Zoek
Sluit dit zoekvak.
19 jun 2023 Werknemer heeft concurrentiebeding voor Nederland maar treedt in dienst bij concurrent in België: mag dit?

De Kantonrechter in Rotterdam boog zich in het eerste kwartaal van 2023 over de uitleg van een concurrentiebeding, waarin opgenomen was, dat het de werknemer verboden was om binnen 12 maanden na het einde van het dienstverband in dienst te treden bij een concurrent van de betreffende werkgever, binnen Nederland. Na opzegging van de arbeidsovereenkomst trad werknemer in dienst bij een concurrerende werkgever in België. De voormalige werkgever ziet dit tóch als een overtreding van het overeengekomen concurrentiebeding. Hoe kijkt de Kantonrechter hiertegen aan?

Feiten

Werkgever stelt zich op het standpunt, dat uit de tekst van het concurrentiebeding zou blijken, dat werkgever het bedrijfsdebiet in Nederland wil beschermen. Dat bedrijfsdebiet zou volgens werkgever óók in het geding zijn, bij indiensttreding bij een Belgische concurrent. Bovendien stelt werkgever zich op het standpunt dat werknemer gedeeltelijk van uit thuis (in Nederland) zijn werkzaamheden voor zijn nieuwe Belgische werkgever verricht.

Voor de vraag of het de werknemer is toegestaan bij de nieuwe werkgever in België in dienst te treden, moet de Kantonrechter vaststellen wat precies reikwijdte van het concurrentiebeding is. De Kantonrechter past in dat kader de zogenoemde Haviltex-maatstaf toe om het beding uit te leggen. Dit betekent dat het bij de vraag wat partijen zijn overeengekomen, niet alleen om de taalkundige bewoordingen van het concurrentiebeding gaat, maar ook om de betekenis die eraan mag worden toegekend in de zin van wat partijen uit elkaars verklaringen en gedragingen over en weer mochten verwachten van elkaar.

Tussen partijen staat vast dat er niet is onderhandeld over het concurrentiebeding. Het beding is eenzijdig door werkgever opgesteld en door werknemer aanvaard. Daarnaast blijkt niet dat er bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst gesproken is over de inhoud en strekking van het concurrentiebeding. Hieruit volgt, dat in de fase voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst geen aanknopingspunten te vinden zijn die van invloed kunnen zijn op de uitleg van het concurrentiebeding. Daarom is de letterlijke tekst van het concurrentiebeding, in deze bepalend.

Visie Kantonrechter

De letterlijke tekst van het concurrentiebeding brengen naar het oordeel van de Kantonrechter met zich mee, dat het de werknemer niet is toegestaan om bij een concurrent van de oud-werkgever in Nederland in dienst te treden. Het concurrentiebeding spreekt immers nadrukkelijk van “het in Nederland in dienst treden van”. Dat de werknemer tevens werkzaamheden van uit thuis (in Nederland) verricht, maakt hierbij volgens de Kantonrechter geen verschil. Uit de bewoordingen van het concurrentiebeding blijkt niet, dat de werkgever de werknemer heeft willen verbieden in dienst te treden bij een concurrent, ongeacht waar die concurrent zich gevestigd heeft. De Kantonrechter komt tot de conclusie, dat het concurrentiebeding niet is overtreden door de werknemer.

De uitspraak leest u hier.

Conclusie

Voor een werkgever kunnen er grote belangen aan kleven dat een oud-werknemer niet bij een concurrent in dienst treedt. Uit de in deze bijdrage besproken uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam, blijkt, dat de bewoordingen van een concurrentiebeding van grote betekenis zijn indien er tussen de werkgever en werknemer onenigheid bestaat over de uitleg van het concurrentiebeding, zeker als het concurrentiebeding niet het gevolg is van onderhandelingen, maar eenzijdig door de werkgever is opgesteld. Aan werkgevers raden wij derhalve aan, duidelijk in het concurrentiebeding vast te leggen, wat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst mag en wat niet mag. Ook voor werknemers is het van belang om hier duidelijkheid over te krijgen, voordat een concurrentiebeding getekend wordt. Daarbij heeft te gelden, dat tegenwoordig in veel gevallen hybride wordt gewerkt (gedeeltelijk van uit thuis), hetgeen – zoals ook uit deze bijdrage blijkt – in het kader van de uitleg en toepassing van een concurrentiebeding, voor discussie kan zorgen. U doet er derhalve goed aan, ook hiermee rekening te houden, in het kader van het opstellen en vastleggen van een concurrentiebeding.

Heeft u vragen of wenst u advies of bijstand bij het opstellen en/of beoordelen van een concurrentiebeding? De arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen