Bewijsstukken in een vreemde taal: is een (beëdigde) vertaling verplicht?

Het komt regelmatig voor dat er in Nederland wordt geprocedeerd, en dat in die procedure een beroep wordt gedaan op bewijsstukken die niet in het Nederlands zijn opgesteld, maar in een andere taal. Moet de rechter dan kennis nemen van deze in een buitenlandse taal opgestelde bewijsstukken?

De wet bevat geen regels (behalve ten aanzien van de Friese taal) voor wat betreft het in het geding brengen van bewijsstukken in een vreemde taal.

In 2016 heeft de Hoge Raad (dat wil zeggen de hoogste rechter in Nederland) de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • De rechter moet acht slaan op behoorlijk in het geding gebrachte bewijsstukken die in een vreemde taal zijn gesteld en waarop door een partij een beroep is gedaan, als de rechter en de wederpartij een vertaling niet nodig hebben voor een goede beoordeling van de inhoud van die bewijsstukken.
  • Het overleggen van een vertaling is in principe niet noodzakelijk wanneer het bewijsstukken betreft die in de Engelse, Duitse of Franse taal zijn gesteld. Maar de rechter kan in dat geval toch een vertaling verlangen als hij dit nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, mede gelet op de belangen van de wederpartij.
  • Bewijsstukken die in een andere vreemde taal (dus een andere taal dan Engels, Duits of Frans) zijn opgesteld moeten in principe wel vertaald worden.
  • In die gevallen waarin een noodzakelijke of wenselijk geachte vertaling ontbreekt, moet de partij die zich op de bewijsstukken beroept in de gelegenheid worden gesteld een vertaling daarvan in het geding te brengen, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten. De rechter kan bepalen dat die vertaling door een beëdigd vertaler moet zijn opgemaakt en ondertekend.

.
Kortom, de door een partij in het geding gebrachte bewijsstukken, die in een vreemde taal zijn opgesteld, kunnen niet zonder meer door de rechter buiten beschouwing worden gelaten.

Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact op met een van onze procesadvocaten. Onze advocaten spreken naast Nederlands, ook Duits en Engels.

SPEE advocaten & mediation Maastricht