Zoek
Sluit dit zoekvak.
2 feb 2022 Ontslagbrief niet compleet, ontslag op staande voet niet rechtsgeldig

Werknemer is op 1 april 2019 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst getreden van Bedrijf B in de functie industrieel schoonmaker/medewerker algemene dienst. Op 9 juni 2021 is werknemer, per brief, op staande voet ontslagen. Werknemer verzoekt de kantonrechter het ontslag op staande voet te vernietigen. De kantonrechter overweegt onder meer dat de ontslagbrief niet compleet is en de daarin aangevoerde gronden het ontslag op staande voet niet kunnen dragen.

De mededeling van het ontslag fixeert de reden voor het ontslag; nu het ontslag per brief van 9 juni 2021 aan werknemer is medegedeeld, is de inhoud van die brief bepalend voor de beoordeling van het ontslag op staande voet. Blijkens de ontslagbrief heeft Bedrijf B werknemer op staande voet ontslagen vanwege (i) herhaalde werkweigering en (ii) het geven van valse informatie aangaande inzetbaarheid. Uit de toelichting in de ontslagbrief volgt verder dat Bedrijf B werknemer verwijt dat hij herhaaldelijk “uitvluchten heeft aangegeven” om niet naar Tata Steel te hoeven om daar een toegangstoets te maken en dat werknemer op 25 mei 2021 niet op gesprek is gekomen.

Uit de Whatsappcorrespondentie blijkt dat werknemer herhaaldelijk aan Bedrijf B kenbaar heeft gemaakt dat hij vanwege ziekte de toegangstoets bij Tata Steel niet kon maken. Naar het oordeel van de kantonrechter had het – toen zij twijfelde aan de ziekte van werknemer – op de weg van Bedrijf B gelegen werknemer op te laten roepen door de bedrijfsarts teneinde vast te stellen of werknemer daadwerkelijk als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt was. Niet kan worden uitgesloten dat werknemer daadwerkelijk ziek was en als gevolg daarvan de toegangstesten niet kon doen en niet bij Bedrijf B op gesprek kon komen. In dat geval is van (herhaalde) werkweigering geen sprake. Bedrijf B stelt dat werknemer bij brief van 12 mei 2021 is uitgenodigd voor een spreekuurconsult bij de bedrijfsarts op 28 mei 2021 en toen niet is verschenen. Werknemer betwist dat hij een uitnodiging van de bedrijfsarts heeft ontvangen. Naar het oordeel van de kantonrechter is onvoldoende komen vast te staan dat werknemer een uitnodiging voor het spreekuurconsult op 28 mei 2021 bij de bedrijfsarts heeft gekregen. Niet gebleken is dat deze brief aangetekend dan wel (ook) per e-mail is verzonden. Bovendien had het voor de hand gelegen dat als werknemer – zoals Bedrijf B heeft gesteld – was uitgenodigd en op 28 mei 2021 niet bij de bedrijfsarts was verschenen, Bedrijf B contact hierover had opgenomen met werknemer en hem op (zeer) korte termijn opnieuw voor een spreekuurconsult had uitgenodigd. Niet gesteld of gebleken is dat dit is gebeurd. De omstandigheid dat geen beoordeling van de ziekte en arbeids(on)geschiktheid van werknemer door de bedrijfsarts heeft plaatsgevonden, dient gelet hierop naar het oordeel van de kantonrechter voor rekening en risico van Bedrijf B te komen.

Voor wat betreft het ‘geven van valse informatie aangaande inzetbaarheid’ geldt dat naar het oordeel van de kantonrechter uit de ontslagbrief niet blijkt wat Bedrijf B werknemer exact verwijt. Alleen al om die reden kan dit verwijt het ontslag op staande voet niet (mede) dragen. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de door Bedrijf B in de ontslagbrief vermelde redenen – herhaalde werkweigering en het geven van valse informatie over inzetbaarheid – niet als dringende reden voor ontslag op staande voet kunnen worden aangemerkt.

Bedrijf B heeft aangevoerd dat het ontslag op staande voet een opeenstapeling is geweest van (andere) talloze incidenten en waarschuwingen. Dit kan haar niet baten. Zoals hiervoor overwogen, fixeert de mededeling van het ontslag de reden(en) voor het ontslag. Uit de ontslagbrief blijkt niet dat naast de herhaalde werkweigering en het geven van valse informatie over inzetbaarheid nog andere incidenten en waarschuwingen aan het ontslag op staande voet ten grondslag zijn gelegd. Uit het voorgaande volgt dat het ontslag op staande voet volgens de rechter niet rechtsgeldig is gegeven (uitspraak).

Wilt u meer weten over deze uitspraak of over ontslag op staande voet? Onze arbeidsrechtadvocaten zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen