Zoek
Sluit dit zoekvak.
4 sep 2023 Zijn alle werknemers van een WNT-instelling gebonden aan de WNT?

Op het moment dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing is op een rechtspersoon of instelling, is vaak de vraag of de WNT dan ook van toepassing is voor alle werknemers die er werkzaam zijn.

Wat is een topfunctionaris volgens de WNT

De functie van de WNT is het normeren van de zogenaamde “topinkomens’. Hierbij geldt het bezoldigingsmaximum uit artikel 2.3 voor de topfunctionaris. Deze topfunctionaris is verder uitgewerkt in artikel 1.1 sub b WNT, waarbij het gaat om de volgende personen:.

  1. de secretarissen-generaal, de directeuren-generaal, de inspecteurs-generaal en de overige leden van de topmanagementgroep bij het Rijk, de vice-admiraals, de generaals, de luitenant-admiraals en de luitenant-generaals, degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de colleges, bedoeld in artikel 1.1, van de Comptabiliteitswet 2016, alsmede de leden van een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van dat orgaan;
  2. de secretarissen bij de provincies, de gemeenten en de waterschappen en de griffiers bij de provincies en de gemeenten;
  3. de voorzitters en secretarissen van de openbare lichamen voor beroep en bedrijf, de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan het bestuur en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van het gehele openbaar lichaam;
  4. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen f, g en h, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon;
  5. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling als bedoeld in artikel 1.3, artikel 1.4 of artikel 1.5, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling;
  6. degene die een functie als bedoeld onder 1° tot en met 5° voor een periode van ten minste twaalf kalendermaanden heeft vervuld en daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling een dienstverband behoudt, voor een periode van vier jaar vanaf het tijdstip dat niet langer de functie als bedoeld onder 1° tot en met 5° wordt vervuld, met uitzondering van bij regeling van Onze Minister aan te wijzen functies.

.
In geval van semi publieke organisaties gaat het met name om de functionarissen die behoren tot de groep van hoogste leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling, bijvoorbeeld de bestuurders of degene die belast is met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of instelling.

Functienaam niet doorslaggevend

Hierbij is de functienaam of bepaalde benoeming overigens niet doorslaggevend, maar wél de feitelijke werkzaamheden van de betreffende werknemer. Ondanks dat er bijvoorbeeld een formeel bestuur is benoemd, kan de managementlaag daaronder, die in feite de dagelijkse leiding heeft, bijvoorbeeld ook vallen onder het toepassingsbereik van de WNT, zonder dat sprake is van een ‘directietitel’.

Maar het gaat voor het van toepassing zijn van de WNT dus niet om alle werknemers, maar enkel om de topfunctionarissen. Dit leidt ertoe dat een werknemer die niet wordt beschouwd als topfunctionaris onder de WNT een hoger inkomen (bezoldiging) kan genieten dan een topfunctionaris en dat de bezoldiging van de “gewone” werknemer niet wordt genormeerd door de Wet.

Publicatieplicht jaarrekening

Wel geldt in geval van een hogere bezoldiging voor een niet-topfunctionaris een publicatieplicht in de jaarrekening. De rechtspersoon of instelling dient dan openbaar te maken welke functies een hogere bezoldiging verkrijgen dan de reguliere WNT-norm.

WNT ook van toepassing in geval van detachering of ZZP

Verder is van belang dat de WNT niet enkel geldt voor topfunctionarissen met een arbeidsovereenkomst. Ook topfunctionarissen die werkzaam zijn op ZZP-basis of bijvoorbeeld via detachering, vallen onder de WNT, dus een hogere bezoldiging/omzeilen van de WNT door voor een dergelijke constructie te kiezen, is niet mogelijk.

De voorgenoemde publicatieplicht voor een niet-topfunctionaris zonder dienstbetrekking is in het geval van gedetacheerde of ZZP functionarissen echter niet van toepassing.

WNT heeft ook consequenties bij ontslag

Ook bij ontslag heeft het van toepassing zijn van de WNT consequenties, bijvoorbeeld voor wat betreft de maximale hoogte van de ontslagvergoeding.

Resumerend

Voor zowel werkgevers als werknemers is het derhalve belangrijk om te weten of de instelling of onderneming onder de toepassing van de WNT vallen en zo ja, welke werknemers daar dan onder vallen en wat de consequenties daarvan zijn. De advocaten van SPEE advocaten & mediation adviseren u graag.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen