Zoek
Sluit dit zoekvak.
30 aug 2022 Verstoorde arbeidsverhouding door onjuiste informatieverstrekking werknemer over strafrechtelijke veroordeling

In deze blog gaat het om een werknemer die op enig moment strafrechtelijk wordt veroordeeld en daar aan zijn werkgever onjuiste informatie over verstrekt. Werkgever verzoekt vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter op basis van een vertrouwensbreuk/verstoorde arbeidsverhouding. Gaat de kantonrechter hierin mee?

Op 20 januari 2021 heeft het openbaar ministerie ten laste van werknemer conservatoir derdenbeslag gelegd onder Future Connections, verband houdend met strafbare feiten waarvan werknemer werd verdacht. Op 2 mei 2022 heeft Future Connections bij werknemer geïnformeerd naar de voortgang van de strafrechtelijke procedure. Bij die gelegenheid heeft werknemer meegedeeld dat hij inmiddels was veroordeeld tot een gevangenisstraf, en dat hij daartegen in hoger beroep is gegaan. Diezelfde dag is werknemer door Future Connections op non-actief gesteld.

Werknemer heeft kort na het gesprek van 2 mei 2022 het vonnis aan Future Connections verstrekt. Uit dit vonnis blijkt dat de rechtbank bewezenverklaard heeft dat werknemer bankbiljetten met een totaalwaarde van € 425.000,00 heeft verduisterd in dienstbetrekking, en daarnaast heeft gepoogd € 1.575.000,00 te verduisteren in dienstbetrekking.

Het gaat in deze zaak in de eerste plaats om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden.

Naar het oordeel van de kantonrechter is er een redelijke grond voor ontbinding, te weten een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van Future Connections in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Als door werknemer erkend moet als vaststaand worden aangenomen dat hij in januari 2017 bij zijn toenmalige werkgever, waar hij via een uitzendbureau werkte, bankbiljetten met een totaalbedrag van € 425.000,00 heeft verduisterd, waarover hij uit hoofde van zijn functie kon beschikken. Werknemer zegt dat hij heeft gehandeld onder bedreiging van zijn oom, die is veroordeeld voor witwassen, en dat het een ernstige eenmalige misstap is geweest. Over zijn sollicitatie bij Future Connections verklaart werknemer op de zitting dat hij wel degelijk melding heeft gemaakt van een openstaande strafzaak.

Werknemer zegt dat hij zelf contact heeft gezocht met een teamleider die hij kende bij Future Connections, omdat hij weg moest bij zijn laatste uitzendbaan vanwege het feit hij op dat moment geen VOG kon krijgen. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de kantonrechter aannemelijk dat werknemer voorafgaand aan zijn indiensttreding bij Future Connections heeft gemeld dat hij geen VOG kon krijgen vanwege een openstaande strafzaak, en dat hij daarom een andere baan zocht. Het enkele feit dat werknemer daarbij uit eigen beweging geen details heeft gegeven over het 1,5 jaar eerder door hem gepleegde misdrijf, waarnaar kennelijk ook niet is gevraagd, is onvoldoende om nu een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen.

Dit ligt anders voor het gesprek tussen partijen dat plaatsvond, naar aanleiding van het door het openbaar ministerie gelegde loonbeslag. Uit de stukken en ook op de zitting, waar Future Connections het woord ‘vertrouwen’ veelvuldig gebruikt, is gebleken dat het er in de kern van deze zaak om gaat dat hetgeen werknemer in dat gesprek aan Future Connections heeft verteld over zijn aandeel in het misdrijf, zodanig afwijkt van de inhoud van het vonnis in de strafzaak waarmee Future Connections in mei 2022 bekend werd, dat daarmee voor Future Connections een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan die de reden vormt om niet met werknemer verder te willen.

De aard van de vertrouwensbreuk maakt dat deze niet te herstellen is, zodat het Future Connections niet is aan te rekenen dat hiertoe geen initiatieven zijn genomen.

Dit betekent dat de kantonrechter het verzoek van Future Connections zal toewijzen en dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

De uitspraak leest u hier.

Meer weten over deze uitspraak of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? SPEE advocaten & mediation is u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen