kwalificatie
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Inwerkingtreding WHOA per 1 januari 2021!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Detachering van buitenlandse werknemers: wel of geen gelijke beloning en wat zijn verder de regels?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Detachering van buitenlandse werknemers: wel of geen gelijke beloning en wat zijn verder de regels?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
(On)gewenste omgangsvormen op de werkvloer, hoe daarmee om te gaan?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Is wachttijd na het werk ook (betaalde) werktijd?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Uitkoop van minderheidsaandeelhouder
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Is ontbinding van een arbeidsovereenkomst makkelijker geworden sinds de invoering van de WAB?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Indexering alimentatie 2021 bekend!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomst, hoe zat het ook alweer?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Q&A coronavirus voor werkgevers en werknemers
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Nieuwe OR-verkiezingen moeten ondanks corona doorgaan
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Werknemer haalt gratis koffie voor zichzelf en collega’s; een dringende reden voor ontslag op staande voet?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Proceskostenveroordeling
SPEE advocaten & mediation Maastricht
10 tips voor het thuiswerkprotocol
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wijzigingen in het beslag- en executierecht
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verlies aanspraak WW-uitkering bij RVU drempelvrijstelling?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Keuze turboliquidatie of faillissement
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Billijke vergoeding van ruim € 300.000 wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Uitbreiding zoekmogelijkheden Handelsregister
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Ruimere mogelijkheden om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verjaring en stuiting
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Coronajurisprudentie: ontslag op staande voet wegens overtreding coronaregels houdt geen stand, wel ontbinding arbeidsovereenkomst
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Uitzendbureau factureert 100% van het loon van uitzendkrachten aan inlener, terwijl het uitzendbureau gebruikmaakt van de NOW-regeling. Mag dat?
Mediation en geheimhouding
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verdubbeling salaris bij concurrent? Concurrentiebeding blijft gewoon in stand
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Thuisblijven van werknemer door coronamaatregelen, een dringende reden voor ontslag op staande voet of loonstop?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Consumentenbond vangt bot in procedure rondom woekerpolissen Nationale Nederlanden
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Permanente bewoning recreatiewoning in strijd met het huurcontract?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verruiming vrije advocaatkeuze
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Werkgevers opgepast, een billijke vergoeding en een netto advocaatkostenvergoeding kunnen zomaar op de loer liggen bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De Wet Franchise komt eraan!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Uitwerking pensioenakkoord: de belangrijkste punten voor u uiteengezet!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Selectieve betalingen doen aan crediteuren ten gevolge van de corona crisis: mag dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Primeur: kantonrechter ontbindt arbeidsovereenkomst op basis van de i-grond (combinatie van ontslaggronden)
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Thuisquarantaine: wél of géén recht op loon?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Huur bedrijfsruimte en Corona: de eerste uitspraken!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De arbeidsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wél of niet een minimumtarief voor zzp’ers en hoe staat het ervoor met de zelfstandigenverklaring?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Regels voor geldige besluitvorming binnen een coöperatie
Mediation en systemisch werken
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Geliberaliseerde huur woonruimte: Hoge Raad begrenst contractsvrijheid servicekosten!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Relatiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: denk aan de motivering
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van werkgever tijdens corona (deel II)?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Co-ouderschap: wanneer recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aandachtspunten aangepaste NOW-regeling
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Pas op: vermelding ‘directeur’ op LinkedIn kan leiden tot aansprakelijkheid als ‘feitelijk bestuurder’ bij faillissement
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Hoe maakt u de thuiswerkplek van werknemers Arbowet-proof?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Einde dienstverband na twee jaar ziekte: werknemer heeft ‘piepplicht’, geen recht op hogere vergoeding van vóór 1 januari 2020
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Omzeilen ketenregeling; mag dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk in geval van uitbetaling managementvergoeding bij slechte financiële situatie BV (maar toch: opgepast!)
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Alimentatie wijzigen in coronatijd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Autoriteit Persoonsgegevens legt hoogste boete ooit op wegens scannen vingerafdrukken werknemers
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Noodwet COVID-19 geeft lucht aan BV’s en andere rechtspersonen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
O jee, de NOW…
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wat betekent corona voor de grensarbeider?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Kentekenparkeren en privacy
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Coronacalculator steunmaatregelen ondernemingen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De ondernemingsraad (OR) en Corona-maatregelen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De statutair bestuurder is ziek, wat nu?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten gedurende coronacrisis
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Help, hoe zit het met re-integratieverplichtingen in coronatijd?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aanvraag compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden vanaf 1/4 mogelijk.
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De aandeelhoudersvergadering van de BV in coronatijd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Autoriteit Persoonsgegevens versoepelt interpretatie privacywet vanwege Corona
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Versnelde invoer Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) vanwege Corona?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Arbeidsrecht in tijden van corona
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wat betekent corona voor de grensarbeider?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Grensarbeiders België/Nederland met cruciaal beroep krijgen vignet
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Werknemer zegt arbeidsovereenkomst op maar komt daar later op terug. Mag werkgever werknemer aan de opzegging houden?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
COVID-19: wanneer kan een ondernemer zich op overmacht beroepen?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Voorkeursrecht of koopoptie?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
UWV geeft deskundigenoordeel niet (tijdig) af en dient schade aan werknemer te vergoeden
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Corona virus: arbeidsrechtelijke do’s en don’ts.
Loonstopzetting vanwege het weigeren van mediation; mag dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet bevat nieuwe tussentijdse opzegbevoegdheid voor huurders!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Sollicitant komt werken op proef: komt er (al) een arbeidsovereenkomst tot stand?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Toekenning 250 euro aan immateriële schadevergoeding wegens schending van de AVG
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aansprakelijkheid bij executie van een vonnis
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Als werkgever krijgt u een loonsanctie van het UWV, hoe zit dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Ontbindingsverzoek door werknemer met 38-jarig dienstverband: toekenning van € 105.000,- aan billijke vergoeding
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aanvragen faillissement BV zonder opdracht van aandeelhouders: bestuurder persoonlijk aansprakelijk
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Eindrapport Commissie Regulering van Werk: what’s next?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Overtreding van concurrentie- en geheimhoudingsbeding komt een werknemer duur te staan; hij is € 389.000,- aan boete verschuldigd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Uitleg versus kwalificatie van overeenkomsten: HR wijst belangrijk arrest voor de rechtspraktijk
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Werkgever stuurt te snel aan op beëindiging van arbeidsovereenkomst tijdens ziekte: billijke vergoeding van € 100.000,- bruto toegekend aan werknemer
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Nieuwe regelgeving voor detachering in Duitsland
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Terugblik op de jaren ’10, highlights op het gebied van arbeidsrecht.
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Auteursrechtelijke inbreuk op ontwerp van Bylima sjaals
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Arbeidsrecht: actualiteiten 2020
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Incassoprocedures worden goedkoper en sneller!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Modernisering pensioenverdeling bij scheiding in 2021!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Het invoeren van een vingerscanautorisatie op de werkvloer: mag dat zomaar?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Is er sprake van een arbeidsovereenkomst tussen een onlineplatform en een schoonmaker?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wat mag van een werkgever verwacht worden in het kader van een verbetertraject: de Hoge Raad geeft nieuwe handvatten
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wanneer kiezen voor een second opinion van een tweede bedrijfsarts, en wanneer kiezen voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Nieuw Belgisch vennootschapsrecht
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Welke haken en ogen zitten er aan een slapend dienstverband?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Werkgevers kunnen compensatie van betaalde vergoedingen aanvragen!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Het niet opzeggen van een slapend dienstverband is in strijd met goed werkgeverschap!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Slapende dienstverbanden en het recht op een vergoeding De strijd is nog niet gestreden!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Grensoverschrijdende zaken, tips & tricks
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verplichting om correspondentie in de buitenlandse taal te vertalen in kader van re-integratie?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Benoemingsbesluit statutair bestuurder ontbreekt? Foutje bedankt!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Het belang van goede dossiervorming in het arbeidsrecht
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wat u moet weten over de re-integratie van een zieke werknemer
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Loondoorbetaling door de werkgever bij ontslagname door een zieke werknemer (burn-out)
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Dit wist u waarschijnlijk nog niet over het recht op loon van de grensarbeider… maar moet u als ondernemer/werkgever wél echt weten!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Welke invloed heeft thuiswerken op de belasting- en socialezekerheidspositie van grensarbeiders?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Welke invloed heeft thuiswerken op de belasting- en socialezekerheidspositie van grensarbeiders?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aansprakelijkheid werkgever voor thuiswerkplek werknemer
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Grensarbeiders en het recht op een WW-uitkering
Mediation: wie betaalt, bepaalt?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wat als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen?
Zonder mediation geen ontslag mogelijk?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Geen ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks lange duur van discussie over functioneren werkneemster. Hoe bouwt u dan wél een goed ontslagdossier op?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Zieke grensarbeider: welke re-integratiemaatregelen?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Zieke grensarbeider? Opgelet!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bewijsstukken in een vreemde taal: is een (beëdigde) vertaling verplicht?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Grensarbeider niet verplicht om het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Grensarbeider: u staat (veel) sterker dan u denkt!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Grensarbeider: u staat (veel) sterker dan u denkt!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Grensarbeider niet verplicht om het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Controle door bedrijfsarts: grensoverschrijdende aspecten
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De privacy van de zieke werknemer
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Zieke werknemer niet gebonden aan beëindigingovereenkomst