Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring SPEE advocaten B.V.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Inleiding
SPEE advocaten & mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en over de rechten die u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.
.
Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens:
.
Contactgegevens
SPEE advocaten B.V.
www.spee-advocaten.nl
info@spee-advocaten.nl
Wilhelminasingel 98, 6221 BL Maastricht
Telefoonnummer 043-3652088
.
Persoonsgegevens die wij verwerken
SPEE advocaten & mediation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Nummer paspoort/rijbewijs;
 • KvK-nummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door het invullen van ons contactformulier op de website, in correspondentie en telefonisch, via social media zoals LinkedIN, Facebook en Instagram, en door het verstrekken van stukken waarop deze gegevens te vinden zijn.

.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SPEE advocaten & mediation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Lidmaatschap vakbond (in voorkomende gevallen, indien relevant voor de behartiging van uw belangen);
 • Gezondheid (in voorkomende gevallen, indien relevant voor de behartiging van uw belangen);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (in voorkomende gevallen, indien relevant voor de behartiging van uw belangen);
 • Diverse financiële en fiscale gegevens (in voorkomende gevallen, indien relevant voor de behartiging van uw belangen).

.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SPEE advocaten & mediation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst tot dienstverlening die wij met u sluiten, waaronder, indien van toepassing, het voeren van een gerechtelijke procedure waarbij u partij bent of het doorlopen van een mediationtraject;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail en/of uitnodigingen voor onze evenementen, waaronder seminars, indien er sprake is van een bestaande klantrelatie. Indien er geen sprake is van een bestaande klantrelatie dan zullen wij u om toestemming vragen voor het mogen versturen van nieuwsbrieven/uitnodigingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

.
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens op grond van één of meerdere van onderstaande grondslagen:

 • Uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zullen wij dat afzonderlijk aan u vragen. Indien u deze toestemming niet geeft, dan kan dat betekenen dat wij uw belangen mogelijk niet, dan wel niet naar behoren, kunnen behartigen;
 • Om uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten overeenkomst;
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Omdat wij daar gerechtvaardigde belang bij hebben, zoals:
  o Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten;
  o Het onder uw aandacht brengen van nieuws en evenementen afkomstig van ons kantoor (indien er sprake is van een bestaande klantrelatie);
  o De bescherming van onze financiële belangen;
  o De verbetering van onze dienstverlening;
  o Beveiliging en beheer van onze systemen.

.
Geautomatiseerde besluitvorming
SPEE advocaten & mediation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SPEE advocaten & mediation) tussen zit.
.
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
SPEE advocaten & mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u cliënt bent van kantoor, dan bewaren wij uw dossier gedurende 7 jaar. Dit – onder meer – om te kunnen voldoen aan onze fiscale bewaarplicht. Daarna wordt uw dossier vernietigd. Indien u contact heeft opgenomen met kantoor maar u geen cliënt bent geworden, dan bewaren we uw gegevens maximaal 1 maand.
.
Delen van persoonsgegevens met derden
SPEE advocaten & mediation deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals onze ICT provider), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SPEE advocaten & mediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SPEE advocaten & mediation uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SPEE advocaten & mediation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPEE advocaten & mediation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactgegevens die zijn genoemd eerder in deze privacyverklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
.
SPEE advocaten & mediation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
.
Wij streven er echter na om in geval van vragen, opmerkingen of klachten, er steeds met u uit te komen.
.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SPEE advocaten & mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens treft u eerder in deze verklaring aan.
.
SPEE advocaten & mediation kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. We raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.