Verlenging van afspraken over thuiswerkende / thuiszittende grensarbeiders

De lockdown in Nederland is deze week verlengd. Thuiswerken is en blijft dan ook het toverwoord. Wat betekent dit voor grensarbeiders, die voor een Nederlandse werkgever werkzaam zijn, maar nu nog steeds noodgedwongen in hun woonland thuiswerken, of betaald thuis zitten omdat zij niet kúnnen werken (denk aan horeca- of winkelmedewerkers)?

Juridisch en fiscaal gezien zou dit problematisch kunnen zijn. Immers, op grond van Europese wetgeving kunnen slechts de socialezekerheidsregels van één lidstaat van toepassing zijn. Een inwoner van België of Duitsland die in Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever, valt onder de Nederlandse sociale zekerheid. Wanneer hij of zij thuiswerkt, wordt de arbeid (ook) in België dan wel Duitsland verricht. Grensarbeiders die voor 25% of meer thuiswerken, zijn in hun woonland sociaal verzekerd, in plaats van in hun werkland.

Veel thuiswerken (oftewel telewerken in het Vlaams) kan dus tot gevolg hebben, dat het socialezekerheidsstelsel wijzigt van (in dit geval) Nederland naar België of Duitsland. De consequenties voor werknemers en werkgevers zijn groot, denk aan ziektekostenverzekering, pensioen, ziekteuitkering en de afdracht van sociale premies over het loon. Dit kan leiden tot complexe situaties.

Gelukkig heeft Nederland al in 2020 met België en Duitsland afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen, in verband met de coronacrisis. De afspraken houden in dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen die zijn gewerkt in het land waar de werknemer normaliter zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen dan wel worden belast in het andere land.

Voor de zogenaamde ‘thuiszittende grensarbeider’, dat wil zeggen werknemers die normaal gesproken in Nederland zouden werken, maar nu noodgedwongen in België of Duitsland ‘betaald thuiszitten’ vanwege de coronacrisis, geldt het volgende. Het salaris van de thuiszitters blijft ook gedurende deze periode belast in het land waar normaal gesproken zou zijn gewerkt. Er verandert dus voor deze werknemers niets op dit punt. Als er normaal gesproken in Nederland zou zijn gewerkt, dan blijft de Nederlandse werkgever loonheffing inhouden op het salaris.

De overeenkomsten tussen Nederland en België en Nederland en Duitsland lopen in elk geval door tot en met 31 maart 2021. Tot die tijd zit u dus safe.

Vragen over grensarbeid en/of thuiswerken, al dan niet gerelateerd aan corona? Vraag het de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation.

SPEE advocaten & mediation Maastricht