Zoek
Sluit dit zoekvak.
18 mei 2021 Na ontslag op staande voet gewoon weer aan de slag als zzp’er bij hetzelfde bedrijf

Werkgever is billijke vergoeding verschuldigd

Deze week bespreken we een uitspraak over een werknemer die op staande voet ontslagen is, maar vervolgens wél direct als zzp’er wordt ingehuurd voor hetzelfde werk bij zijn oud-werkgever. Is er dan wel een dringende reden aanwezig voor een ontslag op staande voet?

Feiten
Werknemer is op 1 februari 2019 bij werkgever (een schoonmaakonderneming) in dienst getreden als medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I. Vanaf 20 mei 2020 had de medewerker een contract voor onbepaalde tijd. Dit was een min-maxcontract voor minimaal 8 uren per vier weken. Op 28 december 2020 is werknemer op staande voet ontslagen door de directeur van de schoonmaakonderneming, omdat werknemer ondanks waarschuwingen te laat zou zijn verschenen op het werk, omdat hij de bedrijfsbus privé zou hebben gebruikt en vanwege de diefstal op het werk van koper.

Tijdens het gesprek over deze onderwerpen heeft de schoonmaakonderneming besproken dat zij werknemer met ingang van 1 januari 2021 als zzp’er wilde inhuren voor het werk dat hij op basis van zijn arbeidsovereenkomst ook al deed. Werknemer heeft hiermee ingestemd. Op 18, 21 en 29 januari 2021 en 1 en 18 februari 2021 heeft werknemer als zzp’er in de functie van werkplekreiniger voor zijn oude werkgever gewerkt.

Echter, bij brief d.d. 22 februari 2021 heeft de gemachtigde van werknemer aan werkgever laten weten dat werknemer zich niet kon verenigen met het ontslag op staande voet. Werkgever heeft niet op dat ontslag willen terugkomen. Hoewel werknemer berust in het gegeven ontslag, maakt hij wel aanspraak op de transitievergoeding, een billijke vergoeding en de vergoeding wegens de onregelmatige opzegging van de arbeidsrelatie.

Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig
De rechtbank oordeelt dat het vaststaat dat werknemer na zijn ontslag door zijn oud-werkgever is ingehuurd als zzp’er voor de uitvoering van de werkzaamheden die hij tot zijn ontslag als werknemer heeft uitgevoerd. Hieruit moet naar het oordeel van de kantonrechter worden afgeleid dat de redenen die werkgever aan het ontslag van werknemer ten grondslag heeft gelegd (subjectief bezien) niet zodanig dringend waren dat dit het ontslag opstaande voet rechtvaardigt. Om die reden is hier geen sprake van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Aangezien het ontslag niet rechtsgeldig is, kan werknemer, die in zijn ontslag heeft berust, jegens werkgever aanspraak maken op de transitievergoeding en vergoeding als genoemd in artikel 7:672 lid 11 BW.

Billijke vergoeding
Het is voldoende aannemelijk dat werknemer in 2020 aanzienlijk te veel te laat is verschenen op het werk. Het is aannemelijk, zoals werkgever heeft gesteld en werknemer niet voldoende heeft betwist, dat het te laat op het werk komen belastend is voor (onder meer) de collega’s van werknemer. Het is daarom aannemelijk dat werkgever, indien zij werknemer niet op 28 december 2020 op staande voet zou hebben ontslagen, zich wegens het voortdurende verzuim van werknemer tot de kantonrechter zou hebben gewend met het verzoek om de arbeidsovereenkomst op (onder meer) deze grond te ontbinden en voorts, dat dit verzoek op die grond zou zijn toegewezen, zodanig dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen zou zijn geëindigd met ingang van 1 mei 2021.

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat, gelet op de vele waarschuwingen die werknemer in 2020 van werkgever had ontvangen, geen voorafgaand verbetertraject noodzakelijk zou zijn geweest. De billijke vergoeding is, gelet op het gemiddelde loon van werknemer in de periode vanaf september tot en met november 2020 ad € 1.818,02 bruto per maand inclusief alle emolumenten, daarom te bepalen op een bedrag ad (afgerond) € 7.500, waarop de transitievergoeding ad € 1.264,59 en het door werknemer als zzp’er bij werkgever verdiende bedrag ad € 487,40 in mindering worden gebracht. De billijke vergoeding komt daarom uit op € 5.750 bruto.

De gehele uitspraak kunt u hier teruglezen.

Ook vragen over ontslag op staande voet, transitievergoeding of billijke vergoeding? SPEE advocaten & mediation heeft de expertise in huis.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen