Zoek
Sluit dit zoekvak.
14 feb 2023 Factuur met specificatie van verleende zorg: schending AVG en geheimhouding?

Infomedics, een factoringbedrijf dat factureert namens zorgaanbieders, stuurt een patiënte een factuur met daarop specificaties van de verleende zorg. Deze patiënte is daar niet blij mee en vordert schadevergoeding wegens schending van haar privacy en de geheimhouding. Hoe de rechtbank en vervolgens het gerechtshof daarover oordeelden, leest u hier.

Waar gaat de zaak over?

Het betreft een factuur voor een medische behandeling van € 320,-, waarop te lezen stond: “099899060 1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening.” De betreffende patiënte die de factuur ontvangt, laat deze onbetaald, waarna Infomedics een incassoprocedure start bij de rechtbank. De patiënte zelf dient een tegeneis in (vordering in reconventie) en vordert schadevergoeding wegens inbreuk op haar privacy, vernietiging van haar medisch dossier en vergoeding van de werkelijke proceskosten. Zij is van mening dat Infomedics als verwerker van persoonsgegevens de AVG en de geheimhoudingsplicht heeft geschonden, en wel door kennis te nemen van het medisch dossier en in de incassoprocedure gebruik te maken van de factuur en de betalingsherinnering, waarop staat wat de aard was van de medische behandeling.

Wat oordeelt de rechtbank?

De rechtbank wijst de vorderingen van Infomedics toe en wijst die van de patiënte af: zij heeft volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd waarom Infomedics jegens haar onzorgvuldig of onrechtmatig heeft gehandeld door op de factuur en de betalingsherinnering te vermelden op welke behandeling de kosten betrekking hadden. Ook het gebruik van de stukken in de procedure is volgens de rechtbank niet onrechtmatig. Immers: partijen moeten hun vorderingen onderbouwen. Ook de vordering tot vernietiging van het medisch dossier wordt afgewezen.

Wat is het oordeel van het gerechtshof in hoger beroep?

De patiënte stelt vervolgens hoger beroep in bij het gerechtshof. Zij vind namelijk dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de verwerking van haar persoonsgegevens – het vermelden op en in de procedure brengen van de factuur met daarop de aard van de medische behandeling – door Infomedics rechtmatig was. Dit omdat Infomedics zelf geen ‘zorgaanbieder’ is en bij het gebruik van de (behandel)gegevens ook geen voldoende (gerechtvaardigd) belang had, aldus de patiënte. Bovendien is de patiënte van mening dat het overleggen van deze informatie in een procedure door de wet niet vereist is. Het bewaren van het medisch dossier door Infomedics is ook niet gerechtvaardigd.

Het gerechtshof is van oordeel dat Infomedics wel degelijk een ‘zorgaanbieder’ is in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Immers, ook de partij die tarieven in rekening brengt in verband met het verlenen van zorg, is een ‘zorgaanbieder’. Op grond van artikel 38 lid 2 Wmg dienen zorgaanbieders een tarief in rekening te brengen met vermelding van de omschrijving van de geleverde prestatie. Volgens het gerechtshof is de prestatieomschrijving op de factuur vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Infomedics heeft haar wettelijke plicht op de juiste en gerechtvaardigde wijze uitgevoerd, aldus het gerechtshof. Er is dan ook geen sprake van schending van de geheimhoudingsplicht van een zorgaanbieder.

Verder is het gebruik van de gegevens in de procedure rechtmatig, gelet op artikel 9 lid 2 sub f en g AVG: het gebruik is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening en onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien proportioneel. Het verwerkingsverbod van artikel 9 lid 1 AVG is niet op Infomedics van toepassing.

Tot slot voegt het hof ten overvloede toe dat de op zichzelf begrijpelijke bezwaren die de patiënte had tegen de openbaring van gegevens omtrent haar behandeling (die inderdaad zeer persoonlijk zijn) onvoldoende zwaarwegend zijn om af te wijken van de afweging die de wetgever heeft gemaakt. Haar schadevergoedingsvordering sneuvelt dan ook. Dat geldt ook voor haar vordering tot vernietiging van het medisch dossier: Infomedics heeft betwist dat zij beschikt over dit medisch dossier en de patiënte heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat Infomedics méér heeft ontvangen dan de omschrijving van de behandeling die is verricht.

Wilt u de volledige uitspraak teruglezen, dan kan dat hier.

Ook vragen over de AVG of andere privacyvraagstukken? U kunt terecht bij SPEE advocaten & mediation, wij helpen u graag verder.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen