Search
Close this search box.
22 jan 2024 Aandeelhoudersgeschillen: hoe hiermee om te gaan?

Het verdient de voorkeur het geschil in der minne op te lossen, bijvoorbeeld door het uitkopen van de (andere) aandeelhouder, op basis van een regeling opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Een ervaren zakelijk mediator kan dit proces professioneel en kundig begeleiden. Als dit onverhoopt niet tot een oplossing leidt, dan biedt Boek 2 BW (artikel 2:335 – 2:343a BW) een regeling om dergelijke geschillen op te lossen.

In de eerste plaats kan er een vordering tot overdracht aandelen (uitstoting) ingesteld worden. Aandeelhouders die alleen of samen ten minste één derde van het kapitaal verschaffen kunnen een aandeelhouder die de belangen van de vennootschap schaadt, dwingen om zijn aandelen over te dragen op grond van artikel 2:336 BW.

De rechter is verplicht om een deskundigenbericht te vragen over de waarde van de aandelen ex art. 2:339 BW, tenzij er in de statuten een waardebepaling voor de aandelen staat opgenomen. Op grond van art. 2:243 BW kan de rechter er bij de prijs voor de aandelen rekening mee houden dat de waarde van de aandelen is gedaald door het handelen van deze aandeelhouder.

Tegenover deze uitstootregeling staat de vordering tot overname van de aandelen (uittreding). Als een aandeelhouder in zijn rechten of belangen wordt geschaad, kan hij zijn mede-aandeelhouder(s) dwingen zijn aandelen over te nemen op grond van art. 2:343 BW. Ook hier kan de rechter een of meer deskundigen benoemen om de prijs te bepalen.

Een aandeelhouder die minimaal 10% van de aandelen bezit, kan zich ook wenden tot de Ondernemingskamer. Deze kan vergaande voorzieningen treffen binnen de onderneming als er sprake is van wanbeleid. De Ondernemingskamer kan bestuurders schorsen of ontslaan, kan tijdelijke bestuurders of commissarissen aanstellen, kan schorsing of vernietiging van besluiten bewerkstelligen, kan de aandelen tijdelijk overdragen, van de statuten afwijken of een rechtspersoon ontbinden.

De ervaren ondernemingsrechtadvocaten en/of de ervaren zakelijk mediator van SPEE advocaten & mediation zijn u in voorkomende gevallen graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen