Search
Close this search box.
12 nov 2021 Tijdig voldaan aan klachtplicht?

In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of er tijdig is geklaagd over een door een schuldenaar geleverde gebrekkige prestatie. Niet tijdig klagen heeft voor een schuldeiser vergaande consequenties. Een klacht moet tijdig, duidelijk en bij voorkeur schriftelijk worden gedaan. In een zaak waarover de rechtbank Rotterdam onlangs moest oordelen viste een schuldeiser achter het net omdat er onvoldoende bewijs was dat er tijdig was geprotesteerd.

Een schuldeiser moet controleren of een geleverde prestatie beantwoordt aan de overeenkomst en als de prestatie een gebrek vertoont, dan moet de schuldeiser binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken, protesteren bij de schuldenaar. Deze “klachtplicht” is opgenomen in art 6: 89 BW. Schending van de klachtplicht heeft verval van recht tot gevolg.

In de onderhavige zaak waren beide partijen werkzaam in de bouwsector. Partij A had voor partij B werkzaamheden uitgevoerd aan een woning en daarnaast van partij B een steiger gehuurd. A stuurde aan B facturen voor de uitgevoerde werkzaamheden maar deze bleven deels onbetaald. B stelde een tegenvordering te hebben op A. B had facturen gestuurd aan A voor het huren van de steiger (en latere vermissing van steigermateriaal) alsmede voor herstelwerkzaamheden. Deze herstelwerkzaamheden moesten volgens B worden uitgevoerd omdat A fouten had gemaakt en deze na klachten niet had hersteld. Volgens B zou na verrekening A juist aan B moeten betalen. Partij A startte vervolgens een incassoprocedure tegen B. A stelde zich met betrekking tot de herstelwerkzaamheden op het standpunt dat B niet tijdig had geklaagd en daardoor geen beroep meer kon doen op een gebrek in de prestatie.

De rechtbank oordeelde, dat bij de beantwoording van de vraag of tijdig is geprotesteerd, acht moet worden geslagen op alle relevante omstandigheden, waaronder het nadeel als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen de afwijking is geprotesteerd, en in elk geval ook op de waarneembaarheid van de afwijking, de deskundigheid van partijen, de onderlinge verhouding van partijen, de aanwezige juridische kennis en de behoefte aan voorafgaand deskundig advies (HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9615).

B stelde steeds mondeling en per whatsapp geklaagd te hebben. Ook beriep B zich op twee e-mails aan de advocaat van A. Volgens de rechtbank had echter van B verwacht mogen worden, dat zij haar stelling dat zij tijdig geklaagd had, zoveel mogelijk handen en voeten zou geven door aan te geven wanneer zij dat dan gedaan had. Dat deed zij niet door slechts in algemene zin naar mondelinge meldingen en whatsappberichten te verwijzen. Die whatsappberichten waren bovendien niet overgelegd, terwijl uit de schriftelijke reactie van B op de dagvaarding afgeleid kon worden dat de uitgewisselde whatsappberichten wel beschikbaar waren. Verder maakte B niet duidelijk wanneer zij de gestelde gebreken zou hebben ontdekt. De e-mails van B, die dateerden van na de ingebrekestelling door A, kwalificeerden niet als een tijdige klacht. Volgens de rechtbank beschikte B over voldoende deskundigheid en kon zij de door haar gestelde gebreken direct waarnemen. A leed bovendien concreet nadeel, doordat haar de mogelijkheid van herstel – zo herstel nodig zou zijn – was onthouden.

A beriep zich er dus terecht op, dat B niet tijdig had geklaagd en B kwam dan ook geen vorderingsrecht toe ten aanzien van de door haar gestelde tekortkomingen aan het werk.

Bij de rechtbank Zeeland- West- Brabant had de koper van een woning onlangs meer succes. Deze koper constateerde enkele maanden na de aankoop dat een vloer begon te veren, dat er scheuren in het stucwerk ontstonden en dat deuren begonnen te klemmen. De koper belde de verkoper om te vertellen wat er aan de hand was maar stuurde vervolgens pas 10 maanden later een ingebrekestelling aan de verkoper, zonder bijvoeging van stukken ter onderbouwing, zoals een expertiserapport. Volgens de verkoper werd er door de koper te laat geklaagd.

Bij gebreken aan een woning is het doorgaans nodig om een deskundige de oorzaak van het gebrek te laten vaststellen. Er moet dan echter wel voortvarend gehandeld worden. Het onderzoek mag wel afgewacht worden voordat de verkoper ervan in kennis wordt gesteld dat het huis niet aan de overeenkomst beantwoordt maar er mag niet maanden gewacht worden met het laten uitvoeren van het onderzoek en het delen van het rapport met de verkoper.

De koper had hier volgens de rechtbank tijdig geklaagd maar de vraag was of hij daarna wel voortvarend gehandeld had. De rechtbank oordeelde hier van wel. Reden hiervoor was dat de verkoper onvoldoende had onderbouwd dat hij door het verstrijken van de termijn in zijn belangen was geschaad. De koper had dus veel geluk want het oordeel had hier ook totaal anders uit kunnen vallen.

Blijf dus niet stilzitten en trek tijdig aan de bel als u constateert dat er sprake is van een gebrek of een tekortkoming. Heeft u advies nodig over de klachtplicht of hulp bij het opstellen van bijvoorbeeld een ingebrekestelling, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen