Search
Close this search box.

New rules for cross-border workers as of 1 July 2023!

Inleiding Waarschijnlijk goed nieuws voor grensarbeiders: er komt eindelijk duidelijkheid over het aantal uren dat grensarbeiders thuis mogen werken, zonder dat dit vervelende gevolgen heeft voor hun sociale zekerheidssituatie. Lees hier verder: Hoe zat het ook alweer? Een grensarbeider is een werknemer die in één EU-lidstaat woont en in een andere lidstaat werkt, en die […]

SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN DUTCH EMPLOYER AND CROSS-BORDER WORKER LIVING IN BELGIUM: INFORMATION ABOUT UNEMPLOYMENT BENEFITS

Inleiding Een werknemer die in Nederland werkt maar in België woont en werkloos wordt, moet werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de Belgische RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Dit vloeit voort uit de zogenaamde “woonstaatregel”. Grensarbeiders worden voor de toepassing van de Belgische werkloosheidsregelgeving identiek behandeld als werklozen die in België gewerkt hebben. Recht op een Belgische werkloosheidsuitkering? De […]

Update June 2022: working from home for cross-border workers

De afgelopen jaren schreven wij al regelmatig over de regels voor thuiswerkende grensarbeiders. Graag praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Hoe zat het ook alweer? Om te beginnen nog even de achtergrond in vogelvlucht: op grond van Europese wetgeving kunnen slechts de socialezekerheidsregels van één lidstaat van toepassing zijn. Met […]

Working from home without permission

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ontslag op staande voet terecht gegeven of niet? Deze week besteden wij aandacht aan een recente uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam. De zaak gaat over een werkneemster die eerder dit jaar op eigen houtje besloot om thuis te werken vanwege het winterweer. Haar werkgeefster zag dat niet zitten en ontsloeg de vrouw op staande […]

The consequences of Brexit for "free movement of workers"

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Op 24 december 2020 hebben de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) na maandenlang overleg een handelsakkoord bereikt over de afspraken die gelden vanaf 1 januari 2021. Met het handelsakkoord werd de gevreesde ‘harde’ Brexit voorkomen. Tot en met 31 december 2020 gold een overgangsperiode, waarin alle EU-regels en wetten voor het VK […]

Extension of agreements on homeworking / stay-at-home cross-border workers

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De lockdown in Nederland is deze week verlengd. Thuiswerken is en blijft dan ook het toverwoord. Wat betekent dit voor grensarbeiders, die voor een Nederlandse werkgever werkzaam zijn, maar nu nog steeds noodgedwongen in hun woonland thuiswerken, of betaald thuis zitten omdat zij niet kúnnen werken (denk aan horeca- of winkelmedewerkers)? Juridisch en fiscaal gezien […]

Posting of foreign workers: equal pay and what are the rules?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Medio 2020 zijn de regels voor detachering van werknemers binnen de Europese Unie op een aantal punten gewijzigd. Een belangrijke wijziging is, dat de maximale duur van detachering is beperkt en ook bestaat er nu recht op gelijke beloning van in Nederland gedetacheerde buitenlandse werknemers. Een gedetacheerde werknemer had tot 1 maart 2020 recht op […]

What does the coronavirus mean for cross-border workers?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Aan het vrij verkeer van personen binnen de EU waren we allemaal gewend. Hoe anders is dat op dit moment, midden in de coronacrisis. Elk land neemt eigen maatregelen om inwoners te beschermen en die maatregelen kunnen problematisch zijn voor de talrijke grensarbeiders in Limburg. Wat betekenen deze maatregelen voor hen, en voor hun werkgevers? […]

Cross-border workers in essential jobs in Belgium/Netherlands receive (vignette) sticker

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Sinds woensdag 18 maart heeft België de grenzen gesloten voor niet-essentiële reizen. Wie een cruciaal beroep heeft, zoals zorgverleners, of in een vitale sector werkt, moet door de controles lang wachten bij de grensovergang. Vanaf zondag 22 maart kunnen deze grensarbeiders een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het […]

As an employer you receive a wage sanction from the UWV. What now?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werkgevers en werknemers zijn verplicht om alles op alles te zetten om re-integratie te laten slagen. Het UWV legt na twee jaar ziekte een loonsanctie op bij onvoldoende re-integratieresultaat. Dat betekent, dat indien na twee jaar ziekte bij de Poortwachterstoets blijkt dat er onvoldoende re-integratie-resultaat is bereikt, de WIA aanvraag van de werknemer wordt opgeschort […]

New regulations for secondment in Germany

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werknemers worden niet alleen binnen Nederland gedetacheerd, maar ook over de grens. In Europa geldt voor detachering van werknemers de Europese richtlijn (EU) 2018/957. In Duitsland zijn deze Europese regels nog niet van kracht. Vanaf 1 augustus 2020 gaan deze echter ook in Duitsland gelden. In dit geval betreft detacheren niet alleen het ter beschikking […]

New Belgian company law

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In België is per 1 mei 2019 het vennootschapsrecht aangepast; belangrijk als u in België onderneemt of dat van plan bent. Een aantal van de belangrijkste veranderingen – die duidelijk geïnspireerd zijn door het Nederlandse vennootschapsrecht – lichten wij in het onderstaande toe. Vennootschapsvormen Per 1 mei 2019 zullen er in België nog 4 vennootschapsvormen […]

What are the complications inherent in a dormant employment contract?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In het arbeidsrecht is het slapend dienstverband een trend geworden. Een slapend dienstverband ontstaat wanneer een dienstverband na twee jaar ziekte niet wordt opgezegd door de werkgever. Het dienstverband blijft dan bestaan, maar wordt slapend gehouden: de werknemer verricht (wegens arbeidsongeschiktheid) geen arbeid en de werkgever hoeft geen loon te betalen. De meest voorkomende reden […]

Employers can apply for compensation for transition payments!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De Eerste en Tweede Kamer hebben het wetsvoorstel betreffende de compensatie van werkgevers voor betaalde vergoedingen aangenomen. De wet voorziet in een tegemoetkoming aan werkgevers voor de hoge kosten die voor hen ontstaan in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers alsmede voor de vergoeding die werkgevers aan werknemers verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Om […]

Dormant employment contracts and the right to a transition allowance; the battle is far from decided!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het slapend dienstverband is nog steeds onderwerp van discussie. Tot voor kort was het volgens de heersende rechtspraak nog gangbare praktijk dat werknemers in een gerechtelijke procedure tegen hun slapend dienstverband in het ongelijk werden gesteld. Maar na de meest recente ontwikkelingen op wetgevingsgebied en uitspraken van de verantwoordelijke minister zijn de eerste vonnissen gewezen […]

Cross-border business, tips & tricks

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zakendoen kan an sich al een uitdaging zijn, maar internationale aspecten voegen daar vaak nog een extra dimensie aan toe, bijvoorbeeld ten gevolge van cultuurverschillen, waardoor er niet zelden een Babylonische spraakverwarring ontstaat of (meestal onbewust) acties of intenties verkeerd geïnterpreteerd worden. Internationaal ondernemen neemt toe, maar is tegelijkertijd behoorlijk ingewikkeld. Bij SPEE advocaten en […]

The importance of a detailed file in employment law

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In de praktijk worstelen veel werkgevers met de vraag of een disfunctionerende werknemer in aanmerking komt voor ontslag. De eerste vraag die een werkgever in dat geval aan ons stelt, is hoeveel het ontslag van de werknemer hem kost. Daarentegen stelt de kantonrechter als eerste vraag of er sprake is van een situatie waarin de […]

What you need to know about reintegrating an ill employee

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Loonbetaling tijdens ziekte Tijdens de eerste twee jaar van de ziekte moet de werkgever het loon van de zieke werknemer doorbetalen. De wet bepaalt dat de zieke werknemer de eerste 104 weken recht heeft op ten minste 70% van zijn loon, waarvan de eerste 52 weken ten minste het wettelijk minimumloon. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden […]

Employer has to continue paying an ill employee who resigned (burnout)

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bij ontslagname door een werknemer eindigt het dienstverband normaal gesproken. Bij de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst doen zich doorgaans geen problemen voor. Maar soms krijgt de werknemer later spijt van zijn beslissing: hij komt hierop terug en vordert vervolgens doorbetaling van het loon. Zo ging het in een zaak waarin een werkneemster die met een […]

Perhaps you are unaware of certain aspects of cross-border workers’ salary entitlements... but as company/employer you really do need to know this!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

We schreven het al eerder op onze website: waakzaamheid is geboden als het gaat om de sociale verzekeringspositie van de grensarbeider. Want op menig grensarbeider is een ander sociaal zekerheidsstelsel van toepassing dan werkgever en werknemer vaak vermoeden. En dat kan flink wat (onvoorziene) consequenties hebben. Voor werkgever kan het bijvoorbeeld betekenen dat hij zich […]

How does homeworking influence cross-border workers’ tax and social security position?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Aan thuiswerken kleven veel voordelen. Daarom bieden veel werkgevers hun werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. Eerder schreven wij al dat er voor werkgevers echter ook risico’s kunnen kleven aan het thuiswerken. Zo publiceerden wij op onze website een artikel over de aansprakelijkheid van de werkgever voor de thuiswerkplek van de werknemer. Ten aanzien […]

Cross-border workers and entitlement to unemployment benefit

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Over de grens gelden andere of strengere eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering dan wij hier in Nederland gewend zijn. De grensarbeider die van zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ter ondertekening krijgt voorgelegd, dient zich hier goed van bewust te zijn. Bij ons hier in de Euregio wonen de meeste […]

The sick cross-border worker: which rehabilitation measures apply?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Eerder schreven wij al een artikel waarin we uitgelegd hebben wat de rechten en verplichtingen zijn van een zieke grensarbeider en zijn/haar werkgever (zie hier). Ook berichtten wij al eerder dat in 2016 een vonnis is gewezen door de rechtbank Overijssel over de re-integratieverplichtingen en het recht op loondoorbetaling van een zieke grensarbeider (zie hier). […]

Cross-border worker on sick leave? Be careful!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Eerder schreven wij al een artikel waarin we uitgelegd hebben wat de rechten en verplichtingen zijn van een zieke grensarbeider en zijn/haar werkgever (zie: https://www.spee-advocaten.nl/controle-door-bedrijfsarts1). Over de re-integratieverplichtingen en het recht op loondoorbetaling van een zieke grensarbeider is in 2016 een vonnis gewezen door de rechtbank Overijssel. In die zaak speelde het volgende. Een grensarbeider […]

Evidence in foreign language: Is a (certified) translation required?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het komt regelmatig voor dat er in Nederland wordt geprocedeerd, en dat in die procedure een beroep wordt gedaan op bewijsstukken die niet in het Nederlands zijn opgesteld, maar in een andere taal. Moet de rechter dan kennis nemen van deze in een buitenlandse taal opgestelde bewijsstukken? De wet bevat geen regels (behalve ten aanzien […]

Are cross-border workers obliged to attend an appointment with the company doctor?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig stellen werkgevers en werknemers ons vragen die te maken hebben met het thema ‘arbeidsongeschiktheid’. De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt – zo blijkt – menig werkgever hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder. Dit lichten we hieronder […]

Cross-border worker: you are in a much better position than you think!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig stellen werkgevers en werknemers ons vragen die te maken hebben met het thema ‘arbeidsongeschiktheid’. De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt – zo blijkt – menigeen hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder. Dit lichten we hieronder toe. […]

Medical check-up by company doctor: cross-border aspects.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig stellen werkgevers en werknemers ons vragen die te maken hebben met het thema ‘arbeidsongeschiktheid’. De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt – zo blijkt – menig werkgever hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder. Dit lichten we hieronder […]

Sick employees and termination agreements

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig wordt een werknemer ontslagen, en ligt er aan dat ontslag een vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst ten grondslag. Soms doen er zich daarna problemen voor met het UWV, en krijgt de werknemer bijvoorbeeld geen WW-uitkering of Ziektewet-uitkering. Hierover ging ook de zaak waarover de rechtbank Overijssel moest oordelen (Rechtbank Overijssel 23 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5771). Het betreft […]