Zoek
Sluit dit zoekvak.
22 apr 2022 Schending zorgplicht door opdrachtnemer

Onder bepaalde omstandigheden kan er sprake zijn van schending van de zorgplicht die een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Recent speelde er bij de rechtbank Gelderland een kwestie over een overeenkomst die betrekking had op het ophalen en verwerken van afval, waarbij de opdrachtnemer facturen bleef sturen aan de opdrachtgever terwijl daar geen service tegenover stond.

De feiten

Partijen, Ter Horst Milieu en Silverstar (een restaurant), hadden een overeenkomst met een looptijd van 84 maanden gesloten voor een (bedrijfs)afvalcontainer met wekelijkse leging voor een bedrag van € 65,00 per maand. In de praktijk kwam deze overeenkomst er op neer dat Ter Horst Milieu eerst een container plaatst, dat de klant (Silverstar) daar afval in kan doen dat dan door Ter Horst Milieu – die wekelijks langsrijdt met een vuilniswagen – wordt verwerkt.

De overeenkomst was niet tussentijds opzegbaar en in de algemene voorwaarden was het volgende opgenomen:

In het geval dat Opdrachtgever met Ter Horst een overeenkomst heeft gesloten op abonnementsbasis waarbij aldus een periodieke lediging is overeengekomen en Ter Horst ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden niet tot lediging op de gebruikelijke ledigingsdag kan overgaan, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie of verrekening. (…)

En

Indien Opdrachtgever de exploitatie van zijn onderneming beëindigt, anders dan door faillissement, blijft Opdrachtgever gehouden te voldoen aan de contractuele verplichtingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bedrijfsbeëindiging kan niet worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 6:258 BW.

Voor de ingangsdatum werd door Silverstar aan ter Horst Milieu via WhatsApp gevraagd te wachten met het laten ingaan van het contract, waarop ter Horst Milieu liet weten dat dit niet meer mogelijk was. De container werd afgeleverd bij het restaurant en enkele maanden later, in maart 2020, werd door Silverstar aan Ter Horst Milieu geappt dat de container moest worden weggehaald omdat het restaurant al sinds januari 2020 dicht was en er door andere mensen afval in werd gegooid.

Ter Horst Milieu bleef maandelijkse facturen versturen aan Silverstar vanaf januari 2020 tot en met april 2021 en tot juli 2020 is de vuilniswagen van Ter Horst Milieu wekelijks langs blijven rijden bij Silverstar. In april 2021 heeft Ter Horst Milieu uiteindelijk de overeenkomst geschorst en is zij gestopt met het sturen van facturen.

Omdat Silverstar de facturen van Ter Horst Milieu niet betaalde werd door ter Horst Milieu een procedure gestart en betaling gevorderd van de facturen over de periode januari 2020 tot en met april 2021.

Silverstar stelde zich in de procedure op het standpunt dat zij niet meer gebonden zou zijn aan de overeenkomst omdat ze deze meteen na het afsluiten zou hebben geannuleerd.

Oordeel rechter

De kantonrechter oordeelde dat het verweer van Silverstar niet opging omdat het verzoek om de overeenkomst te beëindigen niet door Ter Horst Milieu was bevestigd, zodat Silverstar daar niet van uit mocht gaan. Silverstar voerde ook aan dat het onterecht en oneerlijk zou zijn dat zij al die facturen zou moeten betalen, terwijl ze vanaf het begin heeft aangegeven van de overeenkomst af te willen en ook nooit gebruik heeft gemaakt van de service van Ter Horst Milieu. Het restaurant is niet open geweest omdat Silverstar niet beschikte over een vergunning, daarna in verband met waterlekkage en later in verband met corona. Silverstar heeft meerdere keren geprobeerd om met Ter Horst Milieu hierover te communiceren.

De rechter oordeelde als volgt:

Dit verweer vat de kantonrechter op als een beroep van Silverstar op de redelijkheid en billijkheid. Dit verweer vult Silverstar in door er op te wijzen dat Ter Horst Milieu haar zorgplicht om als goed opdrachtnemer te handelen heeft geschonden. Of dat verweer slaagt wordt hierna beoordeeld.

Als eerste is van belang dat de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar is en is aangegaan voor de duur van zeven jaar. Ook volgt uit de overeenkomst dat de maandelijkse facturen gewoon moeten worden betaald, ook als er feitelijk geen afval wordt verwerkt. Dit betekent dat Silverstar in principe gebonden is aan de overeenkomst en de facturen moet betalen.

Maar de redelijkheid en billijkheid (en de zorgplicht) brengen wel met zich mee dat het onder omstandigheden te ver kan gaan om servicekosten in rekening te blijven brengen terwijl die service niet wordt verleend. Daarvan is in dit geval sprake. In juli 2020 is Ter Horst Milieu gestopt met het langsrijden bij Silverstar om afval te verwerken. Op dat moment had Silverstar al maandenlang de facturen niet betaald en was het bij Ter Horst Milieu bekend dat Silverstar al in december 2019 en in maart 2020 van de overeenkomst af wilde. Ter Horst Milieu had op dat moment contact met Silverstar moeten opnemen. Zonder in overleg te treden met Silverstar, maakte Ter Horst Milieu de keuze om vanaf augustus 2020 niet meer langs te rijden. Wel bleef zij maandelijkse facturen versturen tot en met april 2021. Uiteindelijk koos Ter Horst Milieu er pas in april 2021 voor om de overeenkomst te schorsen.

De kantonrechter is door deze specifieke omstandigheden van oordeel dat Ter Horst Milieu niet als goed opdrachtnemer heeft gehandeld door in die periode – vanaf augustus 2020 tot aan april 2021 – facturen te blijven sturen, zonder dat daar service tegenover stond. Om die reden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Silverstar die facturen zou moeten betalen.”

Conclusie

De vordering van Ter Horst Milieu werd door de rechter alleen toegewezen voor wat betreft de facturen tot en met juli 2020. De facturen over augustus 2020 tot en met april 2021 hoefde Silverstar niet te betalen. De gevorderde contractuele rente zoals bepaald in de algemene voorwaarden werd echter wel toegewezen evenals de buitengerechtelijke incassokosten gerelateerd aan de toe te wijzen hoofdsom. Silverstar moest daarnaast de proceskosten dragen.

Heeft u vragen of advies nodig over contractuele verplichtingen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen