U sluit als werkgever een vaststellingsovereenkomst naar Nederlands recht, maar werknemer woont in Belgie, hoe zit dat dan met zijn of haar (recht op) uitkering?

Een werknemer die in Nederland werkt maar in België woont en werkloos wordt na tewerkstelling in Nederland, moet werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de Belgische RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Dit vloeit voort uit de zogenaamde “woonstaatregel”.

Grensarbeiders worden voor de toepassing van de Belgische werkloosheidsregelgeving identiek behandeld als werklozen die in België gewerkt hebben.

Op basis van een Belgisch Koninklijk Besluit van 1991, moet de werkloze, om een werkloosheidsuitkering in België te kunnen genieten, zonder arbeid en zonder loon zijn, wegens omstandigheden “onafhankelijk van zijn wil”.

In principe geeft een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming, géén aanleiding tot toekenning van een Belgische werkloosheidsuitkering. De werkverlating is in dat geval immers niet onvrijwillig.

De Belgische RVA vermeldt echter op haar website dat een ontslag met wederzijds goedvinden, inzake een Nederlandse arbeidsovereenkomst, niet beschouwd wordt als een vrijwillige werkverlating, voor zover het Nederlandse UWV dezelfde mening is toegedaan. Met andere woorden: de Belgische RVA volgt in principe het standpunt van het Nederlandse UWV.

Als het UWV aanvaardt dat de werkloosheid van de betrokken werknemers onvrijwillig is, dan kunnen zij ook in België aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering (mits zij ook voldoen aan alle andere toekenningsvoorwaarden).

Het standpunt van het Nederlandse UWV kan ten aanzien van de RVA worden aangetoond door een UWV attest toe te voegen aan de Belgische aanvraag.

Belangrijk is dat het UWV-attest duidelijk vermeldt, dat de werkgever het initiatief genomen heeft om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en dat werknemer niets te verwijten valt. Dat attest moet ook vermelden welke periode de beëindigingsvergoeding geacht wordt te dekken.

Die criteria zijn derhalve gelijk aan de criteria die het Nederlandse UWV hanteert, ware het niet, dat er voor wat betreft de hoogte en de duur van de uitkering zeker ook (grote) verschillen zijn.

Een belangrijk verschil, is bijvoorbeeld, dat een overeen te komen transitievergoeding en/of andere vergoeding (bijvoorbeeld uitbetaling van verlofdagen), door de Belgische uitkeringsinstantie wordt toegerekend aan een bepaalde periode (aantal weken of maanden), gedurende welke de werknemer wordt verondersteld hierdoor géén loonverlies te lijden. Oftewel: een toe te kennen/overeen te komen uitkering, moet eerst worden opgesoupeerd, voordat werknemer recht heeft op een uitkering.

Dit is een belangrijk verschil met de Nederlandse werkloosheidswetgeving.

Verder zijn er ook nog belangrijke verschillen ten aanzien van de einddatum, aangezien er in Nederland een andere wettelijke pensioenleeftijd geldt als in België en ook ten aanzien van de hoogte van de uitkering, zijn er verschillen met de Nederlandse regelgeving. Verder kent België voor grensarbeiders die voor 1 januari 2015 in een buurland zoals Nederland zijn gaan werken, een Belgische aanvulling op het Nederlandse ouderdomspensioen. Door middel van deze aanvulling garandeert de Belgische overheid voor grensarbeiders die werkten in Nederland een pensioenbedrag alsof ze activiteiten in België hebben verricht.

Omdat u als werkgever een bepaalde zorgplicht heeft richting uw werknemers, óók indien u met een werknemer een vaststellingsovereenkomst sluit, oftewel de arbeidsovereenkomst beëindigt met wederzijdse instemming, is het goed om in het geval van grensarbeiders, te weten, dat er (deels) andere regels gelden, en uw werknemer hierop te wijzen, c.q. uw werknemer te adviseren, om contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van (grens)arbeid(er)srecht, om te voorkomen dat een werknemer achteraf aangeeft, niet op de hoogte te zijn geweest van – bijvoorbeeld – het feit dat hij of zij de beëindigings-/transitievergoeding in België moet opsouperen.

Wenst u meer informatie over deze materie?

Bel of mail ons gerust! 043-365 20 88 of info@spee-advocaten.nl.

SPEE advocaten & mediation Maastricht