Suche
Close this search box.

Auflösungsantrag abgelehnt: Das Gericht in Rotterdam unterstreicht Bedeutung der Wiedereinstellung bei langfristiger Beschäftigung

In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam werd een verzoek door de werkgever tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst afgewezen. De zaak, waarin een werknemer met een dienstverband van meer dan dertig jaar betrokken was, biedt met name op het gebied van herplaatsing belangrijke gezichtspunten voor werkgevers. De werknemer, een werk-leermeester, stond voor de uitdaging […]

Gesetz über transparente und berechenbare Arbeitsbedingungen: Wie steht es um das Verbot von Nebentätigkeiten?

Op 1 augustus 2022 trad de Wet implementatie EU- richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Deze wet vormt de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152, betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie. Het doel van de Wtva is het bieden van meer transparantie en voorspelbaarheid. Er is echter helaas nog steeds sprake […]

Vorfragen in einer Mietrechtssache: Ist die Klausel, dass der Verbraucher alle Gerichtskosten schuldet, missbräuchlich?

De kantonrechter te Amsterdam heeft recent in een aantal zaken geoordeeld dat een overeengekomen huurverhogingsbeding bij woonruimte oneerlijk is. Het betrof een huurovereenkomst  gesloten met een consument, zodat door de rechter ambtshalve toetsing aan het Europese en Nederlandse consumentenrecht moest plaatsvinden, in het bijzonder aan de Richtlijn 93/13 EG (Richtlijn oneerlijke bedingen). Dit vormde aanleiding […]

ChatGPT für Ihr Geschäft engagieren: ein kluger Schachzug oder ein Risiko?

In de afgelopen maanden hebben AI-chatbots, zoals ChatGPT, wereldwijd aandacht getrokken met hun vermogen om op een mensachtige manier een digitaal gesprek aan te gaan over vrijwel elk onderwerp. Deze chatbots zijn ontworpen om op een natuurlijke manier te communiceren en worden steeds vaker ingezet om de productiviteit van gebruikers te verhogen. Inmiddels kunnen chatbots […]

Schuldhafte Einkommensverluste und die Festlegung des (Kinder-)Unterhalts, was ist damit?

Bij het vaststellen van kinderalimentatie is het bepalen van de draagkracht van de ouders een belangrijk onderdeel. Draagkracht is het bedrag dat de alimentatiebetaler maandelijks kan voldoen, terwijl rekening moet worden gehouden met het feit dat hij/zij ook zichzelf kan blijven onderhouden. De alimentatiebetaler is verplicht om zich in te spannen een dusdanig inkomen te […]

Abschaffung der Schichtarbeit: Altersdiskriminierung?

Is de afschaffing van ploegendienst voor 60-plussers leeftijdsdiscriminatie? Lees hier het antwoord op die vraag: Wat waren de feiten? Werkgever, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) is actief in de auto-industrie. Een aantal werknemers in de productie werkt in drieploegendienst en dat levert een ploegentoeslag van 21% op, bovenop het vaste brutomaandloon. In hun arbeidsovereenkomsten is […]

Antrag auf Umgang eines Minderjährigen mit einem Halbbruder oder einer Halbschwester möglich?

De Nederlandse wet biedt een minderjarig kind van twaalf jaar of ouder of een minderjarige die in staat kan worden geacht zijn/haar belangen behoorlijk waar te nemen, de mogelijkheid zich tot de rechtbank te wenden, de zogenaamde “informele rechtsingang”. De minderjarige kan de rechtbank heel laagdrempelig schrijven of bellen  voor bijvoorbeeld aanpassing van het ouderlijk […]

Wettbewerbsklausel durch Karrieresprung des Arbeitnehmers außer Kraft gesetzt?

Feiten Werknemer en werkgever zijn een concurrentiebeding overeengekomen. Werknemer heeft ontslag genomen en wil per 1 april 2024 in dienst treden bij een andere werkgever. Zijn oude werkgever probeert die indiensttreding tegen te houden met een beroep op het concurrentiebeding. Werknemer vraagt daarom in kort geding om schorsing van het concurrentiebeding, op basis van (onder […]

Arbeitsunfall: Arbeitgeber verstößt gegen seine Sorgfaltspflicht

Op de werkvloer geldt soms: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’ en ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’. De vraag is dan: heeft de werkgever steken laten vallen en bestaat er een verplichting om de schade aan de werknemer te vergoeden?  De rechtbank Gelderland heeft hier onlangs een uitspraak over gedaan. Lees hier verder: Wat […]

Erläuterung der Versicherungsbedingungen eines Versicherungsvertrags

Polisvoorwaarden van een verzekeringsovereenkomst zijn niet altijd duidelijk. Doorgaans wordt er door de verzekeraar en de verzekeringnemer over de inhoud van de polisvoorwaarden niet onderhandeld. Wanneer zich schade voordoet komt het regelmatig voor dat de verzekeraar met verwijzing naar de polisvoorwaarden de uitkering van verzekeringsgelden afwijst. Dit is niet altijd terecht. Over de uitleg van […]

Warum einen spezialisierten Scheidungsmediator wählen, der gleichzeitig Anwalt ist?

In de wirwar van emoties en alle zaken die er geregeld moeten worden bij een echtscheiding, is het van cruciaal belang dat beide partijen kunnen rekenen op deskundige begeleiding. Het verschil in begeleiding tussen een gespecialiseerd echtscheidingsmediator die tevens (familierecht-)advocaat is en een mediator zonder juridische achtergrond is cruciaal, vooral wanneer het gaat om de […]

Berechnung des Übergangsgeldes: Welche Lohnbestandteile zählen?

Sinds de inwerkingtreding van de Wwz is een werkgever die een arbeidsovereenkomst beëindigt in beginsel een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Soms is echter onduidelijk voor partijen, welke (loon)componenten wél en niet meetellen voor de berekening van deze vergoeding. Wettelijk kader De wetgever heeft gekozen voor een strikte formulering als het gaat om welke looncomponenten […]

Verlängerung des Mieterhöhungsbegrenzungsgesetzes?

Per 1 mei 2021 is de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten ingevoerd. Deze wet beschermt huurders van woningen in de vrije sector tegen hoge jaarlijkse huurstijgingen door de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot een maximum. Omdat deze wet per 1 mei 2024 eindigt en de noodzaak tot maximering nog steeds aanwezig is, is er op […]

Kompensierung höherer Hypothekenzinsen bei Übernahme einer Wohnung nach der Scheidung?

Een essentieel, maar helaas vaak over het hoofd gezien aspect van verdelingen bij (echt)scheiding, is de waardering van schulden, waarbij we in deze bijdrage ingaan op de waardering van te verdelen hypotheekschuld, in het geval dat de woning wordt overgenomen door een van de voormalige partners. In de regel worden hypotheekschulden gewaardeerd op basis van […]

Beurteilung des Managementvertrags nach dem Deliveroo-Kriterium

Zowel op wetgevend vlak als in de rechtspraak is er veel te doen over de kwalificatievraag: is een medewerker zelfstandig ondernemer of toch een werknemer? In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland wordt een managementovereenkomst beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn geformuleerd in het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad. Meer leest […]

Beendigung eines langfristigen Vertrags

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch moest onlangs oordelen in een zaak waarin na een lange en intensieve samenwerking tussen partijen de overeenkomst werd opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn van een maand. Werd dit door het hof redelijk geacht? De feiten Twee transportbedrijven, gericht op pakketbezorging aan huis, vervoerden sinds 2008 en 2011 pakketten in opdracht […]

Abrechnungsklausel in Eheverträgen und Schulden, was ist damit?

Het periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is een veel voorkomend mechanisme om tijdens het huwelijk of bij echtscheiding financiële afspraken te maken en uit te voeren. Dit beding, vaak opgenomen in huwelijkscontracten waarbij echtgenoten afzien van gemeenschap van goederen, heeft tot doel een eerlijke verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen te bewerkstelligen. Concreet […]

Haftung des Bauunternehmers für Sachschäden Dritter

De Hoge Raad heeft onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak waarbij tijdens bouwwerkzaamheden schade was ontstaan aan een naastgelegen pand. De vraag in deze kwestie was in hoeverre zaakschade van derden door bouwwerkzaamheden een onrechtmatige daad van de aannemer kan opleveren in het geval de aannemer zowel bij de voorbereiding als de uitvoering […]

Die Beauftragung einer externen Detektei kann den Arbeitgeber teuer zu stehen kommen

We zien het in de arbeidsrechtpraktijk regelmatig: werkgevers die een bedrijfsrecherchebureau in de arm nemen om onderzoek te doen naar gedragingen van werknemers. Dat kán natuurlijk een goed idee zijn, maar werkgevers moeten er zeker niet te licht over denken. Deze week bespreken we een recente zaak, waarin het inschakelen van een extern onderzoeksbureau niet […]

Eheverträge und Erbschaftssteuer: Ein erhellendes Urteil des Obersten Gerichtshofs

Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk is een mogelijkheid die echtparen in staat stelt om de financiële verhoudingen tussen hen aan te passen aan veranderende omstandigheden of inzichten. Dit proces vereist een zorgvuldige overweging en deskundige begeleiding, omdat dergelijke wijzigingen niet alleen de relatie tussen de echtgenoten beïnvloeden, maar ook gevolgen […]

Unklare Vertragsstrafenklausel

In een koopovereenkomst betreffende een onroerende zaak wordt doorgaans een boetebeding opgenomen inhoudende, kort gezegd, dat de tekortschietende partij een boete verbeurt van ten minste 10% van de koopsom. De rechtbank Midden-Nederland moest onlangs oordelen in een kwestie waarin de verkoper van een onroerende zaak zich op het standpunt stelde dat de koper niet alleen […]

Preventive Law: Vorbeugen ist besser als heilen.

Preventive Law is een beweging afkomstig uit Amerika, die is ontwikkeld door de advocaat en hoogleraar Louis Meier Brown. Het levensmotto van Brown was: “time to see an attorney is when you’re legally healthy – certainly before the advent of litigation, and prior to the time legal trouble occurs”. Hij was van mening dat het […]

Kündigung eines Mitarbeiters ohne Verbesserungsplan: Denken Sie nach, bevor Sie anfangen

Feiten Werkgever laat een werkneemster na 27 jaar dienstverband weten dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen omdat werkneemster niet zou functioneren. De betreffende aanzegging is niet voorafgegaan door een verbetertraject en werkneemster is ook niet eerder aangesproken op haar functioneren. Werkgever dient een ontbindingsverzoek in en werkneemster wordt op non-actief gesteld. Hoe oordeelt de kantonrechter? […]

Kann der Vermieter Mietvergnügens aussetzen, wenn der Mieter nicht zahlt?

Kan een verhuurder bij een betalingsachterstand niet gewoon aan de huurder het huurgenot ontzeggen door de sloten te vervangen in plaats van een procedure te moeten opstarten met alle kosten van dien? De algemeen aanvaarde opvatting is, dat een verhuurder zijn verplichting tot het verschaffen van huurgenot niet kan opschorten. Advocaat-generaal W.L. Valk wierp onlangs […]

Der Pflichtteil: ein Sicherheitsnetz für den Fall einer Enterbung

In de complexe wereld van erfrecht, vormt de legitieme portie een belangrijke bescherming voor nabestaanden. Het is een wettelijk vastgelegd deel van de erfenis waarop kinderen van de overledene recht hebben, zelfs als ze zijn onterfd. In dit artikel geven wij een overzicht van de legitieme portie, inclusief de berekening, aanspraken, en de juridische nuances […]

Sie haben den Job! Oder haben Sie?

Een heuglijk moment: een nieuwe baan. Maar helaas ook regelmatig onderwerp van discussie. Is er bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen als er nog bepaalde zaken onduidelijk zijn? De rechtbank Amsterdam heeft hier onlangs een uitspraak over gedaan. Lees hier verder: Wat waren de feiten? In deze zaak gaat het om een sollicatieprocedure bij Randstad. […]

Haftung des VvE-Verwalters

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs een beheerder van een Vereniging van Eigenaren (VvE) veroordeeld tot betaling van een forse schadevergoeding aan de VvE, omdat deze beheerder niet de zorgvuldigheid van een goed opdrachtnemer in acht had genomen bij de inkoop van collectieve energie. Benieuwd naar de overwegingen van de rechtbank? De feiten Sedert 1 mei 2015 voert een beheerder het beheer uit […]

Streitigkeiten zwischen Aktonäre: Wie geht man damit um?

Het verdient de voorkeur het geschil in der minne op te lossen, bijvoorbeeld door het uitkopen van de (andere) aandeelhouder, op basis van een regeling opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Een ervaren zakelijk mediator kan dit proces professioneel en kundig begeleiden. Als dit onverhoopt niet tot een oplossing leidt, dan biedt Boek 2 BW (artikel 2:335 […]

Vermögensauseinandersetzung nach der Scheidung: die wichtige Rolle des Stichtags

De Hoge Raad heeft zeer recent een belangrijke uitspraak gedaan over de datum van verdeling van gemeenschapsgoederen en het peilmoment voor de waardering. De uitspraak van de Hoge Raad in deze zaak is onder meer van groot belang als er vermogen verdeeld moet worden. De (peil)datum van de verdeling blijkt van cruciaal belang bij het bepalen van de […]

Abwägung der Interessen bei einem Wettbewerbsverbot

Zoals de meeste mensen inmiddels wel weten, wordt er bij een vordering tot schorsing van een concurrentiebeding, door de rechter een belangenafweging gemaakt. De belangen van de werkgever bij het in stand laten van het concurrentiebeding worden afgewogen tegen de belangen van de werknemer bij buitenwerkingstelling/schorsing ervan. In onderhavig kort geding, vond ook een dergelijke […]

Änderungen im Arbeitsrecht ab 1. Januar 2024

Er is weer een nieuw jaar aangebroken en dat betekent – ook op het gebied van het arbeidsrecht – weer een aantal veranderingen. In onze bijdrage van vandaag, hebben we deze voor u op een rij gezet. Invoering minimumuurloon en indexatie. De wet minimumloon treedt in werking op 1 januari 2024. Het is vanaf dat […]

Die Vorteile der Scheidungsmediation: nachhaltig und lösungsorientiert

Een echtscheiding is een emotioneel uitdagende periode, ongeacht de omstandigheden. Het kan een turbulente tijd zijn waarin emoties hoog oplopen en beslissingen soms overhaast worden genomen. Mediation kan een waardevolle en verstandige keuze zijn om de impact van een echtscheiding te verzachten en constructieve oplossingen te vinden voor de betrokken partijen. Mediation biedt bovendien een […]

Hat ein Arbeitnehmer während der Anmelde- und Startzeit Anspruch auf Lohn?

In een uitspraak van de rechtbank Den Haag kwam de vraag aan de orde, of de tijd die een werknemer nodig heeft om voorafgaand aan diens officiële aanvang van de werktijd in te loggen en op te starten, aangemerkt dient te worden als arbeidstijd. Werknemer was van mening dat hij salaris diende te ontvangen voor […]

Verletzung der Eigentumsrechte durch die Eigentümergemeinschaft (VvE)?

Een VvE werd onlangs gedagvaard omdat zij balkons had aangebracht boven het perceel van een buurman. De buurman vorderde in kort geding verwijdering van de balkons omdat daarmee inbreuk zou worden gemaakt op zijn eigendomsrecht.  In deze zaak, die liep bij de rechtbank Amsterdam, speelde het volgende. De feiten De leden van de VvE zijn […]

Die Bedeutung klarer finanzieller Regelungen für unverheiratete Lebensgemeinschaften.

We schreven al eerder over vergoedingsrechten voor ongehuwde samenlevers. Vergoedingsrechten hebben betrekking op het recht van de ene partner om een vergoeding te ontvangen voor de investeringen die hij of zij heeft gedaan in goederen die toebehoren aan de andere partner. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de aankoop van een (gezamenlijke) woning, verbeteringen aan […]

Anzeigepflicht bei Abschluss eines Versicherungsvertrags

Een verzekeringnemer heeft bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst een precontractuele mededelingsplicht (art. 7: 928 BW). Wanneer deze mededelingsplicht wordt geschonden kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs in een kwestie waarin de uitleg over een vraag naar het strafrechtelijk verleden centraal stond. De verzekeraar weigerde dekking met een beroep op verzwijging. […]

Fahrplan für Unternehmer in Scheidung.

Navigeren door de complexe juridische aspecten van een (echt)scheiding vereist niet alleen kennis, maar ook een doordachte aanpak. Dat geldt eens te meer voor ondernemers. Als scheidende ondernemer staat u voor belangrijke beslissingen die niet alleen uw privésituatie, maar vooral ook uw bedrijf kunnen beïnvloeden. Het vinden van het juiste juridische advies is cruciaal om […]

Befristete vermietungen deutlich eingeschränkt!

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het wetsvoorstel “Wet vaste huurcontracten”. De mogelijkheden om woonruimte tijdelijk te verhuren worden met deze wet aanzienlijk beperkt. Het sluiten van tijdelijke huurcontracten die automatisch eindigen is in beginsel niet meer mogelijk. Voor een beperkt aantal gevallen is een uitzondering gemaakt.  Huidige situatie In 2016 is de […]

Indexierung der unterhaltszahlungen 2024 so hoch wie nie zuvor: gibt es auswege?

Het is alweer zover! Het door het Ministerie van Justitie en Veiligheid vastgestelde indexeringspercentage voor partner- en kinderalimentatie is bekend. Het is van essentieel belang voor zowel alimentatiebetalers als -ontvangers om op de hoogte te zijn van de wettelijke indexering van alimentatieverplichtingen. Het geeft immers inzicht in de financiële situatie voor het komende jaar. Alle […]

Vorlagefragen an den obersten gerichtshof zur missbräuchlichen mieterhöhungsklausel

De kantonrechter te Amsterdam heeft recent in drie zaken geoordeeld dat het overeengekomen huurverhogingsbeding bij woonruimte oneerlijk is. Het betrof een huurovereenkomst gesloten met een consument, zodat door de rechter ambtshalve toetsing aan het Europese en Nederlandse consumentenrecht moet plaatsvinden, in het bijzonder aan de Richtlijn 93/13 EG (Richtlijn oneerlijke bedingen). Het gevolg hiervan is, […]

Missbräuchliche mietänderungsklausel?

De kantonrechter te Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een kwestie waar aan de orde kwam of de door de verhuurder gestelde huurachterstand door de huurder moest worden voldaan. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst was door toepassing van het overeengekomen huurprijswijzigingsbeding de huurprijs bijna verdubbeld. Werd de vordering van de verhuurder toegewezen?  De feiten […]

Was bedeutet es, auf einen nachlass zu verzichten?

Als het gaat om het verwerken van het overlijden van een dierbare, kan de complexiteit van het beheer van de nalatenschap overweldigend zijn. In sommige gevallen kan men zich in een situatie bevinden waarin kiezen om de erfenis te verwerpen verstandig is. Deze beslissing kan aanzienlijke juridische en financiële gevolgen hebben en het is van […]

Unvorhergesehene Umstände aufgrund der Corona-Pandemie in der Dienstvereinbarung

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs een opvallende uitspraak gedaan. De afgelopen jaren is er veel geprocedeerd over de invloed van de coronapandemie op huurovereenkomsten. Het hof honoreerde in deze zaak een beroep op ontbinding van een ander soort overeenkomst, namelijk een dienstverleningsovereenkomst, wegens onvoorziene omstandigheden (coronapandemie) door zich aan te sluiten bij het arrest van […]

Sie sind Unternehmer und haben einen Ehevertrag mit einer regelmäßigen Abfindungsklausel? Seien Sie vorsichtig, vor allem im Falle einer Scheidung!

Een echtscheiding is altijd een ingrijpende gebeurtenis, maar voor ondernemers brengt dit – zoals we al vaker schreven – meestal extra complexiteit met zich mee. Veel ondernemers hebben voorafgaand aan (of tijdens) hun huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opstellen, met als belangrijkste doel om hun zakelijk vermogen te beschermen. De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met een […]

Neue Regeln für die Turboliquidation ab 15. November 2023

Dit najaar treden nieuwe – en vooralsnog tijdelijke – regels over de turboliquidatie in werking. Hoe dat precies zit, leest u hier: Eerder dit jaar informeerden wij onze lezers al over de aankomende wijzigingen. Kort en goed brengt de nieuwe wetgeving drie veranderingen. In de eerste plaats is het (voormalig) bestuur van de ontbonden rechtspersoon […]

Kann ein testamentarisch eingesetzter Testamentsvollstrecker entlassen werden?

Een executeur speelt een cruciale rol bij het afhandelen van nalatenschappen en het uitvoeren van de laatste wil van de overledene. Deze taak omvat het beheren van bezittingen, schulden afhandelen en ervoor zorgen dat de wensen van de overledene worden gerespecteerd. Executeurs worden doorgaans met grote verantwoordelijkheid belast. Dat kan leiden tot  situaties waarin het […]

Schuldenteilung bei der Scheidung: Gegenseitige Belastung und Einforderbarkeit

Een echtscheiding is vaak een emotioneel en juridisch complexe gebeurtenis, waar veel bij komt kijken. Vandaag belichten we het aspect schulden. Veel mensen krijgen binnen een huwelijk wel met schulden te maken. Een hypotheek, een doorlopend krediet, een persoonlijke lening, een zakelijke lening of bijvoorbeeld een lening bij ouders of andere familieleden. Het correct en […]

Neue Erkenntnisse über die Auslegung von Eheverträgen

Aanstaande echtgenoten kunnen de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen door bij een notaris huwelijkse voorwaarden op te laten maken. Bij echtscheiding wordt er echter regelmatig geprocedeerd over de uitleg van huwelijkse voorwaarden. In een recent arrest van het gerechtshof Den Haag werden de tussen partijen gesloten huwelijkse voorwaarden uitgelegd aan de hand van de […]

Das Gesetz über gute Vermieterschaft

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet beoogt ongewenste praktijken van verhuurders tegen te gaan en beteugelt discriminatie en intimidatie op de woningmarkt. Gemeentes hebben meer macht gekregen om foute verhuurders aan te pakken. Zij kunnen bestuurlijke boetes opleggen, een vergunningplicht invoeren en het beheer van een verhuurd […]

Was sind die Ausgleichsansprüche bei unverheirateten Lebenspartnern?

In de afgelopen decennia is het traditionele beeld van relaties en gezinnen aanzienlijk veranderd. Steeds meer stellen kiezen ervoor om ongehuwd samen te leven in plaats van te trouwen. Vaak ook met de gedachte dat een verbreking van de relatie minder problematisch verloopt en minder om het lijf heeft dan in het geval van een echtscheiding. Hoewel deze keuze zeker […]

Allgemeine Geschäftsbedingungen: ein Muss für Unternehmer!

Als advocaten in de zakelijke praktijk komen we nog regelmatig ondernemingen (van klein tot groot) tegen die geen algemene voorwaarden hanteren. Of ondernemingen die voorwaarden gebruiken die helemaal niet meer passen bij het huidige aanbod in producten of diensten. Geldt dat misschien ook voor uw onderneming? Lees dan vooral verder. Wat gaat er vaak mis? […]

Unternehmer/DGA? Sie zahlen oder erhalten Unterhalt? Wie funktioniert das?

Bij een echtscheiding spelen financiële kwesties vaak een belangrijke rol. Een van de cruciale aspecten is de vaststelling van alimentatie. Met name wanneer een van de echtgenoten een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een onderneming is, is dit vaak complexe materie waar veel discussie over kan ontstaan. In deze bijdrage zullen we ingaan op de […]

Fortsetzung des Mietvertrags durch einen Mitbewohner nach dem Tod des Mieters

Vorige maand heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een kwestie waarin een samenwoner verzocht om voortzetting van de huurovereenkomst na overlijden van de huurder. De verhuurder was van mening dat de samenwoner onvoldoende waarborg bood voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst. Volgens de samenwoner diende de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het […]

Gesetzentwurf zum doppelten Familiennamen

Met ingang van 1 januari 2024 krijgen ouders de mogelijkheid om hun kinderen een dubbele achternaam te geven. Een kind kan dan de achternaam van beide ouders krijgen. Wat houdt dit wetsvoorstel precies in? Achtergrond Op dit moment is het in Nederland niet mogelijk om kinderen een dubbele achternaam te geven. Van oudsher kregen kinderen […]

Der Aktionärsbindungsvertrag: in guten wie in schlechten Zeiten

Het samen oprichten van een BV is vaak een bijzonder en feestelijk moment. Bij de oprichting aan tafel bij de notaris kan de champagne worden ontkurkt, de BV ziet het levenslicht! Dit is eigenlijk de ondernemingsrechtelijke variant van een huwelijk: u gaat samen een avontuur aan en hoopt dat u daar lang van kunt genieten. […]

das Ende der befristeten Mietverträge

Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten aangenomen. Om huurders meer zekerheid te geven, wordt het vaste huurcontract weer de norm. Vanaf 2024 is het sluiten van tijdelijke huurcontracten die automatisch eindigen in beginsel niet meer mogelijk. Voor een beperkt aantal gevallen is een uitzondering gemaakt. Huidige situatie In 2016 is de […]

Recht der Erben auf Information im Nachlass

Het verlies van een dierbare is een emotioneel zware periode, maar tegelijkertijd worden erfgenamen geconfronteerd met diverse juridische aspecten. Een belangrijk recht dat erfgenamen hebben, is het recht op informatie met betrekking tot de nalatenschap. Dit recht biedt erfgenamen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de financiële en juridische aspecten van de nalatenschap, zodat […]

Nichtkonformität: Informationspflicht und Untersuchungspflicht

Geschillen over gebrekkige zaken worden regelmatig aan de rechter voorgelegd.  Bij de beoordeling van de vraag of bepaalde gebreken non-conformiteit opleveren spelen de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper een rol. Volgens vaste jurisprudentie prevaleert de mededelingsplicht boven de onderzoeksplicht. Onlangs heeft de Hoge Raad zich wederom uitgelaten over de verhouding […]

Update zur Haftung von Direktoren bei Konkurs

Wanneer is iemand een feitelijk beleidsbepaler? Inleiding Een faillissement is op zich al geen prettig scenario voor een bestuurder van een BV of een NV. Mocht blijken dat de bestuurder zijn of haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, dan kan hij of zij bovendien in privé hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden. Maar let op: […]

Belästigung durch Mieter

Regelmatig worden verhuurders geconfronteerd met overlast veroorzakende huurders. Huurders komt op grond van de wet en jurisprudentie een behoorlijke bescherming toe. Wat kunt u als verhuurder doen aan bijvoorbeeld asociaal gedrag naar andere bewoners of geluidsoverlast? Wanneer is de overlast dusdanig erg dat u dit als verhuurder niet langer hoeft te tolereren? Verplichting huurder Artikel […]

Neues ROZ-Muster für Einzelhandelsflächen

Voor het vastleggen van afspraken tussen huurders en verhuurders worden in de praktijk veelal de verhuurdersvriendelijke modelcontracten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) gebruikt. Het laatste model voor de zogeheten 290-bedrijfsruimte (zoals winkels en horeca) dateert uit 2012 en heeft onlangs, na ruim 10 jaar, een update gehad. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Omzetgerelateerde […]

Neue Regeln für die Kaution von Mietobjekten

Deze maand heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Een van de gevolgen van dit wetsvoorstel is, dat verhuurders zullen worden beperkt in de hoogte van de waarborgsom bij verhuur van woonruimte. Verhuurders mogen in de toekomst nog maar twee maanden huur als borg in rekening brengen voor een woning. Ook moeten huurders […]

Anordnung zum Verkauf der Wohnung im Eilverfahren?

Bij echtscheiding komt het regelmatig voor dat één van de partijen niet bereid is om vrijwillig medewerking te verlenen aan de verkoop van de echtelijke woning. Al lange tijd is het de vraag of een veroordeling tot medewerking aan woningverkoop in kort geding kan plaatsvinden. In de rechtspraak wordt hier verschillend over gedacht. Om een […]

Säumnis eines Immobilienmaklers bei Vermittlungsauftrag

Het gerechtshof Den Haag kreeg onlangs een zaak ter beoordeling voorgelegd waarin de vraag centraal stond of een makelaar tekort was geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit een met een verhuurder gesloten bemiddelings- en beheersovereenkomst. De kantonrechter was van oordeel dat de makelaar het niet goed had gedaan en heeft de overeenkomst ontbonden. […]

Rechnung mit Angabe der erbrachten Leistungen: Verstoß gegen AVG und Schweigepflicht?

Infomedics, een factoringbedrijf dat factureert namens zorgaanbieders, stuurt een patiënte een factuur met daarop specificaties van de verleende zorg. Deze patiënte is daar niet blij mee en vordert schadevergoeding wegens schending van haar privacy en de geheimhouding. Hoe de rechtbank en vervolgens het gerechtshof daarover oordeelden, leest u hier. Waar gaat de zaak over? Het […]

Inflation und Mietindexierung

Huurders van bedrijfsruimte zien zich vanwege de hoge inflatie geconfronteerd met forse huurprijsindexaties. De huurverhoging voor woningen (in de vrije sector) is door een wetswijziging per 1 januari 2023 gemaximeerd. Hoe zit dit voor de huur van bedrijfsruimte? ROZ-model Om de jaarlijkse huurverhoging te kunnen vaststellen moet worden gekeken naar de afspraken in de huurovereenkomst. […]

Verheimlichung von Vermögenswerten in Scheidungssachen

Onlangs heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een zaak die ging over de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap, in het bijzonder over de vraag of de vrouw een aandeel had in onroerend goed in Rusland en zo ja, of zij dat opzettelijk had verzwegen. Verzwijging Bij echtscheiding zijn echtgenoten afhankelijk van elkaars inlichtingen over […]

NIEDERLÄNDISCHER ARBEITGEBER SCHLIESST VSO MIT IN BELGIEN WOHNENDEM ARBEITNEHMER AB: WAS IST MIT DEN LEISTUNGSANSPRÜCHEN?

Inleiding Een werknemer die in Nederland werkt maar in België woont en werkloos wordt, moet werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de Belgische RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Dit vloeit voort uit de zogenaamde “woonstaatregel”. Grensarbeiders worden voor de toepassing van de Belgische werkloosheidsregelgeving identiek behandeld als werklozen die in België gewerkt hebben. Recht op een Belgische werkloosheidsuitkering? De […]

Gute Absichten? Werfen Sie einen Blick in Ihren Gesellschaftervertrag!

Tips voor aandeelhouders om 2023 juridisch goed te beginnen Nieuw jaar, nieuwe kansen, ook voor u als ondernemer! Heeft u nog geen goede voornemens gemaakt? Dan hebben wij er wel eentje voor u, als u aandeelhouder bent van een BV met meerdere aandeelhouders. Weet u nog precies wat u met uw mede-aandeelhouders heeft afgesproken toen […]

Erwerb des gemeinsamen Sorgerechts durch Anerkennung zum 1. Januar 2023

Op dit moment verkrijgt een ongehuwde en niet-geregistreerde ouder die het kind erkent, niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Dat gezag moet apart worden aangevraagd bij de rechtbank. Per 1 januari 2023 gaat dit echter veranderen. Huidige situatie Veel kinderen worden buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. In dat geval is slechts […]

Neuberechnung des Partnerunterhalts ab 1. Januar 2023: das Wohnbudget

Vanaf januari 2023 zal bij de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie geen rekening meer gehouden worden met de daadwerkelijke woonlasten maar met een forfaitaire woonlast van 30% van het netto besteedbaar inkomen, het zogenaamde “woonbudget”. Woonbudget Bij de berekening van kinderalimentatie ging de rechter er al van uit dat de ouders 30 procent van […]

Vernichtung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Vertraulichkeitsausnahme

Voorwaarden niet ter hand gesteld, toch van toepassing? Als advocaten in de handelsrechtpraktijk, adviseren wij onze zakelijke cliënten steevast om ervoor te zorgen dat zij hun eigen algemene voorwaarden tijdig ter hand stellen aan hun eigen klanten. Doen zij dat niet, dan, geeft de wet de klanten de mogelijkheid om de algemene voorwaarden van hun […]

Indexierung der Unterhaltskosten 2023

Betaalt of ontvangt u kinder-of partneralimentatie? Elk jaar, per 1 januari, vindt er een indexering van de alimentatie plaats. Voor 2023 is het indexeringspercentage vastgesteld op 3,4 %. Hoe gaat indexering in zijn werk? Verplichting Indexering van alimentatie is een wettelijke verplichting (zie art. 1:402a BW). Alimentatie die bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst is […]

Kündiging des Stiftungsdirektors durch das Gericht

Wie is belanghebbende bij indienen ontslagverzoek? Er zijn stichtingen die alleen een bestuur hebben en bijvoorbeeld geen raad van toezicht. Er is dan geen externe controle op het bestuur. Om die reden kan een belanghebbende naar de rechtbank stappen met het verzoek om het stichtingsbestuur te ontslaan wanneer het bestuur zijn taken niet goed uitvoert. […]

Informeller Rechtsbeistand für Minderjährige

De rechtbank kan minderjarigen van 12 jaar of ouder uitnodigen hun mening kenbaar te maken in een brief of zogenaamd kinderverhoor wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn. De mening van het kind telt mee in de procedure maar het is niet zo dat een kind bijvoorbeeld zelf mag kiezen bij welke ouder het […]

Gesellschaftsrecht aktuell: Gesetzesentwurf zu Personengesellschaften

Naast rechtspersonen zoals de BV en de NV kennen we in Nederland de zogenaamde personenvennootschappen zoals de VOF en de maatschap. De wetgeving op dit gebied bleef helaas achter: al twee keer eerder werd er een poging gedaan om tot een moderne wettelijke regeling te komen, maar tevergeefs. Inmiddels ligt er weer een concept-wetsvoorstel op […]

Zwangsräumung wegen dreimonatiger Mietrückstände?

De eerder min of meer vaste regel in de rechtspraak dat drie maanden huurachterstand voldoende was voor een rechter om te besluiten een ontbinding en ontruiming uit te spreken is inmiddels achterhaald. Van verhuurders wordt meer inspanning verwacht om de achterstallige huurpenningen te incasseren en de huurders een hand te reiken om de huurpenningen alsnog […]

Urheberrecht auf Unterrichtsmaterial: für den Lehrer oder für den Arbeitgeber?

Onlangs oordeelde de rechtbank Oost-Brabant over de vraag: aan wie komt het auteursrecht toe op het onderwijsmateriaal dat een HBO-docente heeft geschreven? Ligt het auteursrecht bij de docente zelf of bij de onderwijsinstelling, als zijnde werkgever? U leest het in onze bijdrage: Feiten Het gaat om een docente aan een HBO-instelling, die voor haar studenten […]

Geschäftsführer haftet für Handlungen kurz vor Auflösung der BV?

Het thema bestuurdersaansprakelijkheid is en blijft voer voor juristen. Zo ook in de Limburgse zaak die we deze week bespreken: een BV verbeurt een contractuele boete. Vervolgens wordt een lening aan de bestuurder/aandeelhouder betaald en wordt de BV ontbonden. Leidt dit tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder? Wat waren de feiten? In 2011 werd er […]

Persönliche Haftung des Geschäftsführers nach Liquidation der BV

Deze week weer een interessante zaak op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Het gaat om een DGA die zijn onderneming liquideert (in het kader van een herstructurering) terwijl er nog een rechtszaak loopt tegen de BV. Een paar jaar later gaat de onderneming failliet vanwege de uitkomst van die procedure. De curator stelt de bestuurder vervolgens […]

Wohnungswechsel und Sorgerecht

Heeft u plannen om bijvoorbeeld naar het buitenland te verhuizen en heeft u samen met uw ex-partner het gezag over de kinderen, dan is toestemming van de andere ouder nodig. Vertrekt u zonder toestemming dan kan door de andere ouder aan de rechter een bevel tot terugverhuizing worden verzocht. Bij eenhoofdig gezag is deze toestemming […]

Frist für die Registrierung von UBOs erneut verschoben

De uiterste datum waarop vennootschappen een UBO moeten registreren, wordt nogmaals uitgesteld, althans voor een aantal gevallen. Hoe dit zit, vertellen wij u graag. Regelmatig houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen in ‘UBO-land’. Een UBO (ultimate benificial owner) is – in het kort – de persoon die meer dan 25 procent aandelen, […]

Stellvertretende Erlaubnis

De zomervakantie komt er weer aan. Voor gescheiden ouders kan op vakantie gaan ingewikkeld worden als de ex-partner die mede het gezag heeft, geen toestemming geeft voor een buitenlandse vakantie met de kinderen. Ga je toch, dan maak je je in beginsel schuldig aan een strafbaar feit. Gezamenlijk gezag Wanneer u samen met uw ex-partner […]

Mining von Kryptowährungen geht schief: Geschäftsführer haftbar?

Deze week bespreken we een bestuurdersaansprakelijkheidskwestie. Het gaat om een investering in een buitenlandse vennootschap die bitcoins zou gaan minen. Dat liep echter niet goed af. De investeerder eist daarom € 250.000,- terug van de bestuurders van de buitenlandse vennootschap. Hoe dat is afgelopen, leest u hier: Feiten De gedaagde partijen hebben in juni 2018 […]

Modernisierung des Verbraucherrechts

De Europese Wetgever heeft in 2019 een richtlijn gepubliceerd (Richtlijn (EU) 2019/2161) die ziet op de modernisering van consumentenbescherming. Deze richtlijn is inmiddels in ons nationale recht verwerkt en de nieuwe regels moeten sinds eind vorige maand worden toegepast. De nieuwe regels gelden met name voor online handelaren en aanbieders van onlinemarktplaatsen en hebben als […]

Gültigkeit der elektronischen Signatur

De rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarbij een overeenkomst werd getekend door het plaatsen van een digitale handtekening op een tablet. Wat is de bewijskracht van zo’n digitale handtekening? De feiten Piggy drijft een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, waaronder online klantenbindingsprogramma’s. Deze […]

Mängel an der Mietsache

Gebreken aan het gehuurde leveren vaak discussie op tussen een huurder en verhuurder. In het geval de verhuurder niet of niet snel genoeg tot herstel overgaat is een huurder al gauw geneigd om de betaling van de huur stop te zetten om zo druk uit te oefenen op de verhuurder. Is dit wel zo verstandig? […]

Ist ein Geschäftsführer einer BV persönlich für Versicherungsprobleme haftbar?

Eerder dit jaar sprak het gerechtshof Den Bosch zich uit over de situatie waarin een bestuurder persoonlijk aansprakelijk werd gesteld door een schuldeiser van de (inmiddels failliete) BV. De reden? De bestuurder zou geen deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de BV hebben afgesloten én de wel afgesloten verzekering zou zijn opgeschort omdat de premies niet op tijd […]

Kann eine BV auch digital erstellt werden?

Wetsvoorstel ingediend Vorige week is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om het mogelijk te maken om digitaal een BV op te richten. Meer leest u hier: Op dit moment is het noodzakelijk om naar de notaris te gaan voor het oprichten van een besloten vennootschap. Als het aan onze wetgever ligt, komt […]

Verletzung der Sorgfaltspflicht durch den Auftragnehmer

Onder bepaalde omstandigheden kan er sprake zijn van schending van de zorgplicht die een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Recent speelde er bij de rechtbank Gelderland een kwestie over een overeenkomst die betrekking had op het ophalen en verwerken van afval, waarbij de opdrachtnemer facturen bleef sturen aan de opdrachtgever terwijl daar geen […]

Beschwerdepflicht für verderbliche Waren

Niet tijdig klagen over een gebrekkige prestatie heeft vaak vergaande consequenties. Dit was ook het geval in een kwestie die begin dit jaar door de rechtbank Noord-Holland werd behandeld. Een koper werd veroordeeld tot betaling van alle openstaande facturen omdat hij zijn recht om een beroep te doen op de tekortkoming was verloren. Feiten Geitonas, […]

Karenzzeit im Kaufvertrag

Op grond van artikel 7:2 lid 2 BW heeft een koper van een woning gedurende drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Kan de verkoper ook een beroep doen op deze wettelijke bedenktijd? Wettelijk vereist is dat de koop van een woning schriftelijk moet […]

Einkommensminderung aufgrund von Korona und Unterhaltsverpflichtungen

Als u als gevolg van de coronacrisis uw baan verliest, geen opdrachten meer krijgt of uw omzet fors ziet teruglopen vanwege verplichte lockdowns kan dit ertoe leiden dat u uw alimentatieverplichting niet meer na kunt komen. Stoppen met betalen is geen optie omdat u dan al snel te maken zult krijgen met instanties die gespecialiseerd […]

Persönliche Bürgschaft für eine BV

Het gerechtshof Amsterdam oordeelde onlangs in een zaak waarin de vraag aan de orde kwam of een door de bestuurder van een BV afgegeven persoonlijke garantstelling voor een aan de BV verstrekte geldlening wel rechtsgeldig was. Omdat de BV de geldleningsovereenkomst niet nakwam wilde de geldverstrekker dat de lening met rente werd terugbetaald door de […]

Zwischenmiete

Bij zogenoemde “tussenhuur” wordt een woning tijdelijk verhuurd omdat de verhuurder bijvoorbeeld in het buitenland verblijft voor studie of werk en na afloop van het contract de woning weer zelf wil gaan bewonen. Deze vorm van tijdelijke verhuur wordt ook wel een huurovereenkomst met “diplomatenclausule” genoemd. De rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over de vraag […]

Bestimmung der Unterhaltspflicht eines IB-Unternehmers

Als partijen gaan scheiden moet vastgesteld worden wat bijgedragen moet worden in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en of er daarnaast moet worden bijgedragen in het levensonderhoud van de ex-partner. De inkomens van partijen zijn hiervoor van belang. Maar hoe wordt gekeken naar het inkomen van een IB-ondernemer? Voor de vaststelling […]

Was ist mit dem Recht auf das Porträt eines Arbeitnehmers?

Oud-werknemer van Coolblue trekt aan het kortste eind Het komt u vast bekend voor: werknemers die op de foto worden gezet en zichzelf daarna terugzien in een reclame of op social media van hun werkgever. Mag dat zomaar, ook gelet op de privacy? Recentelijk werd een oud-werknemer van Coolblue die hier bezwaar tegen maakte, in […]

Haftung von NVM-Immobilienmakler

Een verkopend NVM-makelaar werd door het gerechtshof Amsterdam aansprakelijk geacht jegens de kopers van een woning in verband met een onjuiste opgave door de makelaar van de netto woonoppervlakte van de woning, in strijd met de zogenaamde meetinstructie. Door de makelaar werd beroep in cassatie ingesteld. Wat speelde hier? In 2010 heeft de Nederlandse Coöperatieve […]

Mitbenutzung

Wie met een huurder samenwoont zonder dat hij zelf huurder of medehuurder is, heeft huurrechtelijk gezien een zwakke positie. Een inwonende dochter trok na het overlijden van haar vader onlangs aan het kortste eind. Het gerechtshof Den Haag oordeelde dat zij niet als (mede)huurder kon worden aangemerkt en daarom de woning moest verlaten. Voor kinderen […]

Mietsenkung durch Corona-Maßnahmen

Kunnen huurders van bepaalde bedrijfsruimten in verband met de coronacrisis aanspraak maken op vermindering van de huurprijs, en zo ja hoe moet die vermindering worden berekend? Maatschappelijk wordt er een zekere behoefte gevoeld om de enorme schade van de coronamaatregelen op een bepaalde manier te verdelen tussen huurders en verhuurders maar de juridische vormgeving was […]

Die Corona-Rechtsprechung: eine kurze Sammlung von 2021

“Coronajurisprudentie”, het had wat ons betreft zomaar het woord van 2021 kunnen worden. In deze bijdrage bespreken wij kort de belangrijkste uitspraken van het afgelopen jaar op het gebied van Covid-19. Leest u mee? Mondkapjesdiscussie In maart van dit jaar wijst de kantonrechter het verzoek toe van de werkgeefster om de arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden, […]

Falsche Unterschrift unter einem Geschäftsleasingvertrag

Handtekening van zoon toerekenbaar aan vader of niet? Deze week behandelen we een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: kan de valse handtekening van een (inmiddels overleden) zoon onder een leasecontract worden toegerekend aan zijn vader? En zo ja, waarom is dat het geval? De feiten De zaak gaat […]

Fristlose Kündigung wegen Verstoßes gegen die Hausordnung

Werknemer is in dienst bij Ikea. Op de arbeidsovereenkomst met werknemer is de IKEA-cao van toepassing. Verder zijn de werknemers van Ikea gebonden aan de IKEA Huisregels. In artikel 2.1 van de Huisregels is bepaald dat iedere werknemer verplicht is bij begin en einde van de werktijd te klokken met een personeelspas. Werknemer heeft dat […]

Kind bittet Richter um Erlaubnis zur Corona-Impfung

De rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs moeten oordelen in een kwestie waarin een twaalfjarig kind zich graag wilde laten vaccineren tegen corona en de ouders het niet met elkaar eens waren over vaccinatie. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar dienen samen met hun ouders te beslissen of zij zich laten vaccineren. In deze zaak wilde […]

Datenschutz und das UBO-Register

Privacyorganisatie vangt bot in kort geding en in hoger beroep De privacyaspecten van het UBO-register zijn veelbesproken. Dit jaar is er zelfs door Privacy First, een stichting die opkomt voor het recht op privacy, in twee instanties geprocedeerd met als doel om het UBO-register in de huidige vorm tegen te houden, omdat dit in strijd […]

Indexierung der Unterhaltszahlungen 2022

Per 1 januari 2022 dient de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd te worden. Voor 2022 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,9 %. Omdat de lonen en kosten van levensonderhoud stijgen wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt elk jaar in januari verhoogd. De indexering gaat niet automatisch. De betaler moet dit zelf in de […]

Unternehmensübernahme: Zehn Tipps

Bent u potentiële koper of verkoper van een onderneming? Dan krijgt u te maken met een due diligence-onderzoek en vervolgens de onderhandelingen over de overname. Weet u al wat de belangrijkste arbeidsrechtelijke aspecten zijn die hierbij komen kijken? Wij geven u tien tips: SPEE advocaten & mediation adviseert regelmatig bij overnames. Op dat gebied komen […]

Beanstandung rechtzeitig erfüllt?

In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of er tijdig is geklaagd over een door een schuldenaar geleverde gebrekkige prestatie. Niet tijdig klagen heeft voor een schuldeiser vergaande consequenties. Een klacht moet tijdig, duidelijk en bij voorkeur schriftelijk worden gedaan. In een zaak waarover de rechtbank Rotterdam onlangs moest oordelen viste een […]

Gesetz über bezahlten Elternurlaub

Op dit moment hebben ouders in de eerste 8 jaar na de geboorte van een kind recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald ouderschapsverlof. Er bestaat nu tijdens het verlof geen wettelijke loondoorbetalingsverplichting. Wel kan er op grond van een CAO recht bestaan op gedeeltelijke loondoorbetaling. Met ingang van 2 augustus 2022 treedt […]

Direktor wegen betrügerischen Verhaltens eines Untergebenen entlassen

Op het raakvlak van ondernemingsrecht en arbeidsrecht speelt deze casus, waarin de bestuurder van een onderneming wordt ontslagen omdat hij onvoldoende alert was op het gedrag van zijn adjunt-directeur. De kantonrechter Amsterdam heeft het verzoek tot ontslag van een bestuurder (Group CFO) van een grote rederij toegewezen. De grond voor het ontslag was ernstig verwijtbaar […]

Schlüsselgeld

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In veel huurovereenkomsten is een beding opgenomen op grond waarvan de huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst eenmalig een bedrag aan de verhuurder moeten betalen aan bijvoorbeeld verhuurkosten of administratiekosten. Wanneer is het in rekening brengen van dergelijke kosten geoorloofd? Een Amsterdamse kantonrechter stelde hierover prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Artikel 7:264 lid […]

Ärger in der Küche: Welche Beweiskraft haben Dokumente?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De aanschaf van een keuken, wie kent het niet? Bij een aankoop die uiteindelijk het gerechtshof in Den Bosch haalde, ging zo ongeveer alles mis. In de juridische discussie die tussen koper en verkoper ontstond, neemt de kopie van de opleveringsbon een centrale rol in. Want: klopt het wel wat daarop staat? En wie moet […]

Aufteilung des Geschäftswerts eines Einzelunternehmens bei einer Scheidung?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bij een echtscheiding komt veel kijken, zeker als één van de echtgenoten een eigen bedrijf heeft. Bij de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap zal een waardering van de onderneming plaats moeten vinden. Daarbij komt de vraag aan de orde of er sprake is van op geld waardeerbare goodwill. Dient bij een eenmanszaak verdeling van goodwill plaats […]

Pfändung von Vermögenswerten: die Grundlagen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Antwoord op de tien meest gestelde vragen over beslaglegging Heeft u een (grote) vordering op uw schuldenaar en bent u bang dat u straks achter het net vist? Dan kunt u overwegen om beslag te laten leggen. Maar hoe zit dat precies? SPEE advocaten & mediation beantwoordt de tien belangrijkste vragen rondom beslaglegging. 1. Wanneer […]

Zahlung einer gefälschten Rechnung

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Vaak wordt een factuur betaald zonder te beoordelen of deze factuur mogelijk is vervalst. Is betaling van een factuur op een door de fraudeur opgegeven rekeningnummer bevrijdend of kan de schuldeiser alsnog betaling vorderen van de schuldenaar? De Hoge Raad deed hier onlangs uitspraak over. In deze zaak speelde het volgende. Een leverancier stuurde na […]

Firmenübernahme? Denken Sie auch an Vereinbarungen über den Handelsnamen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Vorige week schreven we al dat het thema ‘pensioenen’ nog al eens vergeten wordt bij bedrijfsovername. Deze week besteden wij aandacht aan een ander onderwerp waar soms niet aan wordt gedacht bij overnames: de handelsnaam. Wat is ook alweer een handelsnaam? Dit is de naam waaronder de ondernemingsactiviteiten worden uitgevoerd. Doorgaans is de handelsnaam gelijk […]

"Haftungsausschluss" auf dem Eingangsschild, rechtsgültig oder nicht?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

U kent ze vast wel, van die borden op (privé)terreinen waarmee geprobeerd wordt om de aansprakelijkheid te beperken, oftewel exoneraties. Hoe zit het eigenlijk met de rechtsgeldigheid van dergelijke borden? Kan de eigenaar van het terrein zich met succes op de exoneratie beroepen? Feiten Over dit onderwerp heeft de rechtbank Rotterdam zich eerder dit jaar […]

Firmenübernahme? Denken Sie an die Renten!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Als u nadenkt over het overdragen of verkrijgen van een onderneming, dan kunt u niet om de regels over ‘overgang van onderneming’ heen. Wat helaas af en toe vergeten wordt, zijn de pensioenen van de werknemers. Indien u koper of verkoper bent bij bedrijfsoverdracht, dan laat u zich natuurlijk goed adviseren door zowel uw advocaat […]

Die Datenschutzbehörde springt in die Bresche für die Privatsphäre von Selbstständigen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Advies aan staatssecretaris om woonadressen af te schermen We raadplegen het regelmatig tijdens het zakendoen: het Handelsregister van de KvK. Handig toch? Maar voor zzp’ers is het systeem minder fijn aangezien hun woonadres voor iedereen te zien is, indien zij thuis kantoor houden. Dat kan tot vervelende en zelfs onveilige situaties leiden. In deze tijden […]

Verwaltungsangestellter wegen Betrugs fristlos entlassen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werknemer dient schade (€ 318.217,01) aan werkgever te vergoeden op grond van onrechtmatige daad. Werknemer voert aan dat hij een gokverslaving heeft en dat de frauduleuze handelingen hem derhalve niet kunnen worden toegerekend. Hoe denkt de Kantonrechter daarover? Feiten Werknemer is op 18 juli 2005 bij Spandex Benelux B.V. (hierna: Spandex) in dienst getreden in […]

IP-Update: Änderung des Urheberrechtsgesetzes

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Introductie van de transparantieplicht per 7 juni 2022 Per 7 juni 2022 komt er in de Auteurswet een transparantieplicht te staan, als gevolg van Europese regelgeving. Wat dat precies inhoudt, leest u hier. Inhoud transparantieplicht De wijziging van de Auteurswet, om precies te zijn in artikel 25ca, gaat gelden per 7 juni 2022. Dat duurt […]

Räumungsschutz bei der Miete von Geschäftsräumen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Na opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder geniet de huurder van een bedrijfsruimte soms ontruimingsbescherming. Deze wettelijke ontruimingsbescherming is echter beperkt. Wat houdt deze ontruimingsbescherming in? Het huurrecht kent twee soorten bedrijfsruimtes. Enerzijds is er de winkelruimte of de 290-bedrijfsruimte. Het gaat hierbij niet alleen om winkelruimtes maar om alle voor het publiek toegankelijke […]

Emotionale Auswirkungen von Corona (Maßnahmen) zählen bei der Beurteilung der Gültigkeit der Kündigung eines Arbeitsvertrags durch einen Arbeitnehmer

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Opzegging van haar arbeidsovereenkomst door een werkneemster in het onderwijs, kan volgens de rechter niet worden aangemerkt als een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring gericht op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat de uitlatingen volgens de rechter moeten worden gezien in het licht van het conflict over corona maatregelen en de grote (emotionele) impact die corona (en […]

Kauf oder Verkauf eines (Sport-)Pferdes: Versteckte Mängel, was ist mit ihnen?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het is de nachtmerrie van iedere koper en verkoper van (sport)paarden. Een duur paard gekocht of verkocht, maar het paard raakt kreupel, wordt ziek, of voldoet niet aan de verwachtingen van de koper. Wat nu? Uiteraard meteen een paardenarts inschakelen. Op het moment dat het paard inderdaad een gebrek blijkt te hebben, zijn globaal de […]

Haftung des Kaufmaklers

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Een aankoopmakelaar kan worden aangesproken wanneer hij of zij niet zorgvuldig heeft gehandeld bij het verrichten van advieswerkzaamheden. De kantonrechter veroordeelde een aankoopmakelaar onlangs tot betaling van een schadevergoeding wegens het nalaten van het bezichtigen van de woning en het onvoldoende waarschuwen voor de risico’s van een ouderdomsclausule in het koopcontract. De feiten De koper […]

Lebenshaltungskosten im Falle von Kindesunterhalt

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bij de vaststelling van kinderalimentatie wordt vaak gediscussieerd over de vraag met welke woonlasten rekening mag worden gehouden bij de vaststelling van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Moet uitgegaan worden van een forfaitair bedrag, zoals de Expertgroep Alimentatienormen adviseert, of moet worden uitgegaan van de daadwerkelijke woonlasten? De Hoge Raad deed hier recent uitspraak over. […]

Das UBO-Register

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Een overzicht van de belangrijkste zaken voor ondernemers Ondernemers opgelet: heeft u de inschrijving in het UBO-register nog niet geregeld? Dan heeft u nog tot 27 maart 2022 om dat alsnog te doen. Maar hoe zat het ook alweer met dat register? SPEE advocaten & mediation heeft het voor u op een rij gezet. 1. […]

Beschlagnahme von Fahrzeugen vereinfacht

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Sinds kort is het mogelijk om administratief beslag te leggen op een motorrijtuig of aanhangwagen zonder dat de deurwaarder het voertuig zelf gezien heeft en waarbij het beslag wordt vermeld in het kentekenregister van de RDW. Conservatoir en executoriaal beslag Als een schuldeiser een procedure gewonnen heeft, heeft dat helaas niet altijd tot gevolg dat […]

Unternehmensübernahme ohne ausdrückliches Wettbewerbsverbot: Wettbewerbstätigkeit kann dennoch unzulässig sein

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bij bedrijfsovernames is het niet ongebruikelijk dat de verkopende partij zich bindt aan een non-concurrentiebeding. Met andere woorden: de verkopende partij mag geen concurrerende activiteiten ontplooien, uiteraard ter bescherming van de onderneming die verkocht is. Maar ook als een dergelijke bepaling níet in het overnamecontract staat, heeft de verkoper geen vrijbrief! De rechtbank Noord-Holland oordeelde […]

Klage nicht tauglich für Schnellverfahren

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In een kort geding werd onlangs de door de eisende partij gevraagde voorziening door de rechtbank Overijssel geweigerd omdat de zaak te ingewikkeld was voor behandeling in kort geding. Feiten In de kwestie die door de rechtbank werd behandeld werd door Maxus een kort geding aangespannen tegen BSE. Partijen hadden een tweetal samenwerkingsovereenkomsten gesloten en […]

Befristetes Mietminderungsgesetz

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Onlangs is de Wet tijdelijke huurkorting ingevoerd die het mogelijk maakt om de huurprijs van een zelfstandige woning tijdelijk te verlagen of te bevriezen. Wat houdt deze nieuwe wet precies in? De wet heeft tot doel om de doorstroom en betaalbaarheid van woningen te vergroten. Verhuurders krijgen door deze wet meer ruimte om in te […]

Vorfragen an den Obersten Gerichtshof zur Mietminderung während der Corona-Krise

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Uit de meest recente jurisprudentie over het onderwerp huur en corona volgt, dat een huurder in beginsel recht heeft op huurprijsvermindering omdat ofwel sprake is van een gebrek ofwel sprake is van onvoorziene omstandigheden, mits de huurder kan aantonen dat hij is getroffen door de gevolgen van de coronacrisis, waaronder de van overheidswege verplichte sluiting, […]

Pfändung von Aktien durchsetzen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bent u schuldeiser en op zoek naar mogelijkheden om uw vordering te innen? Het loont de moeite om te onderzoeken of er wellicht beslag op aandelen mogelijk is. Het is dan wel belangrijk om te voldoen aan alle formaliteiten die gepaard gaan met de uitwinning van een beslag op aandelen. U kunt als schuldeiser beslag […]

Die Börsengesellschaft muss der Börsenhändlerin eine angemessene Vergütung von 350.000 € zahlen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Werkgever heeft volgens de Kantonrechter onvoldoende ondernomen tegen een onveilige en vrouwonvriendelijke werksfeer en kent in een ontbindingsprocedure naast de transitievergoeding een forse billijke vergoeding toe aan werkneemster. Wat speelde er precies? Feiten Werkneemster is sinds 1 november 2014 in dienst van Optiver Services B.V. (hierna: Optiver) als Trader. Werkneemster heeft de Britse nationaliteit en […]

Bauunternehmer haftet für die Verbreitung von Asbest?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het is de schrik van iedere pandeigenaar: er blijkt asbest aanwezig te zijn in het pand, en tijdens het verrichten van kluswerkzaamheden wordt dat asbest ook nog eens verspreid… Is de aannemer dan aansprakelijk? Feiten Deze vraag kwam aan bod in een procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De feiten waren als volgt. […]

Freie Anwaltswahl weiter ausgebaut Rechtsschutzversicherung

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) heeft op 31 maart j.l. een uitspraak gedaan waardoor het recht op vrije advocaatkeuze wordt uitgebreid. Je hebt niet alleen het recht om je eigen advocaat te kiezen als er een procedure wordt gestart maar ook in het voortraject. De geschillencommissie van het Kifid boog zich over een zaak waarin […]

Die Gründung einer BV wird voraussichtlich ab dem 1. August 2021 digital möglich sein

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Op grond van Europese wetgeving kunt u per 1 augustus dit jaar waarschijnlijk digitaal een BV laten oprichten. Door de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen, wordt ook ons ondernemingsrecht een stukje digitaler. Op grond van deze richtlijn hoeft u deze zomer niet meer fysiek naar de notaris om een besloten vennootschap te […]

Maximierung von Mieterhöhungen für nicht regulierte Mietwohnungen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Op 23 maart jl. heeft de Eerste Kamer de nieuwe “Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten” aangenomen. Wat houdt deze nieuwe wet in? Voor vrijesectorwoningen geldt er op dit moment, anders dan bij sociale huurwoningen, nog géén maximale huurverhoging. De wet brengt mee dat huurprijzen in de geliberaliseerde/vrije sector de komende drie jaren mogen stijgen met […]

Vorstands- und Geschäftsführerhaftung: Auf Eiern gehen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bestuurder van eierhandel niet aansprakelijk voor onbetaalde facturen van leveranciers In de jurisprudentie over bestuurdersaansprakelijkheid is het een thema dat regelmatig terugkeert: de bestuurder van een onderneming in zwaar weer, die toch door blijft gaan met het afnemen van producten bij leveranciers, met alle risico’s van dien. In een recente uitspraak komt de bestuurder er […]

Versteckte Mängel

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Onlangs oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat er onder omstandigheden ook op de verkoper van een woning een onderzoeksplicht kan rusten. Voor beleggers die een ingrijpende renovatie uitvoeren en de woning als gerenoveerd aanprijzen, legt het hof de lat hoger. Zij moeten ofwel voldoende onderzoek doen tijdens de renovatie, ofwel aan de kopers mededelen dat zij […]

Neue Gesetzgebung im Entstehen: das private Gesellschaft mit sozialer Zielsetzung (BVm)

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoals algemeen bekend is de BV een rechtspersoon die hoofdzakelijk is gericht op het maken van winst voor de aandeelhouders. Stichtingen daarentegen hebben geen winstoogmerk en streven naar het halen van een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel. Onze wetgever zet momenteel de eerste stappen naar een bijzonder type besloten vennootschap: de BVm. Het voorstel voor […]

Begrenzung des Ehegattenunterhalts wegen Prozessmissbrauchs

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Per 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Deze wet verkort de termijn van de partneralimentatie in beginsel van 12 naar 5 jaar. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde vorige maand dat er sprake was van misbruik van procesrecht door een ex-echtgenote die dacht de alimentatietermijn op te kunnen rekken van 5 naar […]

Persönliche Haftung von Geschäftsführern für Phantomrechnungen!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Als een bestuurder onrechtmatig handelt tegenover de vennootschap, dan kan hij worden verplicht de schade van de vennootschap te vergoeden. De rechtbank Overijssel oordeelde recent dat een voormalig bestuurder van een installatiebedrijf aansprakelijk was voor de schade van het bedrijf wegens het accorderen van ongeveer € 1.5 miljoen aan valse facturen. In deze zaak werd […]

Gesetz über die Verwaltung und Aufsicht von juristischen Personen (Teil 1): Haftung von Vorständen von Stiftungen und Vereinen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Op 1 juli 2021 is het zover: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt in werking. Wat betekent deze wet voor ondernemers? In een aantal artikelen neemt SPEE advocaten & advocaten u mee in de belangrijkste wijzigingen. Deze week: bestuurdersaansprakelijkheid bij stichtingen en verenigingen. Regelmatig publiceren wij artikelen over de aansprakelijkheid van bestuurders van […]

Welche Kosten werden durch den Kindesunterhalt abgedeckt?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Als ouders uit elkaar gaan moeten er afspraken worden gemaakt over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Er kan tussen de ouders discussie ontstaan over de vraag wat er nu precies van de kinderalimentatie moet worden betaald. Wie moet bijvoorbeeld de kleding aanschaffen als de kinderen ook een groot deel van de […]

Haftet ein Gläubiger im Falle eines rechtswidrigen Insolvenzantrags des Schuldners?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Een schuldeiser die geen andere opties meer ziet, kan ervoor kiezen om het faillissement van zijn schuldenaar aan te vragen bij de rechtbank. Maar wat als de faillietverklaring later geen stand houdt? Is de schuldeiser dan aansprakelijk ten opzichte van de schuldenaar? Voorwaarde voor het uitspreken van faillissement is onder andere dat de schuldenaar “in […]

Gesetzentwurf zur rechtlichen Schaffung der gemeinsamen elterlichen Sorge durch Anerkennung

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Onlangs is een wetsvoorstel over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. Huidige situatie De huidige samenlevingsvorm van ouders zegt te weinig over de intentie tot een duurzame […]

Arbeidsovereenkomst of niet? Partijbedoeling speelt geen rol bij kwalificatie

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst of toch niet? Die vraag zien we geregeld terugkeren in onze praktijk. De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 een belangrijke uitspraak gedaan: de partijbedoelingen spelen bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst géén rol. De zaak die ter beoordeling voorlag, betrof een vrouw met een IOAW-uitkering. Zij verrichtte […]

Inwerkingtreding WHOA per 1 januari 2021!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zal op 1 januari 2021 in werking treden. Veel bedrijven ondervinden als gevolg van de corona-crisis financiële moeilijkheden. De WHOA biedt een mogelijkheid om een faillissement met alle gevolgen van dien te voorkomen. Voor huurders in nood geeft de wet een extra mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen. […]

Uitkoop van minderheidsaandeelhouder

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Uitkoop van minderheidsaandeelhouder: mag waardeverminderend handelen van grootaandeelhouder worden meegewogen in de prijs? . Op grond van artikel 2:201a BW heeft een aandeelhouder die ten minste 95% van de aandelen in een BV heeft (en minstens 95% van de stemrechten heeft), de mogelijkheid om minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Prijsbepaling van de uit te kopen aandelen […]

Indexering alimentatie 2021 bekend!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Per 1 januari 2021 dient de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd te worden. Voor 2021 is het indexeringspercentage vastgesteld op 3 %. Kunt u iets aan deze forse verhoging doen? Omdat de lonen en kosten van levensonderhoud stijgen wordt het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt elk jaar in januari verhoogd. De indexering gaat niet […]

Proceskostenveroordeling

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De wet bepaalt dat de verliezende partij de proceskosten van de winnende partij moet betalen in een juridische procedure. Een proceskostenveroordeling is echter zelden kostendekkend omdat niet de werkelijke kosten van de winnende partij moeten worden vergoed. De kosten worden namelijk begroot conform de daarvoor geldende “liquidatietarieven”. De rechtbank Amsterdam veroordeelde echter recent een incassobureau […]

Wijzigingen in het beslag- en executierecht

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Wist u al dat het beslag- en executierecht gaat veranderen, en dat de eerste wijziging gisteren al is ingegaan? De herziening van het beslag- en executierecht is ingegeven door de wens om de schuldenaar meer zekerheid te bieden. De wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd, in drie stappen. De eerste stap is op 1 oktober jl. al […]

Keuze turboliquidatie of faillissement

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden heeft recent in een zaak geoordeeld dat de bestuurder van een vennootschap niet onrechtmatig handelde door te kiezen voor turboliquidatie in plaats van faillissement. Voor een turboliquidatie kan worden gekozen als een vennootschap geen baten meer heeft om te vereffenen. De vennootschap houdt dan direct op te bestaan en wordt door […]

Uitbreiding zoekmogelijkheden Handelsregister

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: dé plek om betrouwbare informatie over ondernemingen te vinden. Naar verwachting worden de mogelijkheden om in het Handelsregister te zoeken, binnenkort uitgebreid. In het ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit, staat te lezen dat notarissen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijk personen kunnen zoeken. Op die manier kunnen notarissen […]

Verjaring en stuiting

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Stel u heeft openstaande facturen die nog betaald moeten worden en waar u nog geen werk van heeft gemaakt of u krijgt zelf een brief waarin u ineens wordt gesommeerd om tot betaling over te gaan van een vordering die u al lang bent vergeten. Vorderingen verjaren na verloop van tijd, dat wil zeggen dat […]

Consumentenbond vangt bot in procedure rondom woekerpolissen Nationale Nederlanden

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het is al jarenlang voer voor juristen: de als ‘woekerpolis’ betitelde financiële producten die veel Nederlanders hebben afgesloten bij partijen zoals ASR en Nationale Nederlanden. In een procedure die de Consumentenbond namens diverse gedupeerden heeft gevoerd tegen Nationale Nederlanden, trok de consumentenorganisatie echter onlangs aan het kortste eind. De betreffende polissen – op de markt […]

Permanente bewoning recreatiewoning in strijd met het huurcontract?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Afgelopen maand heeft de kantonrechter van de rechtbank Arnhem zich moeten buigen over een zaak waarbij de vraag aan de orde was of de huurder een recreatiebungalow op grond van de gemaakte afspraken als hoofdverblijf mocht gebruiken of uitsluitend als recreatiewoning. De verhuurder vorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wegens een […]

Verruiming vrije advocaatkeuze

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie in een Belgische zaak het recht op vrije advocaatkeuze opgerekt en bepaald, dat een verzekerde bij een rechtsbijstandsverzekering ook het recht op vrije advocaatkeuze heeft bij bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen. Het recht op vrije advocaatkeuze houdt in, dat iemand die een rechtsbijstandsverzekering heeft zelf een advocaat moet […]

Werkgevers opgepast, een billijke vergoeding en een netto advocaatkostenvergoeding kunnen zomaar op de loer liggen bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In een recente uitspraak oordeelt de kantonrechter dat van ontbinding op een d-grond (disfunctioneren) geen sprake is (want er is geen verbetertraject aangeboden na ontwikkelassessment) en evenmin van ontbinding op basis van de i-grond (Cumulatie grond, omdat er volgens de Kantonrechter geen sprake is van een ‘bijna voldragen andere grond’). Vervolgens overweegt de kantonrechter dat […]

De Wet Franchise komt eraan!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Franchise is een vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, waarbij franchisenemer zijn bedrijf runt volgens de franchiseformule van franchisegever. In Nederland zijn er zo’n 30.000 franchisevestigingen en ruim 850 franchiseformules, een flinke markt dus. De wetgever acht de tijd dan ook rijp voor specifieke wetgeving over franchise: de Wet Franchise. Deze nieuwe wet […]

Selectieve betalingen doen aan crediteuren ten gevolge van de corona crisis: mag dat?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De corona crisis heeft ertoe geleid dat veel ondernemers hun werk niet meer (naar behoren) hebben kunnen uitvoeren. Ook nu hebben ondernemingen nog te kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Door terugvallende omzetcijfers dreigen veel ondernemingen en ZZP’ers in financieel zwaar weer terecht te komen. Ondertussen blijven de crediteuren zich melden, eenieder uit angst […]

Huur bedrijfsruimte en Corona: de eerste uitspraken!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Hoe gaan rechters om met de Coronacrisis in huurverhoudingen? Kan de huurder nu wel of geen aanspraak maken op huurprijsvermindering? Inmiddels zijn er een aantal uitspraken gepubliceerd. De eerste uitspraak betrof een kort geding uitspraak van 27 mei j.l. van de Rechtbank Noord-Nederland. In deze zaak speelde, dat de huurder als gevolg van de overheidsmaatregelen […]

Regels voor geldige besluitvorming binnen een coöperatie

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Net zoals een BV en en NV, is een coöperatie een rechtspersoon, die besluiten kan nemen. De vraag is dan natuurlijk welke eisen er aan een geldig besluit gesteld kunnen worden. Die vraag werd deze maand door de rechtbank Noord-Nederland in kort geding besproken. Het ging in dit concrete geval om het besluit van het […]

Geliberaliseerde huur woonruimte: Hoge Raad begrenst contractsvrijheid servicekosten!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Bij de vrije sector-huur is contractsvrijheid het uitgangspunt bij de vaststelling van de huurprijs. Onlangs oordeelde de Hoge Raad voor wat betreft de servicekosten echter, dat de betalingsverplichting met betrekking tot de servicekosten in relatie moet staan met de werkelijke kosten. Het Gerechtshof Amsterdam wees in oktober 2018 een arrest waarin werd geconcludeerd, dat de […]

Co-ouderschap: wanneer recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. Het wordt hierdoor voor ouders met kinderen aantrekkelijker om betaald werk te accepteren. In geval van echtscheiding kunnen beide ouders onder voorwaarden profiteren van deze korting. De Belastingkamer van de Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over hoe […]

Pas op: vermelding ‘directeur’ op LinkedIn kan leiden tot aansprakelijkheid als ‘feitelijk bestuurder’ bij faillissement

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Pas op: vermelding ‘directeur’ op LinkedIn kan leiden tot aansprakelijkheid als ‘feitelijk bestuurder’ bij faillissement Het staat zo netjes op uw LinkedIn-profiel: de titel ‘directeur’ bij onderneming X of Y. Het gerechtshof oordeelde eerder dit jaar dat het gebruik van die titel een omstandigheid kan zijn waardoor de betreffende persoon kan worden gezien als feitelijk […]

Bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk in geval van uitbetaling managementvergoeding bij slechte financiële situatie BV (maar toch: opgepast!)

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In deze onzekere tijden is het de vraag of de uitbetaling van een bedongen managementvergoeding aan een bestuurder kan leiden tot diens persoonlijke aansprakelijkheid, als het niet goed gaat met de BV in kwestie. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde onlangs dat dat in een voorliggende zaak niet het geval was. Toch is voorzichtigheid geboden. De zaak […]

Alimentatie wijzigen in coronatijd

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Op dit moment wordt iedereen geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Bij ondernemers en werknemers kan mogelijk sprake zijn van een aanzienlijke inkomensachteruitgang, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de mogelijkheid om kinder- of partneralimentatie te betalen. Wat kunt u doen als u niet meer kunt voldoen aan uw alimentatieverplichting? Het is niet verstandig […]

Noodwet COVID-19 geeft lucht aan BV’s en andere rechtspersonen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Begin april hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden van het organiseren van een ‘coronaproof’ aandeelhoudersvergadering. Inmiddels kunnen wij u berichten dat de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is aangenomen en op 24 april jl. in werking is getreden. Voor rechtspersonen zoals BV’s en NV’s bevat deze noodwet belangrijke mogelijkheden om hun besluitvorming in […]

Kentekenparkeren en privacy

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat het systeem van kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam een gerechtvaardigde inmenging is op het privéleven als bedoeld in art. 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). X was het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete) van de gemeente Amsterdam. Hij had zijn auto geparkeerd […]

Coronacalculator steunmaatregelen ondernemingen

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Om inzicht te creëren in de mogelijke steunmaatregelen sturen wij u bij deze de Corona calculator van VNO NCW. De calculator geeft per onderneming, (naam of kvk nummer invullen), inzicht en overzicht van de mogelijke financiële ondersteuning/ tegemoetkoming die u als ondernemer kunt ontvangen. Via onderstaande link komt u terecht op de Corona calculator van […]

De statutair bestuurder is ziek, wat nu?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Momenteel is er – terecht – veel aandacht voor de arbeidsrechtelijke consequenties van het coronavirus. Maar wat als de statutair bestuurder van een besloten vennootschap zélf ziek wordt en niet meer kan besturen? Hoe zit dat dan vennootschapsrechtelijk? SPEE advocaten & mediation licht u hierover in. Ons Burgerlijk Wetboek geeft in artikel 2:244 lid 4 […]

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten gedurende coronacrisis

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Deze week heeft Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen een spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet biedt een oplossing voor verhuurders en huurders waarvan het tijdelijke huurcontract afloopt tijdens deze coronacrisis. Voor een huurder is het in deze tijd erg moeilijk om te zoeken naar andere woonruimte, […]

De aandeelhoudersvergadering van de BV in coronatijd

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De huidige regels over het houden van anderhalve meter afstand en het verbod op fysieke bijeenkomsten tot in elk geval 1 juni 2020, zijn uiteraard in het belang van ons allen. Duidelijk is wel dat de coronamaatregelen een uitdaging vormen bij de juiste toepassing van het ondernemingsrecht, bijvoorbeeld bij het organiseren van de aandeelhoudersvergadering van […]

Aanvraag compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden vanaf 1/4 mogelijk.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ten gevolge van alle commotie rondom de corona crisis, mag niet vergeten worden dat werkgevers vanaf 1 april 2020 de aanvraag kunnen indienen bij het UWV voor compensatie van transitievergoedingen die zijn betaald aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn gegaan (de zogenaamde slapende dienstverbanden). Vanaf vandaag […]

Versnelde invoer Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) vanwege Corona?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het coronavirus heeft een enorme impact op de economie. Ondanks diverse steunmaatregelen van de overheid is de verwachting dat er veel bedrijven in zwaar weer komen. Insolventiejuristen hebben een oproep gedaan aan de politiek om de WHOA versneld in te voeren. Qua reorganisatiemogelijkheden biedt de Nederlandse wet nu de mogelijkheden van een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord, surséance […]

COVID-19: wanneer kan een ondernemer zich op overmacht beroepen?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het COVID-19 virus heeft helaas ook grote gevolgen voor ondernemers. Ondernemingen en instellingen sluiten uit voorzorg hun deuren, beperken hun activiteiten óf worden door de overheid gedwongen te sluiten. Zoals premier Rutte in zijn toespraak van maandag 16 maart 2020 ook aangaf, zullen de gevolgen van het Coronavirus en van de voorkoming van verdere verspreiding […]

Voorkeursrecht of koopoptie?

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Huurders van bedrijfsruimte willen vaak in een huurovereenkomst een koopoptie of voorkeursrecht laten opnemen, zodat ze op termijn een mogelijkheid hebben om het pand zelf te kunnen verwerven. Een koopoptie en een voorkeursrecht zijn echter niet synoniem aan elkaar en de formulering levert in de praktijk vaak discussie op, zo bleek ook weer uit een […]

Corona virus: arbeidsrechtelijke do’s en don’ts.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ten gevolge van de commotie die inmiddels ook in Nederland is ontstaan, rijzen bij werkgevers uiteraard ook vragen over hoe zij moeten omgaan met werknemers die (vermoedelijk) besmet zijn met het virus. In ons land geldt dat werkgevers jegens werknemers een zorgplicht hebben. Zo is een werkgever onder meer verplicht zorg te dragen voor een […]

Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet bevat nieuwe tussentijdse opzegbevoegdheid voor huurders!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt ondernemingen die in zwaar weer verkeren een laatste redmiddel om faillissement te voorkomen. Welke gevolgen kan de WHOA voor verhuurders hebben op een lopende huurovereenkomst? Voor toegang tot de WHOA moet een schuldenaar (bijvoorbeeld een huurder) verkeren in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met […]

Toekenning 250 euro aan immateriële schadevergoeding wegens schending van de AVG

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: u kon er in 2019 niet omheen. Natuurlijk blijft het ook nu en in de toekomst belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Recentelijk speelde de AVG ook in een civiele zaak een rol, aangezien er wegens schending van de privacy een vergoeding is toegekend van 250 euro wegens geleden […]

Aansprakelijkheid bij executie van een vonnis

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld, dat een verhuurder na een rechtmatige ontruiming toch aansprakelijk is voor de door de huurders geleden schade. Wanneer levert executie van een vonnis een onrechtmatige daad op? In deze zaak was de verhuurder op grond van een vonnis gerechtigd om de huurwoning te ontruimen. De deurwaarder werd opdracht gegeven […]

Auteursrechtelijke inbreuk op ontwerp van Bylima sjaals

SPEE advocaten & mediation Maastricht

We komen het steeds vaker tegen: kopieën van populaire kledingstukken die online worden aangeboden tegen een fractie van de prijs van het origineel. Dat roept natuurlijk de vraag op hoe het zit met het auteursrecht op het originele ontwerp. De Rechtbank Amsterdam sprak zich hier eind december 2019 over uit in het specifieke geval van […]

Arbeidsrecht: actualiteiten 2020

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Met ingang van dit (kersverse) nieuwe jaar, is er ook op het gebied van arbeidsrecht weer een aantal wijzigingen in werking getreden, die we onderstaand – op hoofdlijnen – kort voor u samenvatten: de maximale transitievergoeding is verhoogd van EUR 81.000 naar EUR 83.000; onder de WAB wordt het ontslagrecht versoepeld door toevoeging van de […]

Incassoprocedures worden goedkoper en sneller!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ondernemers met onbetaalde facturen kunnen binnenkort gemakkelijker naar de rechter stappen. De rechtspraak heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd die gerechtelijke incassoprocedures sneller, eenvoudiger en minder kostbaar maken. Op dit moment dient er voor het incasseren van een onbetaalde factuur een “gewone” dagvaardingsprocedure te worden gestart. Ondernemers schrikken er bij relatief kleine vorderingen vaak voor terug […]

Modernisering pensioenverdeling bij scheiding in 2021!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd in 2021. Afgelopen september is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend. Deze wet zou op 1 januari 2021 in moeten gaan. De verdeling van pensioen bij echtscheiding is nu geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding (wet Wvps). Evaluatie van deze wet […]