Search
Close this search box.
22 nov 2022 Werknemer dient verzoekschrift ontbinding arbeidsovereenkomst in en ontvangt naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van werkgever

In deze zaak gaat het om een werknemersverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dat wordt toegewezen door de Kantonrechter. De werknemer verzoekt ook toekenning van de transitievergoeding én een billijke vergoeding, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgens hem het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen (of nalaten) van de werkgever. De Kantonrechter wijst beide verzoeken toe.

Waar gaat deze procedure over?

Zoals aangegeven gaat het in deze zaak om de vraag of de arbeidsovereenkomst van werknemer moet worden ontbonden naar aanleiding van zijn verzoek daartoe en of werkgever moet worden veroordeeld tot betaling van de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

De hoofdregel is, dat de Kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst kan ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

De eerste vraag die in deze casus moet worden beantwoord, is de vraag of er tussen werkgever en werknemer nog een arbeidsovereenkomst bestaat. Werkgever stelt zich namelijk op het standpunt dat hij geen werkgever meer is, omdat hij zijn bedrijf heeft overgedragen.

Vooropgesteld wordt dat aan een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW een overeenkomst, fusie of splitsing ten grondslag moet liggen en dat de overgang een economische eenheid moet betreffen, waarvan de identiteit blijft bestaan. Naar het oordeel van de Kantonrechter is niet aan dit vereiste voldaan.

Nu volgens de Kantonrechter vaststaat dat er nog steeds een arbeidsovereenkomst bestaat tussen werknemer en werkgever, komt de Kantonrechter toe aan de vraag of de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden.

Werknemer voert aan dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden wegens een dringende reden. In de afgelopen periode is er volgens hem sprake geweest van uitholling van zijn functie en van pesterijen. Verder heeft werkgever medegedeeld dat het bedrijf is overgenomen, maar volgens werknemer liegt werkgever hier over. Een voortzetting van het dienstverband zal volgens werknemer daarom leiden tot een verslechtering van zijn ziektebeeld en/of zijn herstel in de weg staan.

De Kantonrechter besluit het verzoek van werknemer toe te wijzen, omdat werkgever zich niet tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzet én een werknemersverzoek op zichzelf gehonoreerd moet worden gelet op het recht van vrije arbeidskeuze. De Kantonrechter ontbindt derhalve de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 december 2022.

Ten aanzien van het verzoek van werknemer om de transitievergoeding en een billijke vergoeding toe te kennen, overweegt de Kantonrechter het volgende.

Naar het oordeel van de Kantonrechter is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in casu het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. Werkgever heeft namelijk volhard in zijn stelling dat er sprake is van een overgang van zijn onderneming, terwijl daar geen enkele aanwijzing voor is en dat zelfs haaks op de stukken staat. Werkgever heeft ook geen gehoor geven aan herhaalde verzoeken van werknemer om stukken over te leggen waaruit de vermeende overgang van onderneming zou moeten blijken. Bovendien, voor zover sprake is van een overgang van de onderneming, is het niet voldoen aan de informatieplicht onrechtmatig en levert dat evident ernstig verwijtbaar handelen of nalaten op van werkgever. Daarbij heeft werkgever zijn verplichtingen als goed werkgever veronachtzaamd, door werknemer lange tijd in het ongewisse te laten.

De Kantonrechter kent derhalve aan werknemer een transitievergoeding ten bedrage van € 14.533,17 toe en een billijke vergoeding ten bedrage van € 25.000,-. Het betreft beide bruto bedragen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Wilt u meer weten over deze uitspraak of over de mogelijkheden om namens een werknemer een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen? Wilt u meer weten over in welke gevallen een billijke vergoeding kan worden verzocht? Neemt u dan gerust contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen