Zoek
Sluit dit zoekvak.
15 jul 2022 Verjaring tijdens garantietermijn

Zowel bij het melden van gebreken als bij het nadien starten van een procedure dient u goed in de gaten te houden dat u niet te lang stil blijft zitten om te voorkomen dat uw aanspraak verloren gaat. De Raad van Arbitrage voor de Bouw deed onlangs uitspraak in een kwestie waar de vraag aan de orde was of er sprake was van verjaring bij een gebrek dat onder een garantieregeling viel.

In deze kwestie vorderde een hoofdaannemer schadevergoeding van een onderaannemer vanwege werk dat niet goed was uitgevoerd. Deze onderaannemer had voor het werk een garantieverklaring afgegeven, inhoudende dat de onderaannemer gedurende een periode van 10 jaar alle gebreken op zijn kosten zou herstellen. De hoofdaannemer had binnen deze periode geklaagd over het gebrek.

In de procedure die volgde werd door de onderaannemer het standpunt ingenomen dat de hoofdaannemer in zijn vordering niet-ontvankelijk moest worden verklaard omdat de vordering was verjaard.

Door de Raad van Arbitrage werd op grond van het bepaalde in artikel 7:761 lid 1 BW het volgende overwogen.
In artikel 7:761 lid 1 BW is bepaald, dat elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van twee jaren nadat ter zake is geprotesteerd.

Deze verjaring geldt volgens de Raad van Arbitrage ook voor een tijdig gedaan beroep op een garantieaanspraak.

Het gebrek was door de hoofdaannemer gemeld op 12 november 2015. Met de melding op 12 november 2015 is de tweejarige verjaringstermijn gestart. De verjaringstermijn gaat, anders dan dat door de hoofdaannemer werd gesteld, niet pas lopen na afwijzing door de onderaannemer van het door de hoofdaannemer verlangde herstel. Dit gaat alleen op als de klachtmelding een hersteltermijn bevat, wat hier niet aan de orde was.

De verjaringstermijn is dus verstreken per 12 november 2017. De verjaring had wel gestuit kunnen worden door middel van een stuitingsbrief waarin ondubbelzinnig het recht op nakoming wordt voorbehouden. Dit was echter niet gebeurd. Er hebben ook geen herstelwerkzaamheden of herstelpogingen door de onderaannemer plaatsgevonden op grond waarvan een nieuwe verjaringstermijn zou zijn gaan lopen.

De hoofdaannemer werd ook niet gevolgd in zijn standpunt dat een rechtsvordering niet kan verjaren voordat de oorzaak van een gebrek in een werk daadwerkelijk is komen vast te staan. De procedure was door de hoofdaannemer op 17 december 2020 aanhangig gemaakt. Dit was te laat omdat de rechtsvordering van de hoofdaannemer volgens de Raad van Arbitrage dus al was verjaard per 12 november 2017.

De hoofdaannemer viste hier achter het net van wege het feit dat de procedure te laat werd gestart ook al was de klacht spoedig na ontdekking en binnen de garantietermijn gemeld. Ook al kan het een tijd duren voordat duidelijk is geworden wat de precieze oorzaak is van het gebrek, blijf alert en hou de termijn van twee jaar in de gaten die gaat lopen vanaf de melding. De termijn wordt strikt gehandhaafd. Te laat is echt te laat.

Heeft u vragen over het melden van een gebrek, verjaring en stuiting of wenst u advies. Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen