Zoek
Sluit dit zoekvak.
24 mrt 2023 Nieuwe regels borg bij huurwoningen

Deze maand heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Een van de gevolgen van dit wetsvoorstel is, dat verhuurders zullen worden beperkt in de hoogte van de waarborgsom bij verhuur van woonruimte. Verhuurders mogen in de toekomst nog maar twee maanden huur als borg in rekening brengen voor een woning. Ook moeten huurders meer informatie krijgen over de hoogte en voorwaarden van de borg.

Doel wetsvoorstel
Het wetsvoorstel goed verhuurderschap geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden. De wet voorziet in een basisnorm voor goed verhuurderschap. Wat goed verhuurderschap inhoudt wordt vastgelegd in een norm met een aantal algemene regels die betrekking hebben op het gehele verhuurproces. Het gaat o.a. om het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de plicht om de huurder over enkele zaken te informeren, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de huurder aangaande het gehuurde. Daarnaast geeft deze wet gemeenten de mogelijkheid een verhuurvergunning te verplichten. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Verdienmodel
Veel verhuurders van woonruimte zien de waarborgsom als een verdienmodel. Bij dit verdienmodel maken de verhuurders misbruik van de wijze van verrekening van de waarborgsom en de onwelwillendheid van huurders om over te gaan tot procederen. Huurders houden vaak de borg in terwijl de borg eigenlijk is bedoeld voor bijvoorbeeld het herstel van schade of huurders moeten vaak lang wachten op terugbetaling van de waarborgsom. DENK-Kamerlid Stephan van Baarle kwam daarom met het voorstel om ter bescherming van huurders een maximale borg te laten vastleggen in de Wet goed verhuurderschap.

Huidige situatie
Op dit moment bestaat er geen wettelijke regeling die specifiek ziet op de eisen waaraan een waarborgsom bij woonruimte moet voldoen. Onder het huidige recht is een waarborgsom toegestaan. Om te toetsen of de hoogte van de waarborgsom gangbaar is, wordt aan de hand van artikel 7:264 lid 2 BW gekeken of het gaat om een niet-redelijk voordeel ten behoeve van een van de partijen.

Wetswijziging
In het aangenomen amendement van Van Baarle bij het Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap wordt een wettelijk maximum gesteld op de waarborgsom: namelijk ten hoogste twee maal de huurprijs. Ook moeten verhuurders hun huurders actief informeren over de hoogte van de borg en het bedrag in principe binnen twee weken terugbetalen als de huurder weer vertrekt. Die termijn mag wel langer zijn als er schade is aan de woning of als de huurder nog niet de huur heeft overgemaakt.

Het voorstel ziet op de toevoeging van art. 261b in Boek 7 van het Burgerlijk wetboek:

1. In de huurovereenkomst kan worden bepaald dat de huurder een waarborgsom is verschuldigd strekkende tot zekerheid van hetgeen in de huurovereenkomst is overeengekomen.
2. De waarborgsom bedraagt ten hoogste tweemaal de huurprijs, bedoeld in artikel 237 lid 2.
3. De verhuurder restitueert de waarborgsom binnen veertien dagen na beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij:
– sprake is van schade als bedoeld in artikel 218, in welk geval de verhuurder binnen dertig dagen na beëindiging van de huurovereenkomst het restant van de waarborgsom, na verrekening van aantoonbaar gemaakte kosten strekkende tot het herstel van de schade, restitueert;
– de huurder de verschuldigde huurprijs, bedoeld in artikel 237 lid 2, servicekosten, bedoeld in artikel 237 lid 3 of energieprestatievergoeding, bedoeld in artikel 237 lid 4 nog niet heeft voldaan, in welk geval de verhuurder binnen dertig dagen na beëindiging van de huurovereenkomst het restant van de waarborgsom, na verrekening met deze nog door de huurder verschuldigde kosten, restitueert.
4. De verhuurder stelt de huurder schriftelijk in kennis van een verrekening als bedoeld in het derde lid, waarbij een volledige kostenspecificatie aan huurder wordt verstrekt.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over borg of uw huurcontract? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst en houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen