Zoek
Sluit dit zoekvak.
11 mrt 2022 Inkomensvermindering door corona en alimentatieverplichtingen

Als u als gevolg van de coronacrisis uw baan verliest, geen opdrachten meer krijgt of uw omzet fors ziet teruglopen vanwege verplichte lockdowns kan dit ertoe leiden dat u uw alimentatieverplichting niet meer na kunt komen. Stoppen met betalen is geen optie omdat u dan al snel te maken zult krijgen met instanties die gespecialiseerd zijn in het innen van onderhoudsbijdragen zoals het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). U wordt dan mogelijk geconfronteerd met beslaglegging en allerlei bijkomende kosten. Wat kunt u wel doen om de alimentatie (tijdelijk) te wijzigen?

In de wet is bepaald dat een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan worden gewijzigd of ingetrokken wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Daarnaast kan een rechterlijke uitspraak ook worden gewijzigd indien zij van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan ook worden gewijzigd wanneer zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Bij de beoordeling van gewijzigde omstandigheden speelt een rol of er sprake is van een niet verwijtbaar en niet voor herstel vatbaar inkomensverlies. Indien u een beroep kunt doen op door de overheid getroffen steunmaatregelen hoeft er niet direct sprake te zijn van een niet voor (gedeeltelijk) herstel vatbaar inkomensverlies. Het achterwege laten van een beroep op een dergelijke maatregel zou echter wel kunnen duiden op een verwijtbaar inkomensverlies. Het hangt dus af van de omstandigheden van een concreet geval of de invloed van het coronavirus daadwerkelijk een wijziging van de alimentatie rechtvaardigt.

Een wijzigingsprocedure zal op korte termijn geen oplossing bieden voor betalingsproblemen omdat deze procedure een behoorlijke tijd in beslag neemt en u pas de bijdrage mag stoppen of verminderen als de rechter daarover heeft beslist. U doet er daarom verstandig aan om uw ex-partner zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van uw gewijzigde financiële situatie en te proberen om in overleg tot nieuwe afspraken te komen. Het vastleggen van nieuwe afspraken in een rechterlijke uitspraak kan op veel kortere termijn worden bewerkstelligd omdat er geen mondelinge behandeling door de rechter hoeft plaats te vinden.

Lukt het niet om in overleg afspraken te maken dan kunt u een wijzigingsverzoek indienen bij de rechtbank eventueel gecombineerd met een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen voor de duur van de procedure. Hiervoor is wel een voldoende spoedeisend belang nodig, bijvoorbeeld als er sprake is van een zeer penibele financiële situatie waardoor de uitkomst van de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

Inmiddels zijn er diverse uitspraken gepubliceerd waarbij de rechter een mouw heeft proberen te passen aan de door corona ontstane situatie.
In beginsel wordt de coronacrisis gezien als een onvoorziene omstandigheid en bij sommige branches, zoals de horeca en de reisbranche wordt op voorhand aangenomen dat de financiële gevolgen ernstig zijn.

De wijzigingsgrond op zich is in een procedure doorgaans geen probleem maar een verzoek tot wijziging loopt vaak stuk op het ontbreken van de benodigde onderbouwing om tot een gewijzigde bijdrage te komen. Onderhoudsplichtige ondernemers zullen inzichtelijk moeten maken van welke overheidsmaatregelen (zoals de NOW-regeling, uitstel van aflossingsverplichtingen en belastingbetaling) gebruik kan worden gemaakt en welke gelden aan de (reserves van) de onderneming kunnen worden onttrokken. Actuele cijfers en een compleet kasstroomoverzicht zijn van belang. Er wordt niet gerekend, zoals veelal gebruikelijk, met de gemiddelde ondernemingswinst van drie jaar maar met het jaar van de crisis.

Aan ondernemers wordt in de regel slechts een tijdelijke verlichting verschaft . De rechter verwacht van een ondernemer dat hij binnen een jaar weer op hetzelfde inkomensniveau zit als voor de crisis. Deze termijn is relatief kort en de vraag is of dat in de praktijk reëel is. Bij de alimentatieplichtige ondernemer wordt door de rechter de verantwoordelijkheid neergelegd om een nieuw verzoekschrift in te dienen als het binnen de door de rechter aangegeven termijn niet lukt om het inkomen weer terug te brengen op het oude niveau.

Heeft u vragen of wilt u advies over uw alimentatieverplichting? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen