Search
Close this search box.

Failure to actively reconsider employee's termination request in dormant employment: violation to be a reasonable and fair employer?

Een werknemer met een zogenaamd slapend dienstverband deed in januari 2017 een beroep op haar werkgever om het dienstverband te beëindigen met toekenning van een transitievergoeding, refererend aan de toekomstige compensatieregeling van het UWV voor werkgevers. Werkgever weigerde medewerking. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in juli 2019 eindigde het dienstverband alsnog, zonder transitievergoeding. […]

Request for termination rejected: Rotterdam court underlines importance of redeployment in long-term employment cases

In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam werd een verzoek door de werkgever tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst afgewezen. De zaak, waarin een werknemer met een dienstverband van meer dan dertig jaar betrokken was, biedt met name op het gebied van herplaatsing belangrijke gezichtspunten voor werkgevers. De werknemer, een werk-leermeester, stond voor de uitdaging […]

Transparent and predictable employment conditions act: what is the state of play on the ban on secondary activities?

Op 1 augustus 2022 trad de Wet implementatie EU- richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Deze wet vormt de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152, betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie. Het doel van de Wtva is het bieden van meer transparantie en voorspelbaarheid. Er is echter helaas nog steeds sprake […]

Does the abolition of shiftwork amount to age discrimination?

Is de afschaffing van ploegendienst voor 60-plussers leeftijdsdiscriminatie? Lees hier het antwoord op die vraag: Wat waren de feiten? Werkgever, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) is actief in de auto-industrie. Een aantal werknemers in de productie werkt in drieploegendienst en dat levert een ploegentoeslag van 21% op, bovenop het vaste brutomaandloon. In hun arbeidsovereenkomsten is […]

Non-competition clause invalidated by the employee’s promotion?

Feiten Werknemer en werkgever zijn een concurrentiebeding overeengekomen. Werknemer heeft ontslag genomen en wil per 1 april 2024 in dienst treden bij een andere werkgever. Zijn oude werkgever probeert die indiensttreding tegen te houden met een beroep op het concurrentiebeding. Werknemer vraagt daarom in kort geding om schorsing van het concurrentiebeding, op basis van (onder […]

Workplace accident: employer breaches duty of care

Op de werkvloer geldt soms: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’ en ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’. De vraag is dan: heeft de werkgever steken laten vallen en bestaat er een verplichting om de schade aan de werknemer te vergoeden?  De rechtbank Gelderland heeft hier onlangs een uitspraak over gedaan. Lees hier verder: Wat […]

Calculating transitional compensation: which wage components count?

Sinds de inwerkingtreding van de Wwz is een werkgever die een arbeidsovereenkomst beëindigt in beginsel een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Soms is echter onduidelijk voor partijen, welke (loon)componenten wél en niet meetellen voor de berekening van deze vergoeding. Wettelijk kader De wetgever heeft gekozen voor een strikte formulering als het gaat om welke looncomponenten […]

Management agreement assessed under Deliveroo criterion

Zowel op wetgevend vlak als in de rechtspraak is er veel te doen over de kwalificatievraag: is een medewerker zelfstandig ondernemer of toch een werknemer? In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland wordt een managementovereenkomst beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn geformuleerd in het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad. Meer leest […]

Are employers allowed to engage an external research agency?

We zien het in de arbeidsrechtpraktijk regelmatig: werkgevers die een bedrijfsrecherchebureau in de arm nemen om onderzoek te doen naar gedragingen van werknemers. Dat kán natuurlijk een goed idee zijn, maar werkgevers moeten er zeker niet te licht over denken. Deze week bespreken we een recente zaak, waarin het inschakelen van een extern onderzoeksbureau niet […]

Firing an employee without an improvement plan: look before you leap

Feiten Werkgever laat een werkneemster na 27 jaar dienstverband weten dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen omdat werkneemster niet zou functioneren. De betreffende aanzegging is niet voorafgegaan door een verbetertraject en werkneemster is ook niet eerder aangesproken op haar functioneren. Werkgever dient een ontbindingsverzoek in en werkneemster wordt op non-actief gesteld. Hoe oordeelt de kantonrechter? […]

You got the job! Or did you?

Een heuglijk moment: een nieuwe baan. Maar helaas ook regelmatig onderwerp van discussie. Is er bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen als er nog bepaalde zaken onduidelijk zijn? De rechtbank Amsterdam heeft hier onlangs een uitspraak over gedaan. Lees hier verder: Wat waren de feiten? In deze zaak gaat het om een sollicatieprocedure bij Randstad. […]

Balancing the interests of a non-competition clause

Zoals de meeste mensen inmiddels wel weten, wordt er bij een vordering tot schorsing van een concurrentiebeding, door de rechter een belangenafweging gemaakt. De belangen van de werkgever bij het in stand laten van het concurrentiebeding worden afgewogen tegen de belangen van de werknemer bij buitenwerkingstelling/schorsing ervan. In onderhavig kort geding, vond ook een dergelijke […]

New legislation on the way: self-employment. When self-employed, when employed?

In oktober 2023 is er een internetconsultatie in gang gezet ten aanzien van een wetsvoorstel omtrent het werken met zelfstandigen. Doel van dit voorstel is het bieden van meer zekerheid voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Wanneer zzp-er, wanneer werknemer? Een opdrachtgever kan ervoor kiezen om bepaalde werkzaamheden uit te laten […]

Directors’ liability after expedited liquidation due to accident at work?

Een bestuurder wiens onderneming aansprakelijk werd gesteld voor de gevolgen van een arbeidsongeval, door een werknemer die tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden brandwonden heeft opgelopen, heeft de onderneming beëindigd door middel van turbo liquidatie, om zo geen schadevergoeding te hoeven betalen. Leidt een dergelijke actie tot bestuurdersaansprakelijkheid? Feiten Werknemer reinigde tijdens zijn werk gevels […]

Collaborative divorce: to divorce respectful and efficient

Scheiden is een emotioneel uitdagende en vaak pijnlijke ervaring. Het is niet alleen stressvol voor de betrokken partners, maar ook voor eventuele kinderen en familieleden. Gelukkig zijn er ook alternatieve manieren om te scheiden, naast het traditionele, helaas vaak vijandige, juridische gevecht in de rechtszaal. Collaborative divorce is een respectvolle en efficiënte manier om een huwelijk of samenwoning te beëindigen. Mocht mediation […]

Dismissal of a highly skilled migrant: employers beware!

Aan een kennismigrant komt in het Nederlandse arbeidsrecht een bijzondere positie toe. Het recht om in Nederland te mogen werken, gaat namelijk tevens gepaard met diverse verplichtingen. Indien een kennismigrant ontslagen wordt, zal hij bovendien binnen drie maanden een baan/werkplek elders moeten vinden, die ook aan de geldende voorwaarden voldoet. Lukt dat niet, dan zal […]

Study cost clause for a (vocational) training: permitted or not?

Met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus vorig jaar, is de regel ingevoerd dat werkgevers geen terugbetalingsafspraken mogen maken met werknemers, als het gaat om ‘verplichte’ scholing. Wat daar precies onder wordt verstaan, dat is nog vaak een punt van discussie. Een recente uitspraak van de kantonrechter in Den Bosch geeft wat […]

Are all employees of a WNT institution bound by the WNT?

Op het moment dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing is op een rechtspersoon of instelling, is vaak de vraag of de WNT dan ook van toepassing is voor alle werknemers die er werkzaam zijn. Wat is een topfunctionaris volgens de WNT De functie van de WNT is het normeren van de zogenaamde “topinkomens’. […]

Summarily dismissed for absence after GP visit

Werkgever bijt in het stof. Als trouwe lezer van onze blogs kent u ons standpunt waarschijnlijk wel: wees voorzichtig met het ontslag op staande voet als uiterste middel! Dit blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van rechtbank Limburg. Waar ging de zaak over? De werknemer werkte sinds 1 februari 2022 als opperman-stratenmaker, op […]

Expiry and prescription of leave days: employer's duty of care and information

Nederland zit momenteel midden in de zomervakantieperiode, maar er zijn ook werknemers die zelden of nooit vakantie opnemen. Het gevolg is dat er vaak een enorm aantal verlofdagen opgebouwd wordt dat niet of nauwelijks slinkt. Werkgever en werknemer dienen zich te realiseren deze in principe niet zomaar komen te vervallen of verjaren. Werkgever heeft een […]

Is an employee allowed to clean up his business mailbox just before exemption from work and termination of employment?

In deze bijdrage gaat het om een werknemer, die wordt vrijgesteld van arbeid omdat hem wordt aangezegd, dat zijn functie/taken komen te vervallen. Er wordt vervolgens door werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten, maar werkgever komt er vervolgens achter dat werknemer na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst de volledige inhoud van zijn zakelijke mailbox heeft […]

What to do in case of a detained employee?

Voor werknemers uiterst vervelend maar voor werkgevers ook onprettig: detentie van de werknemer. Als de situatie langer duurt, is de vraag: wat kan de werkgever doen? Kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden? En heeft de werknemer dan recht op een transitievergoeding? Wat waren de feiten? Werkgever is een bedrijf in de afvalverwerking. Werknemer werkt daar […]

Requirements for the improvement plan in case of unsatisfactory performance

Inleiding Als arbeidsrechtadvocaten kunnen wij niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat er bij disfunctioneren van een werknemer een behoorlijk verbetertraject wordt gestart. Dit is onlangs ook weer gebleken in een zaak die door het gerechtshof in Den Bosch werd behandeld. Wat waren de feiten? Het ging om een werkneemster (geboren in 1980) die […]

New Implementation Rules on dismissal for business economic reasons: the main changes

Het UWV heeft onlangs nieuwe Uitvoeringsregels bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen op haar website gepubliceerd (versie april 2023). In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat. Ontslagaanvraag baseren op meerdere bedrijfseconomische redenen Een werkgever kan de ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen, baseren op méér dan één bedrijfseconomische reden, bijvoorbeeld werkvermindering en een organisatorische of […]

New rules for cross-border workers as of 1 July 2023!

Inleiding Waarschijnlijk goed nieuws voor grensarbeiders: er komt eindelijk duidelijkheid over het aantal uren dat grensarbeiders thuis mogen werken, zonder dat dit vervelende gevolgen heeft voor hun sociale zekerheidssituatie. Lees hier verder: Hoe zat het ook alweer? Een grensarbeider is een werknemer die in één EU-lidstaat woont en in een andere lidstaat werkt, en die […]

Labour market reform: what will change?

Op 3 april 2023 heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin de ambities van de overheid rondom hervorming van de arbeidsmarkt op hoofdlijnen is uitgewerkt en waarin tevens maatregelen worden gepresenteerd, over hoe dit bewerkstelligd zou kunnen worden. De kamerbrief (en de intentie om de […]

Employer wants to withdraw offer to extend employment contract

Werkgever bedenkt zich en wil arbeidsovereenkomst toch niet verlengen Zoals onze trouwe lezers ongetwijfeld weten, moet een werkgever uiterlijk een maand vóór de einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd wordt, en zo ja onder welke voorwaarden. Maar wat is juridisch de situatie als de werkgever eerst laat […]

No ban on secondary activities

We schreven al eerder over de implicaties van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Eén van die implicaties is, dat een werkgever sinds 1 augustus 2022 goede redenen moet hebben om nog nevenactiviteiten van werknemers te verbieden. Iedere werknemer mag sinds 1 augustus 2022 buiten werktijd werken voor een andere werkgever, behalve als de (eerste) […]

Summary dismissal after 'joke' upheld

De rechtbank Limburg oordeelde vorige maand over een wel zeer kinderachtige ‘grap’: een medewerker van VDL Nedcar trok op de werkvloer de broek van een vrouwelijke collega omlaag, waardoor zij letterlijk met de billen bloot kwam te staan. Dit leidde tot ontslag op staande voet van de ‘grappenmaker’. Die voerde nog aan dat er sprake […]

Buitengerechtelijke vernietiging arbeidsovereenkomst omdat werknemer verschenen is in uitzending Undercover: houdt dit stand bij de rechter?

In deze uitspraak gaat het over een werknemer (docent bij een school) die in augustus 2022 in dienst is getreden bij de betreffende school, maar kort daarna het onderwerp is geweest van een uitzending van het televisieprogramma “Undercover in Nederland”. De school heeft de arbeidsovereenkomst kort na de betreffende uitzending buitengerechtelijk vernietigd op grond van […]

(In)valid study costs clause: 'compulsory' training or not?

Inleiding Sinds de invoering van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de zomer van 2022 gelden er nieuwe regels voor studiekostenbedingen in arbeidsovereenkomsten. Zo moeten verplichte opleidingen gratis worden aangeboden, tijdens werktijd worden gevolgd en mogen er voor verplichte opleidingen geen studiekostenbedingen worden afgesloten. Maar de meningen verschilden over de vraag wat nu precies […]

Is private refuelling with business fuel card grounds for summary dismissal?

De echtgenote van een werknemer heeft zonder toestemming van de werkgever met de zakelijke tankpas van de bedrijfsauto getankt met de privéauto. Als de werkgever daar achter komt, wordt de werknemer op staande voet wegens diefstal ontslagen. Er is onvoldoende vertrouwen voor verdere voortzetting van het dienstverband. De werknemer is het hier niet mee eens […]

Employee requests dissolution of dormant employment contract with award of transitional compensation and fair compensation

Onze eerste arbeidsrechtelijke blog van dit nieuwe jaar, gaat over een uitspraak van de rechtbank Limburg van eind oktober 2022, waarbij de Kantonrechter diende te oordelen over een ontbindingsverzoek van werkneemster, die aan de Kantonrechter verzocht om haar zogenaamd slapend dienstverband te ontbinden, onder toekenning van (onder andere) een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Ging […]

Immediate dismissal of driving instructor over WhatsApp contact with pupils

Een rijinstructeur wordt op staande voet ontslagen omdat hij met meerdere leerlingen whatsapp-contact heeft gehad. De rijinstructeur start een procedure omdat hij van mening is dat het ontslag op staande voet niet geldig is en hij ontkent de (ernst van de) aantijgingen van werkgever. Hoe kijkt de Kantonrechter hiertegen aan? Wat zijn de feiten? Bij […]

Gambling-addicted employee steals tons from employer

Een werknemer boekt grote sommen geld van zijn werkgever naar zichzelf over en wordt om die reden op staande voet ontslagen. Zijn werkgever start vervolgens een procedure om de gestolen bedragen terug te krijgen. In de procedure doet de werknemer een beroep op zijn gokverslaving. Of dat mocht baten, leest u hier. Wat zijn de […]

Employee requests dissolution of employment contract but this is rejected and she therefore does not receive any transitional compensation/fair compensation because the employer has not acted seriously culpable

Een paar weken geleden schreven wij over een uitspraak waarbij een verzoekschrift van een werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd toegewezen door de Kantonrechter en waarbij naast de transitievergoeding tevens een billijke vergoeding werd toegekend, omdat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. In de uitspraak die we vandaag behandelen, gaat […]

CFO dismissed over trip to Formula 1 on private plane

Reis naar Abu Dhabi door collega betaald met frauduleus verkregen gelden Een CFO laat zich door een ondergeschikte trakteren op snoepreisjes, onder andere naar de Grand Prix in Abu Dhabi. Daarbij wordt flink uitgepakt met vervoer in een privévliegtuig en op een privéjacht. Later komt aan het licht dat de collega miljoenen heeft verduisterd en […]

Employee requests dissolution of employment contract and receives transitional allowance and fair compensation for serious misconduct by employer

In deze zaak gaat het om een werknemersverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dat wordt toegewezen door de Kantonrechter. De werknemer verzoekt ook toekenning van de transitievergoeding én een billijke vergoeding, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgens hem het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen (of nalaten) van de werkgever. De Kantonrechter wijst beide […]

Dismissal of manager because of sexual relationship with colleague's wife

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding. Een commercieel directeur onderhield onder werktijd een affaire met de vrouw van een accountmanager bij dezelfde werkgever. De werkgever tolereerde dit niet en stapte naar de kantonrechter. Dat liep voor de werknemer niet bepaald goed af! Wat waren de feiten? Het gaat om een commercieel directeur die al sinds […]

Annulment of a settlement agreement on grounds of duress/deception and a claim based on unlawful competition

Tussen werkgever en werknemer wordt geprocedeerd over partiële vernietiging van een vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling en bedrog. Werkgever stelt dat de aanstaande ex-werknemer bewust heeft verzwegen dat hij tijdens zijn dienstverband met werkgever al bezig was met het (helpen) opzetten van een vergelijkbare onderneming in Duitsland. Bovendien stelt werkgever dat er sprake is van […]

Probationary dismissal is not permitted

Ontslag werkneemster met kanker is discriminatoir De proeftijd: een korte periode waarin werkgever en werknemer vrijblijvend kennis kunnen maken en beiden de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn en zonder wettelijke ontslaggrond kunnen opzeggen. Maar daar zijn wél uitzonderingen op! Meer leest u hier: Wat waren de feiten? Werkneemster heeft op 30 maart 2022 met decoZorg een arbeidsovereenkomst […]

Platform work anno 2022: what is it and what are the latest developments?

We schreven er al eerder over. Online platformen, zoals Amazon of Uber zijn een manier om vraag en aanbod naar arbeid bij elkaar te brengen. Er is al lange tijd discussie over de vraag of platform-werkers, werknemer of ZZP’ers zijn. Welke gevolgen heeft dat voor de platform-werkers en welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Een online […]

Employers, pay attention to written notice of employment contract!

Aanzegvergoeding steeds verschuldigd als niet voldaan wordt aan schriftelijkheidseis Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer geldt de schriftelijke aanzegplicht. Dit wil zeggen dat de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden. Werknemers […]

Instant dismissal for handing over phone to detainee

Onze arbeidsrechtelijke blog van deze week gaat over het ontslag op staande voet van een medewerker van een penitentiaire inrichting (PI) omdat hij een mobiele telefoon zou hebben gegeven aan een gedetineerde. De kantonrechter acht het ontslag op staande voet rechtsgeldig, maar werknemer gaat in hoger beroep. Wat vindt het Gerechtshof ervan? Blijft het ontslag […]

Even dismissal of statutory director is subject to rules!

Toekenning van billijke vergoeding van € 125.000,- aan directeur. Deze week een zaak ‘uit eigen stal’: wij, Monique Spee en Martine van Krieken-Boersma, stonden een statutair bestuurder bij van wie de arbeidsovereenkomst zonder redelijke grond was opgezegd door de werkgever. Voor onze cliënt hebben wij de gang naar de rechter gemaakt, met resultaat! Wat waren […]

Dissolution of employment contract due to private relationship teacher-student?

Deze week maken we u deelgenoot van een casus waarbij een onderwijsinstelling ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een docente verzoekt, omdat zij een privé relatie met een student onderhoudt. Gaat de rechter inderdaad over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Het gaat in deze zaak, zoals aangegeven, om de vraag of de arbeidsovereenkomst van een docente […]

Transgressive behaviour and mandatory cuddling with director

Werknemer heeft recht op billijke vergoeding van € 50.000 bruto De trouwe lezers van onze artikelen zullen het inmiddels wel weten: bij ernstig verwijtbaar handelen van een werkgever kan een werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Zo ook in de zaak die we deze week bespreken, waarbij de directeur het wel erg bont maakte […]

When is there a tacit continuation of a fixed-term employment contract?

Centraal in deze zaak staat de vraag of na het verstrijken van de duur van het tijdelijke dienstverband dat werknemer tot 17 september 2020 had met de Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI), de arbeidsovereenkomst stilzwijgend is voortgezet, doordat werknemer ook op 17 en 18 september 2020 nog stond ingeroosterd en ook op die dagen nog […]

Employee secretly records conversations with employer

Reden voor ontslag of niet? Een werkneemster van de TU Delft heeft in het geniep opnames gemaakt van ten minste acht gesprekken met haar werkgever. Werkgever stapt om die reden naar de kantonrechter en verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Of dat slaagde, leest u hier. Wat waren de feiten? Werkneemster werkte sinds 15 oktober […]

Disruption of working relationship due to incorrect information provided by the employee about his criminal conviction

In deze blog gaat het om een werknemer die op enig moment strafrechtelijk wordt veroordeeld en daar aan zijn werkgever onjuiste informatie over verstrekt. Werkgever verzoekt vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter op basis van een vertrouwensbreuk/verstoorde arbeidsverhouding. Gaat de kantonrechter hierin mee? Op 20 januari 2021 heeft het openbaar ministerie ten laste van […]

Employers beware: empowerment policy not a substitute for dossier compilation

Als u een trouwe lezer bent van onze blog, dan weet u inmiddels hoe belangrijk het is dat werkgevers een dossier opbouwen als zij vinden dat een werknemer niet goed functioneert. Werkgevers die een ander beleid voeren, onder de hippe naam ‘empowerment’, komen dan ook spreekwoordelijk op de koffie. Dat blijkt uit de uitspraak die […]

Immediate dismissal: accusation of sexual harassment and vandalism

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen, nadat hij kluisjes van medewerkers heeft vernield, die hem seksuele intimidatie hebben verweten. Houdt dit ontslag op staande voet stand bij de rechter? Op 25 februari 2022 hebben medewerkers bij ICLH melding gemaakt van seksueel intimiderende opmerkingen door werknemer. Vervolgens heeft ICLH de betreffende medewerkers op 1 maart […]

Car mechanic causes serious damage to BMW and is dismissed with immediate effect

Maar houdt het ontslag ook stand bij de rechter? Een 65-jarige medewerker van een autoschadebedrijf werd op staande voet ontslagen nadat hij de auto van een klant ernstig had beschadigd en dat vervolgens probeerde te verdoezelen. Een procedure bij de kantonrechter volgde. Hoe de rechter heeft geoordeeld, leest u hier. Wat was er aan de […]

Non-competition clause in fixed-term contract, is that allowed?

Werknemer is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst getreden in de functie van salesmanager. De dienstbetrekking is bij arbeidsovereenkomst van 20 juli 2021 verlengd tot 15 oktober 2022. In de arbeidsovereenkomst is in artikel 7 een non-concurrentiebeding opgenomen, maar is dat beding geldig, aangezien het een contract voor bepaalde tijd betrof? […]

Should overtime be paid or not?

Werkgever en werknemer hebben discussie over of de door werknemer gemaakte overuren wel of niet voor uitbetaling in aanmerking komen. Werkgever beroept zicht op de arbeidsovereenkomst, waar in staat dat overuren verdisconteert zijn in het salaris van werknemer en inherent zijn aan de functie. Werknemer beroept zich op het Personeelshandboek, waar in staat dat ze […]

Limitation period during warranty period

Zowel bij het melden van gebreken als bij het nadien starten van een procedure dient u goed in de gaten te houden dat u niet te lang stil blijft zitten om te voorkomen dat uw aanspraak verloren gaat. De Raad van Arbitrage voor de Bouw deed onlangs uitspraak in een kwestie waar de vraag aan […]

Is Hema liable as employer for a regular household accident?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Dat heeft een verkoopmedewerkster van Hema ervaren, toen zij een gebakplaat uit haar handen liet vallen en daardoor letsel opliet. De vraag is nu: is Hema daar als werkgever voor aansprakelijk? Feiten Een Hema-verkoopmedewerkster (al sinds 1985 in dienst) liet op zaterdag 20 december […]

Internship agreement or employment contract after all?

Werknemer is met een onderwijsinstelling en werkgever een praktijkovereenkomst aangegaan. Er ontstaat discussie over de vraag of er sprake is van een stage-overeenkomst of een arbeidsovereenkomst. Het geschil wordt voorgelegd aan de rechter. Nieuwsgierig wat de uitspraak van de rechter was? Werknemer heeft van 1 februari 2020 tot en met 20 november 2020, gedurende 24 […]

Update June 2022: working from home for cross-border workers

De afgelopen jaren schreven wij al regelmatig over de regels voor thuiswerkende grensarbeiders. Graag praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Hoe zat het ook alweer? Om te beginnen nog even de achtergrond in vogelvlucht: op grond van Europese wetgeving kunnen slechts de socialezekerheidsregels van één lidstaat van toepassing zijn. Met […]

Dormant employment contracts, how does that work again?

In de zogenaamde Xella-uitspraak van 8 november 2019 heeft de Hoge Raad beslist dat werkgevers op grond van goed werkgeverschap in beginsel moeten instemmen met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming van werknemers van wie de wachttijd tijdens ziekte (104 weken) is verstreken, onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van […]

Set-off of "corona minus hours" with holiday allowance allowed?

Het ligt gelukkig alweer achter ons, maar we kunnen het ons nog goed heugen: de verplichte bedrijfssluiting tijdens de coronapandemie, in bepaalde bedrijfstakken. Hierdoor ontstonden er min-uren voor veel werknemers, die werkgevers graag wilden verrekenen. Zo ook in de zaak die we deze week bespreken. Houdt de verrekening stand bij de rechter? Feiten De zaak […]

No Intermediate Termination Clause in Employment Contract, Yet Unemployment Insurance Benefit?

Als werkgever en werknemer met elkaar een vaststellingsovereenkomst willen sluiten ten aanzien van het met wederzijdse instemming beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zónder tussentijds opzegbeding, dan leidt dat er nogal eens toe, dat werknemer bij het UWV de deksel op de neus krijgt, in die zin dat toekenning van een WW-uitkering wordt geweigerd. […]

Dismissal for conscientious objection

Een apothekersassistente in een ziekenhuis komt met haar geloofsovertuiging in de knel wanneer zij op enig moment geen lange mouwen meer mag dragen, in verband met de hygiëne op haar werkplek. Aangezien de werkneemster weigert om haar onderarmen onbedekt te laten, vraagt haar werkgever aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Feiten Het gaat […]

Work accident: when is the employer liable?

In onze column van vandaag gaat het om een verschil van inzicht dat werkgever en werknemer hadden, over wie er aansprakelijk is voor de door werknemer ten gevolge van een val tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade. Er wordt geprocedeerd. Wat vonden de kantonrechter en het gerechtshof ervan? Werknemer heeft voor werkgever als […]

Non-competition clause in case the employee possesses sensitive and detailed business information

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is en blijft voer voor juristen. Deze week bespreken een zaak waarin de werknemer in kort geding schorsing van het concurrentiebeding vordert, omdat zijn werkgever zijn (inhoudelijke en financiële) ontwikkeling zou tegenhouden. Werkgever voert echter aan dat deze werknemer zeer veel kennis en informatie heeft, die hij bij zijn nieuwe […]

Private use of NS Business Card: grounds for termination of employment contract on e-ground?

Aan werknemer is door werkgever een NS Business Card ter beschikking gesteld waarvoor zij op 1 februari 2016 een gebruikersovereenkomst heeft ondertekend. In de gebruikersovereenkomst staat vermeld, dat de kaart niet gebruikt mag worden voor privédoeleinden en voor deur-tot-deurdiensten, waaronder de OV-fiets en de Greenwheels-huurauto. Bij een controle in augustus 2021 van de facturen van […]

IKEA employee summarily dismissed for collecting double meal voucher

Houdt het ontslag bij de rechter stand? Deze week een interessante zaak over een werknemer van IKEA die een dubbele maaltijdbon ophaalde op zijn werkplek en dat moest bekopen met een ontslag op staande voet. De werknemer stapte naar de kantonrechter om vernietiging van het ontslag te vorderen. Daarna kwam het zelfs tot een hoger […]

Requirements written warning employee

In deze casus, hebben werkgever en werknemer discussie over een aan werknemer verstrekte schriftelijke waarschuwing. Werknemer vindt dat deze niet berust op de feiten en dus onterecht is gegeven en bovendien uit zijn personeelsdossier verwijderd moet worden. Werkgever is het daar niet mee eens. Hoe denkt de rechter erover? De feiten zijn als volgt. Op […]

Study cost clauses no longer permissible in all cases

Nieuwe arbeidsrechtelijke regels vanaf 1 augustus 2022 Eerder deze maand lieten wij u al weten dat het arbeidsrecht zal veranderen door de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook op het gebied van het studiekostenbeding zal er het nodige wijzigen. Zo kunnen werkgevers de kosten van verplichte opleidingen niet meer bij werknemers terugvorderen. Wat is een […]

Explanation of geographical scope of non-competition clause in case of relocation of employer

In deze casus is de vestiging van werkgever waar werknemer werkzaam was, verhuisd. Tussen partijen staat ter discussie of het concurrentiebeding zich ook uitstrekt tot de nieuwe vestiging (en omstreken) van werkgever, of enkel van toepassing is op de voormalige vestigingsplaats (en omstreken) van werkgever. Werknemer is in 2014 in dienst getreden als aftersales manager […]

Ancillary activities clause will soon be prohibited in Dutch employment contracts

Nieuwe arbeidsrechtelijke regels vanaf 1 augustus 2022 Werkgevers en werknemers opgelet: later dit jaar moet in Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn geïmplementeerd. Concreet brengt dat een aantal wijzigingen in ons arbeidsrecht met zich mee. Deze week bespreken we de gevolgen voor het zogenaamde ‘nevenwerkzaamhedenbeding’. Wat is een nevenwerkzaamhedenbeding? Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een […]

Is employer liable for psychological injury to employee?

Een werknemer is van mening dat zijn werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij lijdt ten gevolge van een burn-out. Werknemer stelt dat hij de klachten heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden en dat werkgever de zorgplicht heeft geschonden. Er wordt in twee instanties over geprocedeerd. Wat is het oordeel van het […]

Has the obligation to give notice been met or not?

Werkgever en (een zieke) werknemer verschillen van mening over de vraag of er wel of niet is voldaan aan de (schriftelijke) aanzegplicht van werkgever, indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet/verlengd. Wat vindt de rechter ervan? In artikel 5 van de arbeidsovereenkomst van werknemer is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op […]

Immediate dismissal for sexually harmful behaviour of a driving instructor

Een rijinstructeur wordt op staande voet ontslagen wegens aantijgingen ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In deze tijd (helaas) een actueel onderwerp. Werknemer verzet zich tegen zijn ontslag. Hoe oordelen de kantonrechter en het gerechtshof? Op 3 november 2020 heeft werkgever rijles gegeven aan X. X had eerder rijles gekregen van werknemer. Tijdens die rijles […]

Non-compete clause and successive employership

Blijft het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst onverkort in stand? Dit keer bespreken we een uitspraak in kort geding over een werknemer met een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. Hij wil graag een nieuwe baan accepteren en vraagt aan de kantonrechter om zijn concurrentiebeding te schorsen, omdat er sprake is geweest van opvolgend werkgeverschap bij zijn oude […]

Transgressive behaviour in the workplace

Deze week een zeer actueel thema: seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens een personeelsfeest lijdt tot ontslag op staande voet. Maar houdt dat bij de rechter ook stand? De feiten De zaak gaat over X, een medewerker (1983) van de gemeente Eindhoven die op staande voet is ontslagen. Hij werkte als ondersteunend facilitair medewerker in zwembad De […]

Immediate dismissal after discussion about leave taken

De afgelopen weken hebben we al een paar keer over ontslag op staande voet geschreven. In de onderhavige uitspraak, is werknemer op staande voet ontslagen omdat werkgever stelt dat deze geen toestemming heeft gevraagd of verkregen voor het opnemen van verlof. Benieuwd naar wat er speelde en hoe de rechter erover oordeelt? Tussen werkgever en […]

Help, my employee is essential for my business, what to do?

Uitzonderingen op coronaregels voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen Met de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus worden de meesten van ons geconfronteerd met de regels rondom isolatie en quarantaine. Ook op de werkvloer heeft dat een grote impact. Veel werkgevers hebben moeite om hun onderneming te bemensen. Wist u dat er voor werknemers in […]

Dismissal letter incomplete, instant dismissal not legally valid

Werknemer is op 1 april 2019 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst getreden van Bedrijf B in de functie industrieel schoonmaker/medewerker algemene dienst. Op 9 juni 2021 is werknemer, per brief, op staande voet ontslagen. Werknemer verzoekt de kantonrechter het ontslag op staande voet te vernietigen. De kantonrechter overweegt onder meer […]

Ancillary activities during illness

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde recentelijk over een zaak waarin de werknemer werd ontslagen omdat hij bijkluste tijdens ziekte. Wat was het oordeel van de kantonrechter en het hof en waarom? Wat was er aan de hand? Werknemer werkte sinds 1 december 2017 voor 40 uur per week als schadehersteller bij ASN Autoschade, tegen een salaris […]

Non-competition clause: unfair prejudice to employee

Werknemer en werkgever hebben in eerste aanleg en vervolgens in hoger beroep geprocedeerd over de belangenafweging die moet worden gemaakt, in het kader van het al dan niet in stand blijven van een concurrentiebeding. Het Gerechtshof heeft uiteindelijk geoordeeld, dat de belangenafweging in het voordeel van werknemer uitvalt en dat handhaving van het beding onbillijke […]

Termination of employment during pregnancy and maternity leave

Tijdens zwangerschap en bevallingsverlof geldt een ontslagverbod op grond van de wet. Deze week bespreken we een zaak waarin een werkgever toch probeert om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Feiten De zaak gaat over een werkneemster die sinds 2019 accountmanager is bij Energetica. Zij werkt 30 uur per week tegen een salaris van € 3.488,94 […]

Dismissal of employment contract because employee did not cooperate during illness

In deze eerste week van het nieuwe jaar, behandelen we een uitspraak waarbij een werknemer na zijn ziekmelding in juni van vorig jaar, nergens meer op gereageerd heeft en ook nergens aan heeft meegewerkt in het kader van zijn re-integratie. Benieuwd hoe deze casus in elkaar steekt en wat de kantonrechter ervan vond? Op 28 […]

Employee resigns with immediate effect. Justified or not?

We zien het niet zo vaak voorbijkomen: een werknemer die zelf ontslag op staande voet neemt. Onlangs speelde dit in een procedure bij de kantonrechter in Amersfoort. Hield het ontslag bij de rechter stand? En had de werkneemster in kwestie nog recht op een billijke vergoeding? Feiten Werkneemster (geboren in 1997) werkt sinds 1 december […]

Prohibition of notice precludes termination of employment contract

Werknemer meldt zich op enig moment ziek. Hij stekt daarbij onder andere dat hij niet meer wordt gehoord en gewaardeerd. Werkgever stelt zich echter op het standpunt dat er sprake is van fraude en verzoekt de Kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Werknemer beroept zich echter op een opzegverbod (ziekte). Wat vindt de rechter hiervan? […]

Dismissal of school board member on h-ground

Deze week behandelen we een uitspraak over het ontslag van een schoolbestuurder, werkzaam voor een stichting. Hierbij werd de h-grond oftewel de ‘restgrond’ gehanteerd. Houdt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep ook stand? Feiten De stichting beheert een kleinschalige VMBO-T school. De onderwijsinspectie heeft bij herhaling tekortkomingen bij de school geconstateerd. Bestuurder X […]

Deliberately disturbed employment relationship?

Werknemer heeft zich op 22 september 2019 ziekgemeld. Op 8 juli 2020 heeft werkgever werknemer per brief een aanzegging gestuurd dat zijn arbeidsovereenkomst op 1 september 2020 van rechtswege zou eindigen en dat zij deze niet zou voortzetten. In reactie daarop is werknemer een procedure bij de kantonrechter gestart waarin hij heeft gevorderd vast te […]

Fixed contract or not?

Gerechtvaardigd vertrouwen op uitspraken van leidinggevende Deze week bespreken we recente een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Die gaat over de vraag of een werkneemster mag vertrouwen op de uitspraak van haar leidinggevende dat zij een vast contract krijgt. Het gaat om een werkneemster van 54 jaar oud die in mei 2018 in dienst […]

Corona crisis as economic reason for dismissal

Dierentuin Blijdorp wil de arbeidsovereenkomsten van een aantal werknemers beëindigen, op basis van bedrijfseconomische redenen, ten gevolge van de corona crisis en de financiële gevolgen die deze voor de dierentuin heeft. De werknemers in kwestie zijn het er niet mee eens. Wie krijgt er gelijk? Blijdorp heeft op 8 maart 2020 het Masterplan Blijdorp 2030 […]

Lease car: unconditional employment condition or not?

Als het gaat over arbeidsvoorwaarden en de eenzijdige wijziging daarvan door werkgever, dan maakt het onderwerp ‘leaseauto’ in de praktijk veel tongen los. Een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch geeft antwoord op de vraag: heeft werknemer onvoorwaardelijk recht op de leaseauto, of niet? De feiten De zaak gaat over een werknemer die sinds 1985 […]

Calculation of transitional allowance at the end of a dormant employment contract

Hof Den Bosch geeft duidelijkheid: is er een ‘Xella-geval’ of niet? Het onderwerp ‘beëindiging van een slapend dienstverband bij langdurige ziekte’ komt regelmatig terug in de rechtspraak. Deze week behandelen we de vraag: moet bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding worden uitgegaan van de dag na die waarop de loondoorbetalingsplicht van werkgever […]

Uber taxi driver: employment contract or not?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Terwijl diverse platforms in verschillende branches vechten om marktaandeel, woedt ook een arbeidsrechtelijke oorlog tussen vakbonden en de diverse platforms. De rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs in het voordeel van FNV, dat taxichauffeurs bij Uber een arbeidsovereenkomst hebben omdat er sprake is van een (moderne) gezagsverhouding. Wat zijn de argumenten die de doorslag gaven? Platformwerkers verrichten […]

Captain cannot simply be thrown overboard by employer

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Deze week behandelen we een veelbesproken zaak waarin de rechtbank Rotterdam afgelopen maand een oordeel heeft geveld. Dat pakt iets anders uit dan u wellicht zou verwachten. Feiten Waar ging het over? Werknemer is sinds eind 2011 in dienst bij werkgeefster als kapitein. Na een reis vanuit de haven van Zuid-Korea in de periode 11 […]

The re-employment requirement in the event of dismissal for business economic reasons

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch blijkt dat werkgevers niet te makkelijk moeten denken over het herplaatsingsvereiste bij bedrijfseconomisch ontslag. De feiten De werkgever in deze zaak is een fabrikant van 3D-beeldvorming en draagbare meetoplossingen, met wereldwijd verschillende vestigingen, waaronder in Nederland. Sinds 1 april 2014 werkt werkneemster als businessassistant bij […]

Dissolution of employment contract of employee because of remarks about the vaccination policy of the employer

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Een werkneemster van een ouderenzorginstelling heeft zich op social media negatief uitgelaten over het vaccinatiebeleid van werkgever. Werkgever vindt dat er sprake is van verwijtbaar handelen en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkneemster is van mening dat er sprake is van vrijheid van meningsuiting. Wie kreeg er gelijk? Feiten Werkneemster is sinds 7 augustus 2017 […]

Refusal of corona vaccination not a reason for instant dismissal

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Op 16 juli 2021 is de eerste uitspraak verschenen over ontslag op staande voet wegens het weigeren van werknemer om zich te vaccineren tegen Covid-19. Het betrof een uitspraak van het Gerecht in Eerste aanleg van Curaçao. Wat was hier aan de hand? De werkneemster werkte in een kleine kantoorruimte (25 m2) zonder ramen of […]

Company doctor in a time of corona: extra honesty required of employee during telephone consultation

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werkneemster wordt terecht op staande voet ontslagen omdat zij tijdens haar arbeidsongeschiktheid commerciële bingo’s organiseerde, terwijl zij naar eigen zeggen nergens toe in staat was, en omdat zij werkgeefster en de bedrijfsarts ‘voorloog’ ten aanzien van haar belastbaarheid. Wat zijn de feiten en de juridische kaders? Feiten Maral Coatings ontwikkelt en produceert verf voor het […]

Important role company doctor in prevention

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Dat werkgevers de ondersteuning van de bedrijfsarts moeten inroepen na ziekmelding van een werknemer, zal bij u bekend zijn. Maar staat u er ook bij stil dat de bedrijfsarts tevens een rol heeft bij preventie van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte? Het hof in Den Haag heeft hier onlangs aandacht aan besteed. Graag delen wij deze uitspraak […]

The non-competition clause, in the past, present and future

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De wettelijke regeling van het concurrentiebeding is in 1907 ingevoerd en is sindsdien nauwelijks gewijzigd. Uit recent onderzoek volgt dat één op de drie werkgevers bijna altijd een concurrentiebeding als standaardbepaling in de arbeidsovereenkomst hanteert, met als gevolg dat er naar schatting in Nederland 3,1 miljoen werknemers gebonden zijn aan een concurrentiebeding. Het concurrentiebeding wordt […]

Corona and employment law cases: what is allowed and what is not allowed

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Na bijna 1,5 jaar corona(crisis), hebben rechters in Nederland zich inmiddels regelmatig uitgelaten over ingrepen in de arbeidsovereenkomst als gevolg van de coronacrisis. Het gaat hierbij onder andere om onderwerpen als het recht op loondoorbetaling, vakantie en verlof, het recht op thuiswerken, het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, de herplaatsingsverplichting van de werkgever en ontslag. De […]

Invalid dismissal during probationary period leads to termination payment of € 64,000

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Nog geen twee maanden werken en € 64.000 bruto aan ontslagvergoeding ontvangen? Het is deze maand voorgekomen in een zaak die door de rechtbank Rotterdam werd behandeld. Werkgever maakte het echter wel behoorlijk bont. Feiten In december 2020 hebben werkneemster en StatEmpire overleg gevoerd over een mogelijke indiensttreding. Vervolgens heeft werkneemster op 5 januari 2021 […]

Mandatory vaccination for employees: is that allowed?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Onlangs schreven wij een artikel over de vraag of een werkgever mag weten of een werknemer gevaccineerd is (Mag de werkgever weten of een werknemer is gevaccineerd tegen corona?). In het verlengde daarvan, besteden we vandaag aandacht aan de vraag of een werkgever een werknemer mag verplichten om zich te vaccineren. In de gezondheidszorg is […]

Entitlement to salary in case of illness due to drug addiction

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het is een discussie die we regelmatig zien terugkomen: heeft een werknemer recht op salaris als hij of zij vanwege een drugsverslaving te ziek is om te werken? Hier kunt u lezen hoe het gerechtshof Den Haag kort geleden heeft geoordeeld. Feiten In het arrest van het gerechtshof van 25 mei 2021 ging het om […]

May the employer be informed whether an employee has been vaccinated against corona?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Volgens de laatste berichten zijn er inmiddels in Nederland meer dan 8 miljoen mensen (minimaal één keer) gevaccineerd tegen het coronavirus en dat aantal neemt nog steeds toe. Omdat de vaccinatie niet wettelijk verplicht is, zullen werkgevers (onder andere in de zorg) waarschijnlijk willen weten wie van hun werknemers zijn gevaccineerd. Mag de werkgever op […]

Control of homeworkers only under strict conditions

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Gluurapparatuur kan volgens de Minister niet zomaar door de beugel Op 1 juni jl. heeft de Minister van Sociale Zaken vragen van de Tweede Kamer beantwoord naar aanleiding van het nieuwsbericht ‘Gluurapparatuur’ in trek door thuiswerken, vakbonden bezorgd. Uit de antwoorden van de Minister blijkt dat werkgevers hun werknemers niet zomaar in verregaande mate mogen […]

Is an employer allowed to have an employee tested (preventively) for corona

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Inleiding In tijden van corona heeft de wettelijke verplichting, inhoudende dat een werkgever zorg dient te dragen voor een veilige (en gezonde) werkomgeving van werknemers, nog een extra dimensie gekregen. Uiteraard zijn onder andere thuis werken, afstand houden en extra hygiëne maatregelen invoeren, manieren om aan die zorgplicht invulling te geven. Voor een aantal werknemers […]

Beware of expiry periods for transition pay and equitable remuneration

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Te laat is te laat! Dat termijnen in de rechtspraktijk van groot belang zijn, is ongetwijfeld bekend. Toch gaat het nog wel eens mis, en moet er tot aan de Hoge Raad geprocedeerd worden om duidelijkheid te krijgen. Dit was het geval in een recente zaak over een transitievergoeding, die tot het laatst spannend bleef. […]

An employee is dismissed with immediate effect because he travelled to Poland after being forbidden to do so by his employer due to coronas measures and quarantine

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen door zijn werkgever, omdat hij na een uitdrukkelijk verbod van zijn werkgever in verband met coronamaatregelen en verplichte geldende quarantaine na terugkomst, tóch afreist naar Polen. Houdt dat ontslag op staande voet stand? Feiten Werknemer is op 15 oktober 2019 in dienst getreden bij werkgever in de functie […]

No right to salary after leaving for addiction clinic in Thailand

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Wat te denken van een werknemer die zich ziek meldt en per direct naar een verslavingskliniek in Thailand vertrekt? Heeft hij recht op loon tijdens de ziekteperiode, of gaat hij zijn boekje te buiten? De rechtbank Rotterdam velde onlangs een oordeel. De feiten De zaak betreft een werknemer die vanaf 1 mei 2018 voor bepaalde […]

Workers under NOW scheme do not have to work overtime for free

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Minister Koolmees geeft antwoord op Kamervragen Afgelopen week heeft Wouter Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de NOW. Hij heeft duidelijkheid geschept over de vraag of werknemers, van wie de werkgevers gebruik hebben gemaakt van de NOW, verplicht zijn om extra te komen werken, om zo de […]

Obligation or not to participate in an industry-wide pension fund in cross-border employment

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Geldt een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds ook voor werknemers, die weliswaar voor een Nederlandse onderneming werken, maar over de grens hun arbeid verrichten? Dat is een vraag die menig internationaal georiënteerde werkgever bezighoudt. Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds voor werknemers die werkzaam zijn in een bepaalde bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de bouw- of vervoerssector. Een […]

Calculation of the transition payment for 'standardized' public servants

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De WNRA en de gedeeltelijke transitievergoeding Bij gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld vanwege ziekte, zijn werkgevers doorgaans ook een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd aan werknemers. In een recent oordeel pakte dit voor een voormalig ambtenaar echter anders uit. In een zaak die aan de kantonrechter Haarlem werd voorgelegd (link), ging het om een arbeidsovereenkomst van […]

Withdrawal of function-related leasing arrangement due to less business kilometres

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In een recente uitspraak oordeelt het gerechtshof over het intrekken van een leaseregeling door de werkgever, omdat de werknemer minder zakelijke kilometers maakt. Werknemer verzet zich hiertegen omdat hij de lease auto ook privé mocht gebruiken en dat voordeel wegvalt als de leaseregeling wordt ingetrokken. Benieuwd naar de uitkomst? Feiten Werkneemster is per 1 augustus […]

Employment history does not always count when calculating transition payment

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werknemer die zijn eerste arbeidsovereenkomst zelf heeft opgezegd, trekt aan het kortste eind Als een arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, dan heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Om de hoogte van die vergoeding te berekenen, moet eerst bepaald worden hoe lang het arbeidsverleden van de werknemer precies heeft geduurd. Uit […]

Employee with a dormant employment contract is not entitled to the transitional allowance

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Algemeen In veel gevallen heeft een werknemer na twee jaar ziekte recht op een beëindiging van zijn of haar arbeidsovereenkomst en op de wettelijke transitievergoeding. Toch zijn er uitzonderingen, zo blijkt uit de volgende casus. Feiten Werkneemster is op 1 april 1978 fulltime in dienst getreden bij haar werkgever in de functie van secretaresse. In […]

Deliveroo workers have an employment contract

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam laat weinig heel van het zogenaamde ondernemerschap van de maaltijdbezorgers. Wie kent ze niet, de racende maaltijdbezorgers van Deliveroo. Oorspronkelijk waren zij werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar sinds juli 2018 werken ze alleen nog via een overeenkomst van opdracht, met bijbehorende KvK-inschrijving. Het hof […]

Driving a lease car for ten years: an employee's acquired right

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het komt regelmatig voor dat werkgevers de mogelijkheden van werknemers om een leaseauto te rijden, willen beperken. Maar daar moet arbeidsrechtelijk gezien niet te eenvoudig over worden gedacht! De rechtbank Midden-Nederland oordeelde eind december 2020 over het volgende. Werknemer is sinds 1 juni 2008 als Contract Manager (later Senior Contract Manager, nu: Senior Legal Counsel) […]

Wage freeze due to employee refusal to come to work, is that allowed?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoals inmiddels bij iedereen bekend, is de norm in de huidige tijden van corona, dat werknemers zoveel mogelijk thuis moeten werken. Als dat om wat voor reden dan ook niet gaat, dan dient werkgever zorg te dragen voor voldoende beschermingsmaatregelen en een veilige werkplek. In deze casus, die werd voorgelegd aan de kantonrechter te Maastricht, […]

Wat heeft 2021 voor werkgevers en werknemers in petto?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Aan het begin van een nieuw jaar is er uiteraard ook altijd weer sprake van nieuwe wet- en regelgeving en van andere “weetjes” op het gebied van arbeidsrecht. Zo is bijvoorbeeld ook dit jaar het maximale bedrag dat aan transitievergoeding betaald mag worden, verhoogd, ligt er wetgeving op de plank op het gebied van (ook […]

Posting of foreign workers: equal pay and what are the rules?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Medio 2020 zijn de regels voor detachering van werknemers binnen de Europese Unie op een aantal punten gewijzigd. Een belangrijke wijziging is, dat de maximale duur van detachering is beperkt en ook bestaat er nu recht op gelijke beloning van in Nederland gedetacheerde buitenlandse werknemers. Een gedetacheerde werknemer had tot 1 maart 2020 recht op […]

(On)gewenste omgangsvormen op de werkvloer, hoe daarmee om te gaan?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Integriteit is binnen elke professionele werkomgeving een groot goed. Het is lastig om te bepalen wat nou precies integer handelen (of nalaten) binnen een organisatie is. Integer handelen houdt over het algemeen in, dat een persoon zijn/haar functie goed en zorgvuldig uitvoert, redenerend vanuit verantwoordelijkheden die behoren bij de functie en gelden de normen en […]

Is wachttijd na het werk ook (betaalde) werktijd?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het komt in diverse branches voor: werknemers die na sluitingstijd om veiligheidsredenen alleen samen het bedrijfspand mogen verlaten. Is de tijd die een werknemer wachtend moet doorbrengen, ook werktijd? En moet deze dus ook doorbetaald worden? De kantonrechter in Alkmaar oordeelde begin november 2020 over de situatie waarin een hulpkracht in een supermarkt na zijn […]

Aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomst, hoe zat het ook alweer?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het lijkt eenvoudig, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze loopt immers vanzelf af. Maar hoewel er niet hoeft te worden opgezegd, moet er wél worden aangezegd. Op niet aanzeggen staat zelfs een sanctie. Hoe zit dit ook alweer? De wet bepaalt in artikel 7:668 BW dat een werkgever aan een werknemer met een bepaalde tijd […]

Q&A coronavirus voor werkgevers en werknemers

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoals inmiddels bekend, zorgt het coronavirus helaas, behalve voor de nodige maatschappelijke en economische gevolgen, óók voor diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken. Bij deze een aantal veel gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij. Moet een werkgever voorzorgsmaatregelen nemen? JA Een werkgever heeft op basis van de Arbo wetgeving een wettelijke zorgplicht om werknemers een […]

Nieuwe OR-verkiezingen moeten ondanks corona doorgaan

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Corona levert helaas zakelijk veel vertraging op. Maar dat niet alle uitstel juridisch geoorloofd is, blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Eindhoven, over het uitstel van verkiezingen voor de Ondernemingsraad. Het betreft ASML, het bekende technologiebedrijf in Veldhoven. De driejaarlijkse termijn van de Ondernemingsraad loopt af op 30 oktober 2020. De OR […]

10 tips voor het thuiswerkprotocol

SPEE advocaten & mediation Maastricht

2020 zal niet alleen de boeken ingaan als het jaar van de coronacrisis, maar ook als het jaar waarin thuiswerken in Nederland definitief is doorgebroken. Daarom geven wij werkgevers graag een aantal tips mee voor het opstellen van een thuiswerkprotocol, om onduidelijkheden en juridische discussies over thuiswerken te voorkomen. In de eerste plaats geldt dat […]

Verlies aanspraak WW-uitkering bij RVU drempelvrijstelling?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Op 3 september 2020 is het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd. Dat wetsvoorstel voorziet onder meer in een RVU-drempelvrijstelling, die per 1 januari 2021 moet gaan gelden. Het idee achter die drempelvrijstelling is dat werkgevers de komende jaren meer vrijheid krijgen om met oudere werknemers tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen, […]

Billijke vergoeding van ruim € 300.000 wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Inmiddels is de billijke vergoeding een bekend begrip: deze vergoeding is – naast de transitievergoeding – verschuldigd aan een werknemer als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De hoogte van de billijke vergoeding staat niet op voorhand vast, maar in de rechtspraak worden wel regelmatig handvaten gegeven. Deze week bespreken we een zaak waarin de […]

Ruimere mogelijkheden om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Wanneer een werkgever kosten maakt om de inzetbaarheid van de werknemer en daarmee zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen deze kosten onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding die bij ontslag verschuldigd is. In het Besluit ‘Voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ worden op dit punt nadere voorwaarden gesteld. […]

Uitzendbureau factureert 100% van het loon van uitzendkrachten aan inlener, terwijl het uitzendbureau gebruikmaakt van de NOW-regeling. Mag dat?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Feiten Onderneming A exploiteert een uitzendbureau, hierna te noemen “het uitzendbureau”. Onderneming B exploiteert een groothandel in opslagtenten en opslaggebouwen (hierna te noemen “de inlener”). De vaste leverancier van uitzendkrachten is steeds X geweest (hierna te noemen “het werving- en selectiebureau”). Het werving- en selectiebureau werkt samen met het uitzendbureau, waarbij het werving- en selectiebureau […]

Verdubbeling salaris bij concurrent? Concurrentiebeding blijft gewoon in stand

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het concurrentiebeding komt regelmatig terug in de jurisprudentie en dus ook in onze nieuwsbrieven. Deze week besteden we aandacht aan een zaak die in hoger beroep is behandeld en waarbij het concurrentiebeding in stand bleef, ook al ging de werknemer bij zijn nieuwe werkgever het dubbele salaris verdienen. De zaak betrof een werknemer van 28, […]

Uitwerking pensioenakkoord: de belangrijkste punten voor u uiteengezet!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Duidelijk is, dat een zeer ingrijpende wijziging van ons pensioenstelsel, steeds concretere vormen begint aan te nemen. In juni 2019, heeft het kabinet reeds – met de sociale partners – de hoofdlijnen van het pensioenakkoord gepresenteerd. Inmiddels, ruim een jaar later, is het ook daadwerkelijk tot een uitwerking van het pensioenakkoord gekomen. Wat gaat dit […]

Thuisquarantaine: wél of géén recht op loon?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het coronatijdperk en de nasleep daarvan, heeft (ook) in juridisch opzicht, behoorlijk wat stof doen opwaaien, vooral omdat voor werkgevers en werknemers niet altijd meteen duidelijk was (of is) wat ieders rechten en plichten in deze bijzondere situatie zijn of waren. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van de Kantonrechter te Maastricht, waarbij deze […]

De arbeidsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werkgever en werknemer hebben geen schriftelijke arbeidsovereenkomst ondertekend, maar werkgever heeft wél een e-mail gestuurd met de essentialia van het dienstverband. Wat is er nu afgesproken? Deze vraag was inzet in een procedure bij de rechtbank Gelderland. Het gaat om een werknemer die aanspraak stelt te maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werkgever daarentegen […]

Relatiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: denk aan de motivering

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het relatiebeding is voor werkgevers vaak een zeer gewilde bepaling in de arbeidsovereenkomst. Maar pas op met het opnemen van dit beding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, want in dat geval ligt ongeldigheid al snel op de loer, als de noodzakelijke motivering ontbreekt. De wet bepaalt immers in artikel 7:653 lid 2 BW dat […]

Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van werkgever tijdens corona (deel II)?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ten gevolge van de coronacrisis kan het voor werkgevers lastig zijn om aan hun re-integratieverplichtingen te voldoen. Hoe (streng) beoordeelt het UWV deze verplichtingen in tijden van corona? In april van dit jaar hebben we u hier al globaal over geïnformeerd. Inmiddels kunnen we u hierover meer gedetailleerd berichten. Na twee jaar (104 weken) ziekte […]

Aandachtspunten aangepaste NOW-regeling

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Langzaam maar zeker komt Nederland weer een beetje op gang en worden de coronamaatregelen geleidelijk versoepeld. Inmiddels is ook bekend geworden dat de NOW-regeling (loontegemoetkoming) zal worden verlengd tot 1 oktober 2020 (de NOW II). De veelbesproken ontslagboete, althans die ter hoogte van 50% van de loonsubsidie, is verdwenen uit de NOW-II. Wij wijzen werkgevers […]

Hoe maakt u de thuiswerkplek van werknemers Arbowet-proof?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ten gevolge van de coronacrisis werken veel werknemers (nog steeds) zoveel mogelijk thuis. Dit roept vragen op voor veel werkgevers, zeker nu deze situatie langer aanhoudt. Welke verplichtingen heeft een werkgever ten opzichte van zijn werknemer voor het realiseren van een goede (thuis)werkplek? De Arbeidsomstandighedenwet, kort gezegd de Arbowet, regelt dat werkgever zorgdraagt voor en […]

Omzeilen ketenregeling; mag dat?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over een constructie die er op gericht was de welbekende ketenregeling te omzeilen. De werknemer was op basis van drie aansluitende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als taxichauffeur in dienst geweest bij een taxibedrijf. Na afloop van de derde arbeidsovereenkomst tekende de werknemer op initiatief van het taxibedrijf een […]

O jee, de NOW…

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Vanaf maandag 6 april 2020 kunnen werkgevers – zoals wellicht bekend – aanvragen indienen voor een subsidie in de loonkosten van de maanden maart, april en mei 2020 op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW maakt onderdeel uit van het op 17 maart 2020 bekendgemaakte “noodpakket banen en […]

What does the coronavirus mean for cross-border workers?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Aan het vrij verkeer van personen binnen de EU waren we allemaal gewend. Hoe anders is dat op dit moment, midden in de coronacrisis. Elk land neemt eigen maatregelen om inwoners te beschermen en die maatregelen kunnen problematisch zijn voor de talrijke grensarbeiders in Limburg. Wat betekenen deze maatregelen voor hen, en voor hun werkgevers? […]

De ondernemingsraad (OR) en Corona-maatregelen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De Corona-crisis brengt allerlei vragen met zich mee. Welke maatregelen mag je wél en niet treffen? Uit deze bijdrage volgt, bij welke Corona-maatregelen een onderneming haar ondernemingsraad (OR) wel/niet dient te betrekken. Advies of instemming Er zijn adviesplichtige en instemmingsplichtige besluiten. Adviesplichtige besluiten, zijn besluiten die de bedrijfsvoering aangaan, zoals een reorganisatie of inkrimping. Het […]

Help, hoe zit het met re-integratieverplichtingen in coronatijd?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Als u als werkgever te maken heeft met een zieke werknemer, dan is dat al vervelend genoeg, vooral in deze onzekere tijden. Mogelijk gooit de coronacrisis dan ook nog roet in het eten voor wat betreft de mogelijkheden om de re-integratie effectief op te pakken. Veel ondernemingen zijn immers noodgedwongen gesloten of aan strenge beperkingen […]

Autoriteit Persoonsgegevens versoepelt interpretatie privacywet vanwege Corona

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels ook enkele pagina’s op haar website gewijd aan het Corona-virus. Hieruit volgt onder meer dat, in afwijking van het gebruikelijke beleid van de AP, het werkgevers nu wél is toegestaan de gezondheid van werknemers in de gaten te houden. Normale beleid AP: werkgever geen rol in gezondheid werknemer Het […]

Arbeidsrecht in tijden van corona

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het coronavirus treft momenteel iedereen in onze samenleving. Ook als werkgever of werknemer krijgt u te maken met diverse (al dan niet nieuwe) overheidsmaatregelen en komt u voor lastige vragen te staan. SPEE advocaten & mediation geeft u alvast een aantal handvaten. VOOR WERKGEVERS Wat wordt er van mij als werkgever verwacht? Op werkgevers rust […]

Werknemer zegt arbeidsovereenkomst op maar komt daar later op terug. Mag werkgever werknemer aan de opzegging houden?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werkgever heeft werknemer uitdrukkelijk gewezen op de mogelijke gevolgen van opzegging van diens arbeidsovereenkomst en zelfs een vaststellingsovereenkomst aangeboden ter mogelijke voorkoming daarvan. Werkgever mocht werknemer aan de opzegging houden, volgens de Kantonrechter. Wat speelde er? Werknemer is sinds 1 augustus 2013 bij een onderneming in de metaalsector (hierna: KMT) in dienst in de functie […]

UWV geeft deskundigenoordeel niet (tijdig) af en dient schade aan werknemer te vergoeden

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Deze maand oordeelde het gerechtshof in Den Bosch over de situatie waarin het UWV niet tijdig een deskundigenoordeel heeft afgegeven, dat door een zieke werknemer was aangevraagd. Doordat het deskundigenoordeel niet tijdig op tafel lag, werd werknemer feitelijk gedwongen om een vaststellingsovereenkomst met zijn werkgever te sluiten ter beëindiging van het dienstverband. Hierdoor leed werknemer […]

Sollicitant komt werken op proef: komt er (al) een arbeidsovereenkomst tot stand?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het kan een handig middel zijn om vrijblijvend met elkaar kennis te maken: een sollicitant komt een paar dagen bij zijn of haar toekomstige werkgever “proefwerken”. De vraag is echter: in hoeverre kan een werknemer met succes aanvoeren dat er al een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen? Het gerechtshof Den Haag velde onlangs een oordeel […]

Ontbindingsverzoek door werknemer met 38-jarig dienstverband: toekenning van € 105.000,- aan billijke vergoeding

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Landelijk komen we het niet op grote schaal tegen: het verzoek bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ingediend door werknemer zelf. Voor het slagen van een dergelijk verzoek is namelijk ‘ernstig verwijtbaar handelen’ van werkgever vereist en dat moet worden aangetoond. Onlangs heeft de rechtbank Gelderland zich wel over een dergelijke zaak uitgelaten […]

Eindrapport Commissie Regulering van Werk: what’s next?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Afgelopen donderdag 23 januari jl. heeft de Commissie Regulering van Werk, beter bekend als de commissie-Borstlap, haar eindrapport gepresenteerd over een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. En dat is volgens de Commissie hard nodig: er is veel mis met de huidige regulering van werk en de stand van de arbeidsmarkt. Zo is de […]

Overtreding van concurrentie- en geheimhoudingsbeding komt een werknemer duur te staan; hij is € 389.000,- aan boete verschuldigd

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werknemer had zijn (brandbeveiligings)bedrijf verkocht en was vervolgens in dienst getreden van de verkochte vennootschap. Zijn arbeidsovereenkomst met ingangsdatum 12 april 2014, bevatte een non-concurrentie- en een relatiebeding, dat zowel tijdens de arbeidsrelatie als gedurende een periode van 12 maanden daarna gold. Daarnaast was een geheimhoudingsbeding overeengekomen. Al deze bedingen waren versterkt met een boetebeding. […]

Werkgever stuurt te snel aan op beëindiging van arbeidsovereenkomst tijdens ziekte: billijke vergoeding van € 100.000,- bruto toegekend aan werknemer

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het te snel aansturen van een werkgever op beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer, kan ernstig verwijtbaar handelen van werkgever opleveren én leiden tot de verplichting om aan werknemer een billijke vergoeding van € 100.000 bruto te betalen. Het betrof een een werknemer die op 1 december 2016 in dienst is getreden als […]

Terugblik op de jaren ’10, highlights op het gebied van arbeidsrecht.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Wat hebben de jaren ’10 van de 21e eeuw ons gebracht qua rechtspraak? Zo’n 12.500 uitspraken! En wat voor uitspraken?! Aan het begin van dit decennium maakten we ons nog druk over kennelijk onredelijk ontslag procedures, die nu al lang niet meer bestaan. In datzelfde jaar deed het Hof van Justitie EU uitspraak in de […]

Het invoeren van een vingerscanautorisatie op de werkvloer: mag dat zomaar?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Stel er wordt een nieuw kassasysteem ingevoerd waar werknemers slechts toegang tot krijgen door hun vingerafdruk te scannen. Een van de werknemers is het er niet mee eens dat haar vingerafdruk hiervoor wordt gebruikt. Kan de werkgever haar verplichten om haar vingerafdruk af te geven? Of is dit in strijd met de regels voor privacy? […]

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst tussen een onlineplatform en een schoonmaker?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst tussen een onlineplatform en een schoonmaker? Helpling is een onlineplatform waar schoonmakers hun diensten kunnen aanbieden en gevonden kunnen worden door huishoudens die een schoonmaker zoeken. Volgens één van de schoonmaaksters die via het platform werk verricht heeft en volgens de FNV is er sprake van een arbeidsovereenkomst tussen […]

Wanneer kiezen voor een second opinion van een tweede bedrijfsarts, en wanneer kiezen voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Wanneer kiezen voor een second opinion van een tweede bedrijfsarts, en wanneer kiezen voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV? In een eerder artikel hebben we al uitgelegd hoe het aanvragen van een “second opinion” bij een tweede bedrijfsarts werkt, en welke rechten een werknemer in dat kader heeft (zie: https://www.spee-advocaten.nl/wist-u-dit-al-over-het-recht-op-een-second-opinion-bij-een-andere-bedrijfsarts1). Maar we […]

Verplichting om correspondentie in de buitenlandse taal te vertalen in kader van re-integratie?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werkneemster, met de Spaanse nationaliteit, woont sinds 2006 in Nederland. Werkneemster treedt in 2010 in dienst van (de rechtsvoorganger van) werkgever. Zij meldt zich in 2016 ziek. Zij wordt vervolgens meermaals opgeroepen om bij de bedrijfsarts te verschijnen. Na een waarschuwing met loonopschorting verschijnt werkneemster bij de bedrijfsarts. Deze stelt vast dat zij daadwerkelijk arbeidsongeschikt […]

Benoemingsbesluit statutair bestuurder ontbreekt? Foutje bedankt!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In onze praktijk zien we regelmatig dat een directeur als statutair bestuurder wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en zich in de praktijk ook als een statutair bestuurder gedraagt. Desalniettemin kan zo’n directeur strikt juridisch gezien toch niet als een statutair bestuurder gekwalificeerd worden, omdat een benoemingsbesluit ontbreekt. Een inschrijving in het Handelsregister is […]

How does homeworking influence cross-border workers’ tax and social security position?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Aan thuiswerken kleven veel voordelen. Daarom bieden veel werkgevers hun werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. Eerder schreven wij al dat er voor werkgevers echter ook risico’s kunnen kleven aan het thuiswerken. Zo publiceerden wij op onze website een artikel over de aansprakelijkheid van de werkgever voor de thuiswerkplek van de werknemer. Ten aanzien […]

Aansprakelijkheid werkgever voor thuiswerkplek werknemer

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De afgelopen jaren is flexwerken een trend geworden. Werknemers kunnen steeds vaker kiezen waar ze werken. Vaste werkplekken zijn in menig functie verleden tijd. Maar hoe zit het met de zorgplicht van werkgevers voor werknemers die thuis werken? En hoe kan de werkgever deze verantwoordelijkheid vormgeven? Het is goed om hier even bij stil te […]

Wat als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Wanneer een werknemer ziek uitvalt, is het van belang om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Een zieke werknemer kost u als ondernemer immers geld. Bovendien rusten er op u als werkgever wettelijke re-integratieverplichtingen (uiteraard rusten dergelijke wettelijke re-integratieverplichtingen ook op de werknemer). Het is belangrijk dat deze re-integratieverplichtingen ook […]

Geen ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks lange duur van discussie over functioneren werkneemster. Hoe bouwt u dan wél een goed ontslagdossier op?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Geen ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks lange duur van discussie over functioneren werkneemster. Hoe bouwt u dan wél een goed ontslagdossier op? De werkgever beoordeelt op basis van de door hem voorgeschreven functie-eisen of een werknemer (dis)functioneert. In een ontslagprocedure zal de werkgever moeten aantonen dát iemand disfunctioneert, en niet herplaatst kan worden. Dat dit niet makkelijk […]

Cross-border worker: you are in a much better position than you think!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig stellen werkgevers en werknemers ons vragen die te maken hebben met het thema ‘arbeidsongeschiktheid’. De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt – zo blijkt – menigeen hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder. Dit lichten we hieronder toe. […]

Are cross-border workers obliged to attend an appointment with the company doctor?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Regelmatig stellen werkgevers en werknemers ons vragen die te maken hebben met het thema ‘arbeidsongeschiktheid’. De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt – zo blijkt – menig werkgever hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder. Dit lichten we hieronder […]

De privacy van de zieke werknemer

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In elk bedrijf komt het wel eens voor dat een werknemer ziek wordt. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid, maar vaak ook bij een korte afwezigheid wegens bijvoorbeeld de griep, worden er dan medische gegevens van de werknemer geregistreerd. Gegevens over de gezondheid van werknemers zijn echter bijzondere persoonsgegevens en kunnen, als deze niet goed worden verwerkt, behoorlijke […]