Search
Close this search box.
20 aug 2021 IE-update: wijziging in de Auteurswet

Introductie van de transparantieplicht per 7 juni 2022

Per 7 juni 2022 komt er in de Auteurswet een transparantieplicht te staan, als gevolg van Europese regelgeving. Wat dat precies inhoudt, leest u hier.

Inhoud transparantieplicht

De wijziging van de Auteurswet, om precies te zijn in artikel 25ca, gaat gelden per 7 juni 2022. Dat duurt dus nog even, maar het is wel verstandig om hierop voorbereid te zijn, aangezien de wijziging dan wel onmiddellijk geldt, voor alle op dat moment bestaande overeenkomsten.

De transparantieplicht betekent dat exploitanten van auteursrechtelijk beschermd materiaal de makers één keer per jaar op de hoogte moeten houden van de manier waarop hun werk geëxploiteerd wordt. Zo moet de exploitant de maker informeren over de vormen van exploitatie, de inkomsten en de aan de maker verschuldigde vergoeding. Deze informatie moet actueel, relevant en volledig zijn.

Makers kunnen het overzicht dat zij krijgen, gebruiken om te controleren of zij wel een “billijke” vergoeding krijgen voor de exploitatie van hun auteursrecht. Het moet dan gaan om een “passende en evenredige vergoeding”.

Als de oorspronkelijke exploitant de auteursrechten of een sublicentie aan een derde heeft verstrekt, dan heeft die derde in beginsel de plicht om de informatie te verstrekken, en wel aan de oorspronkelijke exploitant. De oorspronkelijke exploitant moet dan de informatie in ongewijzigde vorm doorsturen aan de maker. Als de oorspronkelijke exploitant dat niet doet, dan mag de maker de informatie ook rechtstreeks opvragen.

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen op de transparantieplicht, namelijk:
– Als het aandeel van de maker bij de totstandkoming van het gehele werk niet significant is;
– Als de administratieve lasten van het verstrekken van de informatie gelet op de exploitatie-inkomsten van het werk aantoonbaar onevenredig zouden zijn.

Schending transparantieplicht

Als de exploitant niet aan de transparantieplicht voldoet, dan mag de maker van het materiaal de licentie of de overgedragen rechten intrekken. Hij moet de exploitant echter wel een redelijke termijn geven om de informatie alsnog aan te leveren.

Vragen over het auteursrecht of andere kwesties op het gebied van intellectueel eigendom? SPEE advocaten & mediation helpt u op weg.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen