Search
Close this search box.
10 aug 2021 Sportpaard kopen of verkopen: verborgen gebreken, hoe zit dat?

Het is de nachtmerrie van iedere koper en verkoper van (sport)paarden. Een duur paard gekocht of verkocht, maar het paard raakt kreupel, wordt ziek, of voldoet niet aan de verwachtingen van de koper. Wat nu?

Uiteraard meteen een paardenarts inschakelen. Op het moment dat het paard inderdaad een gebrek blijkt te hebben, zijn globaal de volgende situaties aan de orde:

Rechten en plichten van de koper

Artikel 7:17 Burgerlijk wetboek zegt het volgende:
“Een zaak (het paard) beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik (buitenrijden, endurance, dressuur etc.) dat bij de overeenkomst is voorzien. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoord wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn.”

Kort gezegd betekent dit dat het paard moet voldoen aan de verwachtingen van koper, maar deze moet koper duidelijk kenbaar hebben gemaakt aan de verkoper en koper heeft tevens de plicht om te onderzoeken of het paard ook daadwerkelijk aan zijn of haar verwachtingen voldoet (onderzoeksplicht).

Consumentenkoop of particuliere koop

Een consumentenkoop betekent dat koper, de consument, het paard heeft gekocht van een bedrijf, een handelsstal of manege. Bij een consumentenkoop wordt de consument beschermd door het consumentenkooprecht. Zo is in artikel 7:18 lid 2 van het Burgerlijk wetboek bepaald dat als bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak – het paard – bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft voldaan, de zaak – het paard – moet worden teruggenomen door de verkoper.

Het tegenovergestelde van een consumentenkoop is de particuliere koop. In dit geval heeft koper het paard van een particulier gekocht. Bij een overeenkomst tussen twee particulieren is er geen sprake van consumentenkooprecht.

De koop ontbinden

Er zijn drie situaties waarin de koop mogelijk kan worden ontbonden

1. Verborgen gebrek
De koper ontdekt binnen 6 maanden na de koop dat het paard een gebrek heeft, dat logischerwijs ook voor de koop aanwezig was. Dit moet echter wel aangetoond worden (antedateren) door een bevoegde dierenarts. Wacht niet af, laat het paard zo snel mogelijk onderzoeken en licht de verkoper in over de situatie. Is er sprake van consumentenkoop, dan ligt de bewijslast bij de verkopende partij: de verkoper moet bewijzen dat de blessure bij verkoop niet aanwezig was.

Heeft koper het paard van een particulier gekocht, dan ligt de bewijslast bij koper: koper moet zelf met bewijzen komen waaruit blijkt dat het gebrek al voor de koop aanwezig was. Dat kan koper alleen doen als hij bewijs heeft van een expert. Deze expert, liefst een gespecialiseerde dierenarts, moet vaststellen dat de blessure inderdaad al aanwezig was vóór het moment van aankoop. De koop wordt echter alleen ontbonden als het paard een aandoening heeft van blijvende aard, dat het paard ongeschikt maakt voor het doel waarvoor het is aangeschaft (bijvoorbeeld sport).

2. Non-conformiteit
Ofwel ‘wanprestatie voor koopovereenkomsten’. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of (koop)overeenkomst. Ofwel, koper heeft niet gekregen wat hij of zij met de verkoper heeft afgesproken.

3. Dwaling
De verkoper heeft koper zaken voorgespiegeld die niet juist blijken te zijn. Koper moet duidelijk maken aan de verkoper wat hij of zij van het paard verwacht, de verkoper heeft vervolgens de plicht om te vertellen of het paard hieraan voldoet of niet. De verkoper mag geen gebrek aan eigenschappen of kwaliteiten verzwijgen waarvan hij kon weten dat deze voor koper essentieel zijn.

Resumerend

Het is zowel voor koper als voor verkoper belangrijk om bij de (ver)koop van een (sport)paard uitvoerig met elkaar te praten over wat er bij verkoper bekend is over het paard (mededelingsplicht) en over wat er voor koper belangrijk is aan het paard (onderzoeksplicht). Vraag specifiek naar eventuele eerdere kreupelheden, peesblessures, wedstrijdverleden etcetera. Leg vervolgens als het tot een koop komt de gemaakte afspraken en wederzijdse verwachtingen vast in een op maar gemaakte schriftelijke koopovereenkomst. Aan koper is aan te raden altijd een aankoop keuring te laten uitvoeren door een gespecialiseerde dierenarts, ook als verkoper al een keuringsrapport en/of röntgenfoto’s aanbiedt. Hulp of advies nodig? Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met SPEE advocaten & mediation.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen