Zoek
Sluit dit zoekvak.
28 jul 2023 De wet goed verhuurderschap

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet beoogt ongewenste praktijken van verhuurders tegen te gaan en beteugelt discriminatie en intimidatie op de woningmarkt. Gemeentes hebben meer macht gekregen om foute verhuurders aan te pakken. Zij kunnen bestuurlijke boetes opleggen, een vergunningplicht invoeren en het beheer van een verhuurd pand overnemen.

Regels goed verhuurderschap

Onder goed verhuurderschap wordt in de nieuwe wet verstaan:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren;
 2. De verhuurder mag de huurder niet intimideren;
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur als waarborgsom eisen;
 4. Afspraken met de huurder moeten schriftelijk worden vastgelegd in een huurcontract;
 5. De verhuurder moet de huurder schriftelijk informeren over zijn rechten en plichten, over de afspraken omtrent de waarborgsom en de regels rondom servicekosten, over de contactgegevens van de beheerder en over de contactgegevens van het plaatselijke meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag;
 6. De verhuurder mag geen onredelijke servicekosten aan de huurder vragen;
 7. De bemiddelaar van de verhuurder mag geen bemiddelingskosten aan de huurder berekenen;
 8. Bij verhuur aan arbeidsmigranten gelden extra regels (de huurovereenkomst moet los van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd en de informatie over de algemene rechten en plichten moet worden aangeboden in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt of waar hij de voorkeur aan geeft);
 9. De verhuurder moet een verhuurvergunning hebben als de gemeente die verplicht.
  .

De meeste punten spreken voor zich. De punten 1 en 9 zullen hieronder nader worden toegelicht.

Maatregelen om discriminatie tegen te gaan

De verhuurder moet een heldere en transparante selectieprocedure gebruiken en bekendmaken. Bij het openbaar aanbieden van de woonruimte moeten objectieve selectiecriteria worden gebruikt en gecommuniceerd. De selectie van de gekozen huurder moet worden gemotiveerd aan de afgewezen kandidaat-huurders.

Gemeentes die gebruik maken van de bevoegdheid om aan verhuurders en verhuurbemiddelaars een werkwijzeverplichting op te leggen, zijn verplicht om een meldpunt te realiseren. Als er niet aan de werkwijze wordt voldaan of als er sprake is van slecht verhuurderschap  kunnen huurders of woningzoekenden dat laagdrempelig (anoniem en kosteloos) bij de gemeente melden.  De gemeente kan naar aanleiding van een melding zelf handhaven of de huurder helpen om een instantie te vinden die hem verder kan helpen.

Verhuurvergunning

Gemeentes wordt de bevoegdheid geboden om een verhuurvergunning in te voeren. De gemeente zal dan bepaalde gebieden moeten aanwijzen en categorieën woonruimtes moeten vaststellen waarop de vergunningplicht van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld in  wijken waar sprake is van misbruik van de sociaaleconomisch kwetsbare positie van de huurders die hier wonen. Door het invoeren van een verhuurvergunning kunnen gemeentes aan verhuurders eisen stellen met betrekking tot het onderhoud en de maximale huurprijs.

Sancties

De in de Wet goed verhuurderschap opgenomen regels zullen door de gemeente worden gehandhaafd. De gemeente kan bij een concrete overtreding een bestuurlijke boete opleggen van maximaal €22.500,- en bij herhaalde overtreding maximaal € 90.000,-.

Ook kan een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang worden opgelegd. De verhuurder kan zo worden gedwongen om de overtreding ongedaan te maken.

Gemeentes kunnen daarnaast een vergunning weigeren of de verhuurvergunning van vastgoedeigenaren intrekken in wijken met een verhuurvergunning waar problemen zijn ontstaan.

Een zeer ingrijpende maatregel is het toepassen van een zogenaamde “’beheersovername”. De gemeente kan dan het beheer van het verhuurde overnemen, waarbij bijvoorbeeld de huurprijs opnieuw kan worden vastgesteld en de huurpenningen door de gemeente worden geïnd. Ook kan de gemeente een beheervergoeding bij de verhuurder in rekening brengen en deze vergoeding verrekenen met de huurpenningen.

Inwerkingtreding

De wet is in werking getreden op 1 juli 2023. De regels gelden voor een groot deel alleen voor nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 juli 2023 worden aangegaan. Voor de informatieplicht jegens huurders in eerder afgesloten huurovereenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar na inwerkingtreding van de wet. Als de gemeente een verhuurverordening instelt, kan de vergunningplicht voor lopende huurovereenkomsten van kracht worden. Daarvoor geldt een overgangstermijn van 6 maanden.

Wilt u meer weten of heeft u vragen of advies nodig over uw huurcontract? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst en houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen