Search
Close this search box.
10 Sep 2020 Verjaring en stuiting

Stel u heeft openstaande facturen die nog betaald moeten worden en waar u nog geen werk van heeft gemaakt of u krijgt zelf een brief waarin u ineens wordt gesommeerd om tot betaling over te gaan van een vordering die u al lang bent vergeten. Vorderingen verjaren na verloop van tijd, dat wil zeggen dat de vordering niet meer via de rechter afdwingbaar is. Verjaring kan echter voorkomen worden.
.
Verjaring is gebaseerd op de gedachte van rechtszekerheid en is een term die gebruikt wordt voor de situatie dat er zoveel tijd is verstreken dat er rechten zijn verspeeld en geen aanspraak meer kan worden gemaakt op betaling. Dat wil niet zeggen, dat de vordering niet meer bestaat. De vordering wordt omgezet in een niet afdwingbare natuurlijke verbintenis. Inlossing door vrijwillige betaling of door verrekening met een schuld aan de schuldenaar is nog wel mogelijk.
.
In de wet is een algemene verjaringstermijn opgenomen van 20 jaar. Noemt de wet geen specifieke verjaringstermijn dan geldt deze algemene termijn.
.
Voor een consumentenkoop geldt bijvoorbeeld een korte verjaringstermijn van twee jaar en dwangsommen verjaren zelfs al na 6 maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd.
.
Meestal is er sprake van een verjaringstermijn van 5 jaar bijvoorbeeld bij nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst (openstaande facturen), vorderingen tot een periodieke betaling zoals huur, rente of alimentatie, vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling, vorderingen tot betaling van een schadevergoeding of een vordering tot ontbinding van een overeenkomst.
.
De verjaring gaat bij een openstaande factuur lopen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is.
.
De verjaring kan worden tegengehouden door de verjaring te stuiten waardoor er een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen. Stuiting moet natuurlijk wel tijdig, d.w.z. binnen de originele verjaringstermijn, plaatsvinden. Telkens als de termijn dreigt te verlopen kun je er door stuiting een nieuwe termijn aan vastplakken.
.
Hoe kun je de verjaring stuiten?

  • door een daad van rechtsvervolging, dus door een procedure te starten;
  • door een schriftelijke aanmaning of mededeling waarin uitdrukkelijk het recht op nakoming wordt voorbehouden;
  • door erkenning door de schuldenaar.

.

De verjaring treedt overigens niet automatisch in. De schuldenaar moet expliciet een beroep op verjaring doen. Vergeet hij dat en gaat hij alsnog over tot een daad van erkenning door bijvoorbeeld te betalen, uitstel te vragen of een betalingsregeling af te spreken, dan kan hij later geen beroep meer op de verjaring doen. De schuldenaar moet kunnen bewijzen dat de verjaring tijdig is gestuit. Bij stuiting door een schriftelijk aanmaning of mededeling is het dus van belang dit te doen per aangetekende brief.
.
Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Search

Recent articles