Zoek
Sluit dit zoekvak.
23 apr 2024 Ongeval op de werkvloer: werkgever schendt zorgplicht

Op de werkvloer geldt soms: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’ en ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’. De vraag is dan: heeft de werkgever steken laten vallen en bestaat er een verplichting om de schade aan de werknemer te vergoeden?  De rechtbank Gelderland heeft hier onlangs een uitspraak over gedaan. Lees hier verder:

Wat waren de feiten?

In december 2021 schiet een werknemer van Pluryn, aanbieder van gehandicapten-, jeugd- en geestelijke gezondheidszorg, een collega te hulp. Samen met anderen fixeert de werknemer een van de bewoners van de woongroep gedurende enige tijd op de grond, in de kamer van de bewoner. Dat loopt niet zo goed af: de werknemer stoot zich aan een metalen hoekprofiel van een bed en houdt daar een lange en diepe snee onder zijn rechter knieschijf aan over. De werknemer voert bij de rechter aan dat Pluryn aansprakelijk is voor de schade wegens schending van haar zorgplicht als werkgever.

Wat zegt de wet?

De rechter geeft om te beginnen aan wat het juridisch kader is: op grond van artikel 7:658 lid 1 BW moet een werkgever die maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Uit vaste rechtspraak volgt dat deze wetsbepaling in beginsel een ruime zorgplicht voor de werkgever inhoudt. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en daarom niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade. De wet vereist een hoog veiligheidsniveau van de betrokken werkruimte, werktuigen, gereedschappen en kleding, alsmede van de organisatie van de werkzaamheden, én vereist dat de werkgever het op de omstandigheden van het geval toegesneden toezicht houdt op de behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies.

Aan de andere kant is artikel 7:658 lid 1 geen absolute waarborg voor de bescherming van de werknemer tegen gevaar. Het antwoord op de vraag welke maatregelen de werkgever dient te treffen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder:

  • de aard van de werkzaamheden;
  • de kans dat zich een ongeval zal voordoen
  • de ernst die de gevolgen van een ongeval kunnen hebben en
  • de mate van de bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.
    .

Bovendien dient de werkgever er rekening mee te houden dat werknemers niet altijd de voorzichtigheid in acht nemen die ter voorkoming van ongelukken geraden is. De enkele omstandigheid dat een algemeen bekend risico van schade zich verwezenlijkt, of de enkele mogelijkheid van ernstige schade (op de werkplek/arbeidsplaats) schept voor de werkgever nog niet de verplichting maatregelen te nemen om die schade te voorkomen; welke verplichting in een concreet geval op de werkgever rust, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval.

Hoe oordeelde de rechter?

In dit geval is de werkgever wél aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De reden: Pluryn heeft met de plaatsing van de metalen hoekplaatjes op de bedden van de cliënten een onveilige situatie gecreëerd. Pluryn had die plaatjes in het (houten) bed moeten frezen, zodat het personeel of de cliënten zich bij het stoten niet openhalen aan de scherpe metalen randjes. Zeker in een kleine ruimte als de kamer van cliënt die daarin regelmatig gefixeerd moet worden wegens agressief gedrag, kan van Pluryn redelijkerwijs gevraagd worden om de hoekplaatjes in te frezen. De rechter weegt hier ook mee dat het gaat om een eenvoudige vereiste voorzorgsmaatregel en dat de gevolgen ernstig kunnen zijn, namelijk diepe snijwonden. Door deze voorzorgsmaatregel niet te treffen, heeft Pluryn als werkgever haar zorgplicht geschonden. De werknemer heeft dan ook recht op een schadevergoeding.

Deze uitspraak kunt u hier nalezen.

Ook vragen over werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen? Het arbeidsrechtteam van SPEE advocaten & mediation staat klaar om deze te beantwoorden.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen