Zoek
Sluit dit zoekvak.
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Arbeidsrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Voor werkgevers en werknemers
 • Opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomst: arbeidsvoorwaardenrelatiebeding, concurrentiebeding, proeftijdbeding
 • Opstellen en beoordelen personeelshandboek
 • Rechtspositie statutair bestuurder
 • Arbeidsomstandigheden
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden)
 • Ontslagprocedure (ontbinding) bij de kantonrechter
 • Ontslagprocedure bij het UWV (bedrijfseconomische redenen)
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Begeleiding bij dossieropbouw disfunctionerende werknemer
 • Hulp bij arbeidsconflict/(dreigend) ontslag
 • Zieke werknemer, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Grensarbeiders (begeleiding bij ontslag en problemen in geval van ziekte/re-integratie)
 • Loonvorderingen van werknemer
 • Arbeidsongevallen (werkgeversaansprakelijkheid)
 • Beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)
 • Reorganisaties, collectief ontslag, sociaal plan
 • Cao-recht
 • Uitzendovereenkomst en detachering
 • Medezeggenschap en de ondernemingsraad
 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Overeenkomst van opdracht (ZZP)
 • Mediation bij arbeidsconflict
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ambtenarenrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren
 • Hulp bij (dreigend) ontslag
 • Hulp bij (voorgenomen) oplegging van een disciplinaire straf
 • Arbeidsomstandigheden
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden)
 • Zieke ambtenaar, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Arbeidsongevallen (werkgeversaansprakelijkheid)
 • Beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ondernemingsrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Voor grote en kleine(re) ondernemingen
 • BV en NV
 • VOF, maatschap, CV, eenmanszaak
 • Stichting en vereniging
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomst, VOF-contract, maatschapscontract
 • Oprichten of beëindigen joint venture
 • Beëindiging VOF, maatschap, CV
 • Bedrijfsovername
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Besluitvorming en vertegenwoordiging
 • Belangenvermenging en tegenstrijdig belang
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Concernrecht
 • Mediation bij geschillen aandeelhouders, vennoten c.a.
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Personen- en familierecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Echtscheiding (zowel op tegenspraak als gemeenschappelijk verzoek)
 • Opstellen echtscheidingsconvenant
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Verdeling van de gemeenschap van goederen
 • Afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling van het ouderdomspensioen
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Verzorging van en omgang met de kinderen
 • Voogdij en gezag
 • Bewindvoering en mentorschap
 • Mediation bij echtscheiding, alimentatie, geschillen ouderschapsplan
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Erfrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Rechtsbijstand aan erfgenamen
 • Rechtsbijstand aan executeurs-testamentair
 • Rechtsbijstand aan bewindvoerders
 • Rechtsbijstand aan schuldeisers
 • Rechtsbijstand aan legatarissen
 • Rechtsbijstand aan legitimarissen
 • Procedure of advies over verdeling van een erfenis
 • Berekening van het kindsdeel
 • Advies of procedure over het beroep op de legitieme portie
 • Procedure of advies over de (erfrechtelijke) overgang van onderneming
 • Mediation bij geschillen over erfenissen/nalatenschappen
 • Rechtsbijstand aan vereffenaars
 • Advies over geldigheid testament
 • Advies of procedure over rekening en verantwoording
 • Advies of procedure over boedelbeschrijving
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Verbintenissenrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Verbintenissen uit overeenkomst: wanprestatie, ontbinding, nietigheid, vernietiging, dwaling, bedrog, schadevergoeding,  aankoop non-conforme producten (bijvoorbeeld verborgen gebrek aan auto of woning), aankoop paard met verborgen gebrek (hippisch recht)
 • Verbintenissen uit onrechtmatige daad: schadevergoeding vorderen wegens onrechtmatig handelen
SPEE advocaten & mediation Maastricht

(Internationaal) Contractenrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Algemene voorwaarden
 • Koopovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst
 • Huurovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Licentieovereenkomst
 • Overige overeenkomsten
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Intellectueel eigendomsrecht (IE)

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Rechten op intellectuele creaties, waaronder:
 • Auteursrecht (copyright): van toepassing op o.a. teksten, muziek, foto’s (waaronder auteursrecht van fotografen), kunst, ontwerpen (onder meer van architecten), software
 • Merkenrecht: woordmerken, beeldmerken, vormmerken, kleurmerken, klankmerken
 • Opstellen en beoordelen licentieovereenkomsten over intellectuele eigendomsrechten
 • Voeren van procedures terzake inbreuk op IE-rechten
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bouwrecht en vastgoedrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Voor zowel bouwondernemingen en particuliere en zakelijke afnemers
 • Aannemingsovereenkomst
 • Overeenkomst tot koop en verkoop van onroerend goed
 • Gebreken aan woningen en bedrijfsgebouwen
 • Bouwkundige garanties en vrijwaringen
 • Aansprakelijkheden in de bouw
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Huurrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Opstellen en beoordelen huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Opstellen en beoordelen huurovereenkomst woonruimte
 • Gebreken aan het gehuurde
 • Staat van oplevering bij einde van de huurovereenkomst
 • Hulp bij huurders die niet betalen, waar nodig het voeren van een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Goederenrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Eigendomsrecht
 • Hypotheekrecht
 • Pandrecht
 • Vruchtgebruik
 • Erfdienstbaarheid (waaronder recht van overpad)
 • Opstal
 • Verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring
 • Burengeschillen
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Financiering en zekerheden

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Overeenkomst van geldlening
 • Pandrecht
 • Cessie
 • Bankgaranties
 • Borgstelling
 • Operational lease en financial lease
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Retentierecht
 • Uitwinning van zekerheden (executie)
 • Concernfinanciering, 403-verklaring
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Aansprakelijkheden en schadevergoeding

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, waaronder aansprakelijkheid bij ongevallen of onrechtmatige publicaties
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
SPEE advocaten & mediation Maastricht

Incasso's

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Sturen van ingebrekestelling aan wanbetalers
 • Opstarten incassotraject bij de rechtbank
 • Conservatoir beslag leggen