Search
Close this search box.
2 dec 2020 Detachering van buitenlandse werknemers: wel of geen gelijke beloning en wat zijn verder de regels?

Medio 2020 zijn de regels voor detachering van werknemers binnen de Europese Unie op een aantal punten gewijzigd. Een belangrijke wijziging is, dat de maximale duur van detachering is beperkt en ook bestaat er nu recht op gelijke beloning van in Nederland gedetacheerde buitenlandse werknemers.

Een gedetacheerde werknemer had tot 1 maart 2020 recht op een aantal minimale arbeidsvoorwaarden in het land van ontvangst, het betrof echter enkel het recht op het minimumloon en op vakantietoeslag. Indien deze arbeidsvoorwaarden in het ontvangstland voordeliger zijn dan in het land van waaruit de werknemer wordt gedetacheerd, heeft de werknemer recht op de meest gunstige voorwaarden.

Dit recht is echter inmiddels uitgebreid, omdat de herziening van de detacheringsrichtlijn uitgaat van het motto: “gelijk werk op dezelfde werkplek, moet gelijk worden beloond”. Hieruit vloeit voort, dat gedetacheerde werknemers nu náást recht op minimumloon en vakantietoeslag in het “meest gunstige” land, ook recht hebben op bijvoorbeeld aanvullende toeslagen, bonussen en loonsverhoging.

Verder is van belang om er rekening mee te houden, dat noodzakelijke kosten die worden gemaakt in het kader van de detachering (denk aan reiskosten, maaltijdkosten en huisvestingskosten), niet tot het minimumloon mogen worden gerekend, maar separaat dienen te worden vergoed aan de gedetacheerde werknemer. De verplichting van een werkgever om deze kosten te vergoeden, wordt bepaald door het recht van het land van waaruit de werknemer wordt gedetacheerd. Inhouding van dit soort kosten tot onder het minimumloon, is echter niet langer toegestaan.

Verder is de maximale duur van detachering verkort van een onbeperkte periode (voorheen), tot 12 maanden (momenteel), met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal zes maanden. Verlenging is echter alleen mogelijk, indien gemotiveerd kan worden aangegeven, waarom de periode van 12 maanden, zal worden overschreden. Een dergelijke gemotiveerde kennisgeving dient te worden gericht aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook van belang om te weten is, dat na 12 maanden detachering, het volledige arbeidsrecht van het land van ontvangst van toepassing wordt, uitgezonderd het ontslagrecht en aanvullende bedrijfspen­sioenregelingen. Hier valt echter wél onder, dat een werkgever bijvoor­beeld in geval van arbeidsongeschiktheid, een loondoorbe­talingsplicht van 104 weken heeft, en ook dat alle bepalingen uit bijvoorbeeld algemeen verbindend verklaarde cao’s, van toepassing worden. Ook de ketenregeling wordt na 12 maanden van toepassing. Buitenlandse werkgevers dienen zich bovendien bewust te zijn van de meldingsplicht die er bestaat, voor waar en wanneer en met welke gedetacheerde werknemers in Nederland zal worden gewerkt. Deze melding dient te worden gedaan op www.postedworkers.nl/online-melden. Boven–dien dient er op de werkplek ook een personeelsdossier/administratie aanwezig te zijn, waarin zich minimaal salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten van de gedetacheerde werknemers bevinden. Op het niet naleven van de meldingsplicht of andere verplichtingen, staan boetes.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen