Zoek
Sluit dit zoekvak.
2 feb 2018 Loondoorbetaling door de werkgever bij ontslagname door een zieke werknemer (burn-out)

Bij ontslagname door een werknemer eindigt het dienstverband normaal gesproken. Bij de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst doen zich doorgaans geen problemen voor. Maar soms krijgt de werknemer later spijt van zijn beslissing: hij komt hierop terug en vordert vervolgens doorbetaling van het loon.

Zo ging het in een zaak waarin een werkneemster die met een burn-out te kampen had, ontslag nam. Later kreeg de werkneemster er spijt van dat ze ontslag had genomen. De advocaat van de werkneemster eiste daarop de beëindiging van het dienstverband te vernietigen en het loon te betalen. De zaak werd in eerste aanleg voor de kantonrechter en later in hoger beroep voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandeld.

Er was geen twijfel over mogelijk dat de werkneemster ontslag had genomen. Maar de werkneemster argumenteerde dat ze op het moment waarop ze ontslag had genomen, niet in staat was geweest zich een wilsbesluit te vormen doordat ze onder invloed van een tijdelijke psychische stoornis had gehandeld.

Een burn-out of depressie kan gepaard gaan met symptomen zoals bijvoorbeeld interesseverlies, verminderd denkvermogen enz. Bij een dergelijke combinatie van symptomen kunnen beslissingen worden genomen waarvan de consequenties niet kunnen worden overzien. Daarnaast kan het interesseverlies leiden tot onverschilligheid bij de besluitvorming.

Hoezeer de werkgever de uitlatingen van de werkneemster destijds ook had opgevat en mogen opvatten als ontslagname, de werkgever mocht de werkneemster uiteindelijk niet ontslaan. In deze zaak was niet aangetoond dat de ontslagname door de werkneemster voor de werkgever een aanzienlijk nadeel had opgeleverd.

De rechter moest vervolgens beoordelen of het aannemelijk was dat er ten tijde van de ontslagname inderdaad sprake was van een stoornis van de geestelijke vermogens van de werkneemster en er een causaal verband tussen de stoornis en de ontslagname bestond. Van een dergelijk causaal verband is volgens de wet sprake indien de rechtshandeling nadelig is voor degene die zich beroept op de stoornis, i.c. de werkneemster. De rechter oordeelde dat de ontslagname in deze zaak nadelig was voor de werkneemster aangezien ze hierdoor geen uitkering ingevolge de Ziekte‑ of Werkloosheidswet ontving.

Daarmee restte de vraag of de werkneemster ten tijde van haar ontslagname aan een psychische stoornis leed. Bij de beantwoording van deze vraag baseerde de rechter zich op de volgende feiten en omstandigheden.

Uit de processtukken blijkt dat de werkneemster al enige tijd aan stress‑ en spanningsklachten leed. Er was weliswaar geen (harde) medische diagnose in verband met de gezondheidstoestand van de werkneemster ten tijde van haar ontslagname, maar dit was niet absoluut noodzakelijk om te beoordelen of er destijds sprake was van een psychische stoornis. Het ging erom of het met inachtneming van alle omstandigheden aannemelijk was dat de werkneemster ten tijde van haar ontslagname aan een psychische stoornis leed die haar vermogen beperkte zich rekenschap te geven van de draagwijdte en de consequenties van de ontslagname. Op basis van de beschikbare medische gegevens, waaruit bleek dat de werkneemster kort na haar ontslagname aan een burn-out of althans een depressie leed, oordeelde de rechter dat de werkneemster ten tijde van haar ontslagname aan een psychische stoornis leed. Hiermee was het voldoende aannemelijk dat ze onder invloed van deze stoornis ontslag had genomen en dat het naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was wanneer de werkgever de werkneemster aan haar ontslagname zou houden. De werkneemster had zich dus terecht beroepen op de vernietiging van haar ontslagname. Dit betekende dat de arbeidsovereenkomst werd voortgezet en de loonvordering van de werkneemster werd toegewezen.

In onze praktijk krijgen we regelmatig vragen van of over werknemers die te kampen hadden met een burn-out of depressie en ontslag hebben genomen. De zaak waarover het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest oordelen, staat zeker niet op zichzelf.

Let wel: de vernietiging van een ontslagname is natuurlijk niet zomaar mogelijk, maar hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Daarnaast moet een werknemer zijn standpunt altijd met medische documenten onderbouwen.

Tip voor werknemers:

Heeft u tijdens een burn-out of depressie ontslag genomen? En heeft u hiervan spijt? Dan is het goed te weten dat er mogelijkheden bestaan uw ontslagname ongedaan te maken. Raadpleegt u een arbeidsrechtadvocaat voor advies over de mogelijkheden uw ontslagname te vernietigen.

Tip voor werkgevers:

Indien een werknemer ontslag neemt terwijl deze aan burn-out of depressie lijdt, is het raadzaam na te gaan of de werknemer inderdaad ontslag wil nemen. Hoe u dit het beste kunt doen, zal per geval verschillen. In elk geval is het vaak raadzaam aan de werknemer schriftelijk te bevestigen dat hij ontslag heeft genomen, waarmee er een einde aan het dienstverband komt, en de werknemer tevens te wijzen op mogelijke risico’s in verband met een uitkering wegens werkloosheid en/of ziekte. Neemt u altijd contact op met uw arbeidsrechtadvocaat om te bespreken of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn en hoe u het beste kunt handelen.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtadvocate. We zijn u graag van dienst!

Hier kunt u het volledige arrest lezen.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen