Suche
Close this search box.

Grenzarbeitnehmer aufgepasst: Neue Regeln ab 1. Juli 2023!

Inleiding Waarschijnlijk goed nieuws voor grensarbeiders: er komt eindelijk duidelijkheid over het aantal uren dat grensarbeiders thuis mogen werken, zonder dat dit vervelende gevolgen heeft voor hun sociale zekerheidssituatie. Lees hier verder: Hoe zat het ook alweer? Een grensarbeider is een werknemer die in één EU-lidstaat woont en in een andere lidstaat werkt, en die […]

NIEDERLÄNDISCHER ARBEITGEBER SCHLIESST VSO MIT IN BELGIEN WOHNENDEM ARBEITNEHMER AB: WAS IST MIT DEN LEISTUNGSANSPRÜCHEN?

Inleiding Een werknemer die in Nederland werkt maar in België woont en werkloos wordt, moet werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de Belgische RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Dit vloeit voort uit de zogenaamde “woonstaatregel”. Grensarbeiders worden voor de toepassing van de Belgische werkloosheidsregelgeving identiek behandeld als werklozen die in België gewerkt hebben. Recht op een Belgische werkloosheidsuitkering? De […]

Update Juni 2022: Heimarbeit für Grenzgänger

De afgelopen jaren schreven wij al regelmatig over de regels voor thuiswerkende grensarbeiders. Graag praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Hoe zat het ook alweer? Om te beginnen nog even de achtergrond in vogelvlucht: op grond van Europese wetgeving kunnen slechts de socialezekerheidsregels van één lidstaat van toepassing zijn. Met […]

Abkommen über Grenzgänger mit Belgien und Deutschland bis 31. Dezember 2021 verlängert

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Eerder lieten we u al weten dat er speciale afspraken zijn gemaakt met België en Duitsland over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen, vanwege de coronapandemie. De afspraken houden in dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen die zijn gewerkt in het land waar de werknemer normaliter zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze […]

Heimarbeit ohne Erlaubnis

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ontslag op staande voet terecht gegeven of niet? Deze week besteden wij aandacht aan een recente uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam. De zaak gaat over een werkneemster die eerder dit jaar op eigen houtje besloot om thuis te werken vanwege het winterweer. Haar werkgeefster zag dat niet zitten en ontsloeg de vrouw op staande […]

Die Auswirkungen des Brexit auf die "Freizügigkeit der Arbeitnehmer"

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Op 24 december 2020 hebben de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) na maandenlang overleg een handelsakkoord bereikt over de afspraken die gelden vanaf 1 januari 2021. Met het handelsakkoord werd de gevreesde ‘harde’ Brexit voorkomen. Tot en met 31 december 2020 gold een overgangsperiode, waarin alle EU-regels en wetten voor het VK […]

Ausweitung der Vereinbarungen über Heimarbeit/Grenzgänger zu Hause

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De lockdown in Nederland is deze week verlengd. Thuiswerken is en blijft dan ook het toverwoord. Wat betekent dit voor grensarbeiders, die voor een Nederlandse werkgever werkzaam zijn, maar nu nog steeds noodgedwongen in hun woonland thuiswerken, of betaald thuis zitten omdat zij niet kúnnen werken (denk aan horeca- of winkelmedewerkers)? Juridisch en fiscaal gezien […]

Welche Folgen hat Corona für Grenzgänger?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Aan het vrij verkeer van personen binnen de EU waren we allemaal gewend. Hoe anders is dat op dit moment, midden in de coronacrisis. Elk land neemt eigen maatregelen om inwoners te beschermen en die maatregelen kunnen problematisch zijn voor de talrijke grensarbeiders in Limburg. Wat betekenen deze maatregelen voor hen, en voor hun werkgevers? […]

Grenzgänger Belgien/Niederlande in essenziellen Berufen erhalten Plakette

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Sinds woensdag 18 maart heeft België de grenzen gesloten voor niet-essentiële reizen. Wie een cruciaal beroep heeft, zoals zorgverleners, of in een vitale sector werkt, moet door de controles lang wachten bij de grensovergang. Vanaf zondag 22 maart kunnen deze grensarbeiders een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het […]

Warum erhalte ich als Arbeitgeber eine Lohnsanktion vom Sozialversicherungsträger (UWV)?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werkgevers en werknemers zijn verplicht om alles op alles te zetten om re-integratie te laten slagen. Het UWV legt na twee jaar ziekte een loonsanctie op bij onvoldoende re-integratieresultaat. Dat betekent, dat indien na twee jaar ziekte bij de Poortwachterstoets blijkt dat er onvoldoende re-integratie-resultaat is bereikt, de WIA aanvraag van de werknemer wordt opgeschort […]

Neue Vorschriften für Entsendung nach Deutschland

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werknemers worden niet alleen binnen Nederland gedetacheerd, maar ook over de grens. In Europa geldt voor detachering van werknemers de Europese richtlijn (EU) 2018/957. In Duitsland zijn deze Europese regels nog niet van kracht. Vanaf 1 augustus 2020 gaan deze echter ook in Duitsland gelden. In dit geval betreft detacheren niet alleen het ter beschikking […]

Neues belgisches Gesellschaftsrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In België is per 1 mei 2019 het vennootschapsrecht aangepast; belangrijk als u in België onderneemt of dat van plan bent. Een aantal van de belangrijkste veranderingen – die duidelijk geïnspireerd zijn door het Nederlandse vennootschapsrecht – lichten wij in het onderstaande toe. Vennootschapsvormen Per 1 mei 2019 zullen er in België nog 4 vennootschapsvormen […]

Welche Haken hat ein ruhendes Arbeitsverhältnis?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In het arbeidsrecht is het slapend dienstverband een trend geworden. Een slapend dienstverband ontstaat wanneer een dienstverband na twee jaar ziekte niet wordt opgezegd door de werkgever. Het dienstverband blijft dan bestaan, maar wordt slapend gehouden: de werknemer verricht (wegens arbeidsongeschiktheid) geen arbeid en de werkgever hoeft geen loon te betalen. De meest voorkomende reden […]

Arbeitgeber können eine Entschädigung für bezahlte Abfindung beantragen!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De Eerste en Tweede Kamer hebben het wetsvoorstel betreffende de compensatie van werkgevers voor betaalde vergoedingen aangenomen. De wet voorziet in een tegemoetkoming aan werkgevers voor de hoge kosten die voor hen ontstaan in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers alsmede voor de vergoeding die werkgevers aan werknemers verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Om […]

Ruhende Arbeitsverhältnisse und das Recht auf eine Abfindung; der Kampf ist noch nicht entschieden!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het slapend dienstverband is nog steeds onderwerp van discussie. Tot voor kort was het volgens de heersende rechtspraak nog gangbare praktijk dat werknemers in een gerechtelijke procedure tegen hun slapend dienstverband in het ongelijk werden gesteld. Maar na de meest recente ontwikkelingen op wetgevingsgebied en uitspraken van de verantwoordelijke minister zijn de eerste vonnissen gewezen […]

Grenzüberschreitende Geschäfte, Tipps & Tricks

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zakendoen kan an sich al een uitdaging zijn, maar internationale aspecten voegen daar vaak nog een extra dimensie aan toe, bijvoorbeeld ten gevolge van cultuurverschillen, waardoor er niet zelden een Babylonische spraakverwarring ontstaat of (meestal onbewust) acties of intenties verkeerd geïnterpreteerd worden. Internationaal ondernemen neemt toe, maar is tegelijkertijd behoorlijk ingewikkeld. Bij SPEE advocaten en […]

Die Bedeutsamkeit einer guten Datei erstellen in Arbeitsrecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In de praktijk worstelen veel werkgevers met de vraag of een disfunctionerende werknemer in aanmerking komt voor ontslag. De eerste vraag die een werkgever in dat geval aan ons stelt, is hoeveel het ontslag van de werknemer hem kost. Daarentegen stelt de kantonrechter als eerste vraag of er sprake is van een situatie waarin de […]

Was Sie über die Reintegration von einem kranken Arbeitnehmer wissen müssen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Loonbetaling tijdens ziekte Tijdens de eerste twee jaar van de ziekte moet de werkgever het loon van de zieke werknemer doorbetalen. De wet bepaalt dat de zieke werknemer de eerste 104 weken recht heeft op ten minste 70% van zijn loon, waarvan de eerste 52 weken ten minste het wettelijk minimumloon. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden […]

Kranker Arbeitnehmmer (burn-out) kündigt; Arbeitsgeber soll Lohne durchzahlen!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bij ontslagname door een werknemer eindigt het dienstverband normaal gesproken. Bij de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst doen zich doorgaans geen problemen voor. Maar soms krijgt de werknemer later spijt van zijn beslissing: hij komt hierop terug en vordert vervolgens doorbetaling van het loon. Zo ging het in een zaak waarin een werkneemster die met een […]

Was Sie über das Recht auf Lohn von Grenzgängern noch nicht wussten, aber als Unternehmer/Arbeitgeber dringend wissen sollten!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

We schreven het al eerder op onze website: waakzaamheid is geboden als het gaat om de sociale verzekeringspositie van de grensarbeider. Want op menig grensarbeider is een ander sociaal zekerheidsstelsel van toepassing dan werkgever en werknemer vaak vermoeden. En dat kan flink wat (onvoorziene) consequenties hebben. Voor werkgever kan het bijvoorbeeld betekenen dat hij zich […]

Grenzgänger und das Recht auf Arbeitslosenunterstützung

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Over de grens gelden andere of strengere eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering dan wij hier in Nederland gewend zijn. De grensarbeider die van zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ter ondertekening krijgt voorgelegd, dient zich hier goed van bewust te zijn. Bij ons hier in de Euregio wonen de meeste […]

Kranke Grenzgänger: Welche Wiedereingliederungsmaßnahmen?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Eerder schreven wij al een artikel waarin we uitgelegd hebben wat de rechten en verplichtingen zijn van een zieke grensarbeider en zijn/haar werkgever (zie hier). Ook berichtten wij al eerder dat in 2016 een vonnis is gewezen door de rechtbank Overijssel over de re-integratieverplichtingen en het recht op loondoorbetaling van een zieke grensarbeider (zie hier). […]

Krank gemeldeter Pendler? Aufgepasst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Eerder schreven wij al een artikel waarin we uitgelegd hebben wat de rechten en verplichtingen zijn van een zieke grensarbeider en zijn/haar werkgever (zie: https://www.spee-advocaten.nl/controle-door-bedrijfsarts1). Over de re-integratieverplichtingen en het recht op loondoorbetaling van een zieke grensarbeider is in 2016 een vonnis gewezen door de rechtbank Overijssel. In die zaak speelde het volgende. Een grensarbeider […]

Sind Grenzgänger nicht verpflichtet, in die Sprechstunde des Betriebsarztes zu gehen?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig stellen werkgevers en werknemers ons vragen die te maken hebben met het thema ‘arbeidsongeschiktheid’. De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt – zo blijkt – menig werkgever hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder. Dit lichten we hieronder […]

Grenzgänger: Sie sind (wesentlich) besser gestellt als Sie denken!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig stellen werkgevers en werknemers ons vragen die te maken hebben met het thema ‘arbeidsongeschiktheid’. De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt – zo blijkt – menigeen hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder. Dit lichten we hieronder toe. […]

Untersuchung durch den Betriebsarzt: Grenzüberschreitende Aspekte

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig stellen werkgevers en werknemers ons vragen die te maken hebben met het thema ‘arbeidsongeschiktheid’. De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt – zo blijkt – menig werkgever hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder. Dit lichten we hieronder […]

Kranke Arbeitnehmer: Nicht gebunden an Aufhebungsvertrag

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig wordt een werknemer ontslagen, en ligt er aan dat ontslag een vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst ten grondslag. Soms doen er zich daarna problemen voor met het UWV, en krijgt de werknemer bijvoorbeeld geen WW-uitkering of Ziektewet-uitkering. Hierover ging ook de zaak waarover de rechtbank Overijssel moest oordelen (Rechtbank Overijssel 23 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5771). Het betreft […]